Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Środki komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Anna Serpina-Forkasiewicz
Tagi:    oświadczenie

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień publicznych instytucje zamawiające borykają się z wątpliwościami co do tego, jaki środek komunikacji elektronicznej wybrać.

Wejście w życie przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych staje się faktem, a przepisy zobowiązują zamawiających do zapewnienia środka komunikacji elektronicznej. I to od poszczególnych zamawiających zależy, jaki to będzie środek. Istotnych jest kilka elementów, które zamawiający muszą wziąć pod uwagę przy jego wyborze – najważniejsze, żeby spełniał on wymogi wynikające z obowiązujących przepisów i żeby przysparzał jak najmniej problemów zamawiającemu i wykonawcom. Niebagatelne znaczenie ma również walor ekonomiczny. W niniejszym artykule autorka postara się przybliżyć tematykę i odpowiedzieć na najczęstsze wątpliwości zamawiających w tym zakresie.


Podstawowe regulacje dotyczące elektronizacji zamówień publicznych zawarte są w treści art. 10a ust. 1 pzp i w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (dalej: rozporządzenie ws. elektronizacji zamówień).

Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne (hardware) i współpracujące z nimi narzędzia programowe (software), umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna (art. 2 ust. 17 pzp odsyła do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Portal e-Usług czy poczta elektroniczna

Należy zwrócić uwagę, że poczta elektroniczna – mimo niewątpliwej zalety, jaką jest dostępność dla każdego – jest bardzo ułomnym narzędziem dla zapewnienia elektronicznej komunikacji między zamawiającym a wykonawcą, a już w szczególności nie zapewnia elektronicznego archiwum.

Porównując te dwa narzędzia: pocztę elektroniczną i Portal e-Usług, należy przeanalizować szereg aspektów formalnych i technicznych, które wiążą się z późniejszą eksploatacją narzędzia.

Wymogi

Zgodnie z rozporządzeniem ws. elektronizacji zamówień system (Portal e-Usług) musi zapewnić:

1) identyfikację podmiotów przekazujących oferty/wnioski poprzez profil firmy i osoby uprawnionej do reprezentacji umożliwiający jednoznaczną identyfikację tego podmiotu lub osoby, np. za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem;
2) ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert/wniosków złożonych przez te podmioty przez obiektywną weryfikację czasu dokonania czynności względem niezaprzeczalnego źródła czasu – przy użyciu kwalifikowanego znacznika czasu lub synchronizacji czasu systemu z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce (przez usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych zapewnioną nieodpłatnie przez Główny Urząd Miar);
3) rozliczalność działań podejmowanych przez wykonawców – logowanie wszystkich czynności wykonywanych przez wykonawcę w systemie;
4) ochronę przed dostępem do treści ofert oraz wniosków przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia przez szyfrowanie treści tych dokumentów oraz zapewnienie dostępu tylko dla uprawnionych osób;
5) możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków wyłącznie osobom uprawnionym;
6) dostęp do całości lub części dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na poszczególnych jego etapach wyłącznie osobom uprawnionym;
7) możliwość udostępniania osobom trzecim ofert oraz wniosków, a także innych dokumentów uzyskanych od wykonawców z uwzględnieniem podziału na ich części jawne i niejawne;
8) możliwość usunięcia ofert oraz wniosków w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią (w przypadku zwrócenia przez zamawiającego oferty albo wniosku lub ich wycofania albo zmiany przez wykonawcę).

Jeżeli środek komunikacji elektronicznej nie jest systemem teleinformatycznym, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia ws. elektronizacji zamówień wymaga zapewnienia co najmniej:

1) ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, w tym przez wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia;
2) integralności przekazywanych informacji rozumianej jako właściwość polegająca na tym, że oświadczenie nie zostało zmodyfikowane w sposób nieuprawniony;
3) autentyczności przekazywanych informacji rozumianej jako właściwość polegająca na tym, że pochodzenie lub zawartość danych opisujących obiekt są takie, jak deklarowane;
4) możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo podpisu elektronicznego innego niż kwalifikowany podpis elektroniczny.

Weryfikacja czynności dokonanych przez wykonawcę

Czynności dokonywane przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy podlegają ścisłym regułom, których zakres, formę i skutki określono w pzp i aktach wykonawczych. Platformy zakupowe, którymi są Portale e-Usług, rejestrują te czynności (tworzą rejestr logów) w sposób, który umożliwia późniejsze prześledzenie wszystkich działań podejmowanych przez każdą osobę, zatem już w trakcie postępowania można prześledzić pełną historię, która nie zostanie przeedytowana (nie można zmienić ani usunąć treści logów).

[...]

Anna Serpina-Forkasiewicz
prawnik, od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej i prawie nowych technologii; reprezentuje klientów w sprawach przed KIO, doradza w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, jest współautorem Platformy e-Usług SmartPZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne