Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Sprostowanie ogłoszenia

Data publikacji: 03-06-2008 Autor: Paweł Stokłosa
Autor: Bartłomiej Brosz

Zmiana treści ogłoszenia z naruszeniem zakazów wyrażonych w art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych może powodować poważne konsekwencje w zależności od etapu, na którym zostały stwierdzone.

Obowiązująca ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) precyzuje minimalny zakres oraz okoliczności i tryb zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie przetargu nieograniczonego. Ustawa wprowadza również możliwość sprostowania ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), wyszczególniając elementy niepodlegające zmianom. Podkreślić należy fakt, iż sformułowania zawarte w art. 12 ust. 1 Pzp oraz bezpośrednio w art. 40 ust. 2 Pzp wskazują na zamawiającego jako na podmiot zamieszczający ogłoszenie o zamówieniu w BZP w przypadku, gdy wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Rzeczywistość pozostaje tutaj w zgodzie z regulacją ustawową, gdyż to zamawiający wykonuje ogół czynności związanych z publikacją ogłoszenia, a treść ogłoszenia przed zamieszczeniem w BZP teoretycznie nie podlega żadnej weryfikacji przez podmioty zewnętrzne. Wyłączna rola zamawiającego w procesie publikacji ogłoszenia powinna jednak skutkować wzmożoną ostrożnością i starannością podczas jego przygotowywania. Reżim najwyższej staranności powinien dotyczyć również czynności związanych z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności dokonaniem opisu przedmiotu zamówienia, który ma być sporządzony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 Pzp). Dokonany w ten sposób opis przedmiotu zamówienia daje zamawiającemu realną szansę na przeprowadzenie ważnej procedury bez potrzeby wprowadzania modyfikacji w obrębie siwz i opublikowanego już ogłoszenia.

Opis a określenie przedmiotu zamówienia

Na początku rozgraniczenia wymagają jednak dwa terminy funkcjonujące w kontekście charakterystyki przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia i określenie przedmiotu zamówienia. Z opisem przedmiotu zamówienia mamy do czynienia w siwz. Art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp wskazuje na opis przedmiotu zamówienia jako na jeden z jej podstawowych i obligatoryjnych elementów, zaś art. 29-31 Pzp formułują wymagania, jakim opis ma odpowiadać, a także określają sposób jego dokonania. Określenie przedmiotu zamówienia pojawia się przede wszystkim w ogłoszeniu, które zamawiający zamieszcza w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne