Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Uzupełnianie dokumentów

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Marta Lipińska

Data wystawienia uzupełnianego dokumentu, który wykonawca przedstawia w myśl art. 26 ust. 3 pzp, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadę, zgodnie z którą wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa jedynie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 25a ust. 1 i 2 pzp). Oświadczenia i dokumenty inne niż wskazane w art. 25a pzp powinny być złożone nie wraz z wnioskiem, ale dopiero na wezwanie wystosowane przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 pzp.

Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej możliwość uzupełniania dokumentów, jaką stwarzał art. 26 ust. 3 pzp, co do zasady nie dotyczyła wytwarzania nowych dokumentów po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale wyłącznie dokumentów, które były w posiadaniu wykonawcy przed upływem terminu składania wniosków, a które tylko przez przeoczenie nie zostały załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednak do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji dotychczasowa zasada już nie obowiązuje.

Aktualność a data wystawienia

Zdaniem autorki przepis art. 26 ust. 3 pzp nie odnosi się do aktualności składanych dokumentów, należy zatem przyjąć, że składane dokumenty powinny być aktualne na dzień ich faktycznego złożenia. Pośrednio wniosek taki można wysnuć również z art. 26 ust. 2f pzp, w którym wskazano, że zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia aktualnych dokumentów, jeżeli te złożone uprzednio w toku postępowania są już nieaktualne.

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie zajmowała się oceną, z jaką datą może być wystawiony dokument, który wykonawca przedstawia zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 26 ust. 3 pzp. Jest to więc de facto pytanie o relację między pojęciem „aktualny dokument” a datą jego wystawienia.
 

  • Wyrok KIO z 9 maja 2017 r. (KIO 785/17)


 „(…) uzupełniane na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. W praktyce oznacza to, że dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za pomocą zaświadczeń opatrzonych inną (późniejszą) datą niż zaświadczenia o niekaralności składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 Pzp. Brak jest przy tym podstaw do formułowania tezy, że skoro wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dotyczy dokumentów, których wykonawca – wbrew uprzedniemu wezwaniu z art. 26 ust. 1 Pzp – nie przedstawił, to dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp muszą być aktualne na dzień ich złożenia w reakcji na wezwanie z art. 26 ust. 1 Pzp. Przepis art. 26 ust. 3 Pzp nie odnosi się bowiem tylko do oświadczeń lub dokumentów objętych wcześniejszym wezwaniem zamawiającego (wezwaniem z art. 26 ust. 1 Pzp), ale w sposób ogólny dotyczy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (…) W konsekwencji z okoliczności, że przepis art. 26 ust. 3 Pzp, w przeciwieństwie do art. 26 ust. 1 Pzp, nie wskazuje, na jaki moment mają być aktualne dokumenty uzupełniane, wynikać może jedynie, że skoro pierwotne dokumenty miały być aktualne na dzień ich złożenia, to w ten sam sposób należy potraktować kwestię aktualności uzupełnianych dokumentów i przyjmować, że także one mają być aktualne na dzień ich złożenia”.

 

W badanej przez KIO sprawie zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 pzp, wezwał wykonawcę pismem z 16 marca 2017 r. do uzupełnienia dokumentów przez złożenie zaświadczeń o niekaralności członków rady nadzorczej. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył zamawiającemu wymagane zaświadczenia, które posiadały informację „nie figuruje” oraz datę 16 marca 2017 r. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp z uwagi na fakt, że nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie złożył zaświadczeń o niekaralności dla członków rady nadzorczej aktualnych na dzień składania ofert (w tamtej sprawie był to dzień 21 lutego 2017 r.).  

[...]

Marta Lipińska
aplikant radcowski w Kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne