Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Liczy się treść

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Wiktor Jaślan

Prawo zamówień publicznych przewiduje różne formy zabezpieczenia ewentualnych należności zamawiającego, powstających w związku z prowadzonym postępowaniem. Najmniej popularną i stosowaną w praktyce formą jest zabezpieczenie w wekslach.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wymienia kilka sposobów zabezpieczenia należności: gotówka, różnego rodzaju poręczenia i gwarancje. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, za zgodą zamawiającego, również w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej. Każdy rodzaj zabezpieczenia ma swoje cechy szczególne. Wspólną cechą jest natomiast to, że ustanowienie ich pociąga za sobą koszty.

Weksel trasowany

Ustawa Prawo wekslowe (DzU z 1936 r. nr 37, poz. 282 – dalej: Pw) w art. 1 określa weksel trasowany, nazywany w skrócie tratą. Weksel ten stanowi w istocie przekaz pieniężny, który reguluje kodeks cywilny w art. 9211-5. Przykładami takiego przekazu może być zwykły przelew, gdzie posiadający konto bankowe (przekazujący) zobowiązuje przekazanego (bank) do wydania odbiorcy (remitentowi) określonej kwoty pieniędzy. Weksel trasowany zawiera skierowane przez wystawcę do osoby trzeciej (trasata) bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej na rzecz lub zlecenie wskazanej osoby. Osoba ta staje się głównym dłużnikiem wekslowym poprzez zaakceptowanie weksla. Jeżeli odmówi przyjęcia weksla, to nie odpowiada wekslowo, a wierzyciel wekslowy zwróci się z roszczeniem o zapłatę do wystawcy weksla. Ten rodzaj weksla jest dopuszczany jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy w Pzp. Weksel ten tworzy trójstronny stosunek prawny, w którym wystawca poleca trasatowi, aby ten spełnił świadczenie pieniężne bezpośrednio na rzecz remitenta. Między trasatem a wystawcą musi istnieć jakiś stosunek pozawekslowy, który uzasadnia przyjęcie na siebie przez tego pierwszego obowiązku zapłaty na rzecz remitenta, wobec którego nie ma on zobowiązania pozawekslowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne