Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Odnawialne źródła energii

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Zbigniew Leszczyński

Czy zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE) to dostawa czy robota budowlana w rozumieniu pzp?

Odnawialne źródła energii (dalej również: OZE) służą do produkcji energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) i cieplnej (kolektory słoneczne i pompy ciepła). Są one współfinansowane ze środków unijnych. Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne montowane są przede wszystkim na dachach budynków mieszkalnych lub wyjątkowo w innych miejscach.

Instalacja a ingerencja w konstrukcję budowli

Zabudowa paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach powoduje, że wykonawca ingeruje w konstrukcję dachu i jego pokrycie, a więc bierze na siebie odpowiedzialność za stan dachu. Kolektory słoneczne i pompy ciepła włączane są w instalację wodną, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Przy każdej instalacji OZE następuje ingerencja w instalacje elektryczne (w związku z czym instalacje wewnętrzne w budynku są częściowo przebudowywane), a także w ściany, stropy, a więc nawet w elementy konstrukcyjne budynku.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.) wykonywanie robót budowlanych polegających na: montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga pozwolenia na budowę. Paragraf 133 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa, że kolektory słoneczne, pompy ciepła to elementy instalacji ogrzewczej (grzewczej). Wynika z tego, że montaż urządzeń fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych należy uznać za roboty budowlane w rozumieniu pr. bud.

Wymagania wobec wykonawcy

Ponieważ OZE wykonywane są na budynkach osób fizycznych, zamawiający powinien w siwz postawić nie tylko warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy w realizacji tego typu zamówień, ale także wymóg dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji i urządzeń energetycznych (fotowoltaika) oraz wod.-kan. i cieplnych (pompy wodne i kolektory słoneczne).

W przypadku OZE dotyczących energii pozyskiwanej m.in. z paneli fotowoltaicznych do obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie przyłączenia wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. W tym celu należy wykonać specjalistyczne roboty elektryczne w instalacji wewnętrznej budynku umożliwiające wymianę licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym. Wymagane jest także oświadczenie wykonawcy, że instalacja:

1) została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, kryteriami przyłączania do sieci energetycznej;
2) znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, za co wykonawca przyjmuje odpowiedzialność.

Osoba, którą dysponuje wykonawca, musi posiadać: certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jako załącznik do zgłoszenia należy przedstawić schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiającego sposób podłączenia mikroinstalacji.

Jak traktować zamówienia na OZE?

Z uwagi na powyższy zakres przedmiotów zamówień na OZE, a także treść pr. bud. oraz wymagania stawiane wykonawcom i (o czym poniżej) występowanie przedmiotu tych zamówień w „wykazie robót budowlanych” (stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych) – były one traktowane przez zamawiających jako roboty budowlane w rozumieniu pzp (realizowane głównie w formule „zaprojektuj i buduj”). Do obowiązków wykonawcy należy nie tylko dostarczenie urządzeń i ich zabudowanie (zainstalowanie), ale także wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania danej instalacji OZE.

Jednak od pewnego czasu można się spotkać z poglądem, że jest to dostawa wraz z instalacją, a nie robota budowlana. Sprawa jest ważna z uwagi na procedurę udzielania tych zamówień związaną z tzw. progami unijnymi, które w odniesieniu do dostaw są znacznie mniejsze niż w przypadku robót.

[...]

Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne