Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dokument elektroniczny

Data publikacji: 05-06-2018 Autor: Iwona Ziarniak, Magdalena Michałowska
Tagi:    oświadczenie

Rzecz o elektronizacji

Iwona Ziarniak
e-WYKONAWCA

 

Wraz z elektronizacją zamówień publicznych coraz częściej będziemy mieć do czynienia z dokumentem elektronicznym. W myśl nowych regulacji określających sposób komunikacji w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego oferty wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 pzp). Podobnie jak wnioski, tak i oferty w postaci elektronicznej stanowią niedaleką przyszłość, bo zaczną obowiązywać w postępowaniach powyżej progów unijnych, wszczętych po 18 października 2018 r. Tymczasem w postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia br. już mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym, tj. oświadczeniem JEDZ. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o zamówienie takie oświadczenie składa i przesyła w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów, które składają ofertę/wniosek wspólnie lub które udostępniają potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny również mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w takim zakresie, w jakim potwierdzają one okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 pzp. Ważne jest zwrócenie uwagi na dopuszczone przez zamawiającego w danym postępowaniu formaty przesyłanych danych: (np.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt). Zamawiający, określając je, powinien korzystać z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego. Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ wykonawca podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Należy przyjąć, że podobnie wykonawca będzie postępował z wnioskami lub ofertami i pozostałymi dokumentami elektronicznymi składanymi w postępowaniu.

Aktualnie oprócz oświadczenia JEDZ mamy do czynienia z dokumentami elektronicznymi zawartymi w ogólnodostępnych bazach danych. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 pzp, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Takimi ogólnodostępnymi bazami są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu podpisanie jej przez wykonawcę (albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę) kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę (albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę) elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem. Wskazówki, jak sporządzić elektroniczną kopię dokumentów i w zakresie jakich dokumentów, można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy, prowadzonym na stronach https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/sprawy-online/elektroniczne-kopie-dokumentow.

Warto wspomnieć o § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków elektronicznych, który wskazuje, jakie są skutki opatrzenia pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne