Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Sprostowanie ogłoszenia

Data publikacji: 03-06-2008 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: Bartłomiej Brosz

Zmiana treści ogłoszenia z naruszeniem zakazów wyrażonych w art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych może powodować poważne konsekwencje w zależności od etapu, na którym zostały stwierdzone.

Obowiązująca ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) precyzuje minimalny zakres oraz okoliczności i tryb zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego. Ustawa wprowadza również możliwość sprostowania ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), wyszczególniając elementy niepodlegające zmianom. Podkreślić należy fakt, iż sformułowania zawarte w art. 12 ust. 1 Pzp oraz bezpośrednio w art. 40 ust. 2 Pzp wskazują na zamawiającego jako na podmiot zamieszczający ogłoszenie o zamówieniu w BZP w przypadku, gdy wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Rzeczywistość pozostaje tutaj w zgodzie z regulacją ustawową, gdyż to zamawiający wykonuje ogół czynności związanych z publikacją ogłoszenia, a treść ogłoszenia przed zamieszczeniem w BZP teoretycznie nie podlega żadnej weryfikacji przez podmioty zewnętrzne. Wyłączna rola zamawiającego w procesie publikacji ogłoszenia powinna jednak skutkować wzmożoną ostrożnością i starannością podczas jego przygotowywania. Reżim najwyższej staranności powinien dotyczyć również czynności związanych z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dokonaniem opisu przedmiotu zamówienia, który ma być sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 Pzp). Dokonany w ten sposób opis przedmiotu zamówienia daje zamawiającemu realną szansę na przeprowadzenie ważnej procedury bez potrzeby wprowadzania modyfikacji w obrębie siwz i opublikowanego już ogłoszenia.

Opis a określenie przedmiotu zamówienia

Na początku rozgraniczenia wymagają jednak dwa terminy funkcjonujące w kontekście charakterystyki przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia i określenie przedmiotu zamówienia. Z opisem przedmiotu zamówienia mamy do czynienia w siwz. Art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp wskazuje na opis przedmiotu zamówienia jako na jeden z jej podstawowych i obligatoryjnych elementów, zaś art. 29-31 Pzp formułują wymagania, jakim opis ma odpowiadać, a także określają sposób jego dokonania. Określenie przedmiotu zamówienia pojawia się przede wszystkim w ogłoszeniu, które zamawiający zamieszcza w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne