Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odnawialne źródła energii

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Zbigniew Leszczyński

Czy zamówienia na tzw. odnawialne źródła energii (OZE) to dostawa czy robota budowlana w rozumieniu pzp?

Odnawialne źródła energii (dalej również: OZE) służą do produkcji energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) i cieplnej (kolektory słoneczne i pompy ciepła). Są one współfinansowane ze środków unijnych. Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne montowane są przede wszystkim na dachach budynków mieszkalnych lub wyjątkowo w innych miejscach.

Instalacja a ingerencja w konstrukcję budowli

Zabudowa paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na dachach powoduje, że wykonawca ingeruje w konstrukcję dachu i jego pokrycie, a więc bierze na siebie odpowiedzialność za stan dachu. Kolektory słoneczne i pompy ciepła włączane są w instalację wodną, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Przy każdej instalacji OZE następuje ingerencja w instalacje elektryczne (w związku z czym instalacje wewnętrzne w budynku są częściowo przebudowywane), a także w ściany, stropy, a więc nawet w elementy konstrukcyjne budynku.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane (dalej: pr. bud.) wykonywanie robót budowlanych polegających na: montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga pozwolenia na budowę. Paragraf 133 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa, że kolektory słoneczne, pompy ciepła to elementy instalacji ogrzewczej (grzewczej). Wynika z tego, że montaż urządzeń fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych należy uznać za roboty budowlane w rozumieniu pr. bud.

Wymagania wobec wykonawcy

Ponieważ OZE wykonywane są na budynkach osób fizycznych, zamawiający powinien w siwz postawić nie tylko warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy w realizacji tego typu zamówień, ale także wymóg dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji i urządzeń energetycznych (fotowoltaika) oraz wod.-kan. i cieplnych (pompy wodne i kolektory słoneczne).

W przypadku OZE dotyczących energii pozyskiwanej m.in. z paneli fotowoltaicznych do obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie przyłączenia wykonanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. W tym celu należy wykonać specjalistyczne roboty elektryczne w instalacji wewnętrznej budynku umożliwiające wymianę licznika rozliczeniowego w stanie beznapięciowym. Wymagane jest także oświadczenie wykonawcy, że instalacja:

1) została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, kryteriami przyłączania do sieci energetycznej;
2) znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, za co wykonawca przyjmuje odpowiedzialność.

Osoba, którą dysponuje wykonawca, musi posiadać: certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci) lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jako załącznik do zgłoszenia należy przedstawić schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiającego sposób podłączenia mikroinstalacji.

Jak traktować zamówienia na OZE?

Z uwagi na powyższy zakres przedmiotów zamówień na OZE, a także treść pr. bud. oraz wymagania stawiane wykonawcom i (o czym poniżej) występowanie przedmiotu tych zamówień w „wykazie robót budowlanych” (stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie wykazu robót budowlanych) – były one traktowane przez zamawiających jako roboty budowlane w rozumieniu pzp (realizowane głównie w formule „zaprojektuj i buduj”). Do obowiązków wykonawcy należy nie tylko dostarczenie urządzeń i ich zabudowanie (zainstalowanie), ale także wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania danej instalacji OZE.

Jednak od pewnego czasu można się spotkać z poglądem, że jest to dostawa wraz z instalacją, a nie robota budowlana. Sprawa jest ważna z uwagi na procedurę udzielania tych zamówień związaną z tzw. progami unijnymi, które w odniesieniu do dostaw są znacznie mniejsze niż w przypadku robót.

[...]

Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne