Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o pracowniczych...

04 Styczeń 2019 
1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,...

Inteligentny Rozwój

04 Styczeń 2019 
W ramach działań planowanych przez PARP w 2019 r. w programie Inteligentny Rozwój jest 15...

Forum Praktyk Branżowych

04 Styczeń 2019 
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadził ankietę dotyczącą udostępnienia organizacjom...

Uzupełnianie dokumentów

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Marta Lipińska

Data wystawienia uzupełnianego dokumentu, który wykonawca przedstawia w myśl art. 26 ust. 3 pzp, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadę, zgodnie z którą wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa jedynie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 25a ust. 1 i 2 pzp). Oświadczenia i dokumenty inne niż wskazane w art. 25a pzp powinny być złożone nie wraz z wnioskiem, ale dopiero na wezwanie wystosowane przez zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 pzp.

Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej możliwość uzupełniania dokumentów, jaką stwarzał art. 26 ust. 3 pzp, co do zasady nie dotyczyła wytwarzania nowych dokumentów po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale wyłącznie dokumentów, które były w posiadaniu wykonawcy przed upływem terminu składania wniosków, a które tylko przez przeoczenie nie zostały załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednak do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie wspomnianej nowelizacji dotychczasowa zasada już nie obowiązuje.

Aktualność a data wystawienia

Zdaniem autorki przepis art. 26 ust. 3 pzp nie odnosi się do aktualności składanych dokumentów, należy zatem przyjąć, że składane dokumenty powinny być aktualne na dzień ich faktycznego złożenia. Pośrednio wniosek taki można wysnuć również z art. 26 ust. 2f pzp, w którym wskazano, że zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia aktualnych dokumentów, jeżeli te złożone uprzednio w toku postępowania są już nieaktualne.

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie zajmowała się oceną, z jaką datą może być wystawiony dokument, który wykonawca przedstawia zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 26 ust. 3 pzp. Jest to więc de facto pytanie o relację między pojęciem „aktualny dokument” a datą jego wystawienia.
 

  • Wyrok KIO z 9 maja 2017 r. (KIO 785/17)


 „(…) uzupełniane na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. W praktyce oznacza to, że dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za pomocą zaświadczeń opatrzonych inną (późniejszą) datą niż zaświadczenia o niekaralności składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z art. 26 ust. 1 Pzp. Brak jest przy tym podstaw do formułowania tezy, że skoro wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dotyczy dokumentów, których wykonawca – wbrew uprzedniemu wezwaniu z art. 26 ust. 1 Pzp – nie przedstawił, to dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp muszą być aktualne na dzień ich złożenia w reakcji na wezwanie z art. 26 ust. 1 Pzp. Przepis art. 26 ust. 3 Pzp nie odnosi się bowiem tylko do oświadczeń lub dokumentów objętych wcześniejszym wezwaniem zamawiającego (wezwaniem z art. 26 ust. 1 Pzp), ale w sposób ogólny dotyczy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających m.in. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (…) W konsekwencji z okoliczności, że przepis art. 26 ust. 3 Pzp, w przeciwieństwie do art. 26 ust. 1 Pzp, nie wskazuje, na jaki moment mają być aktualne dokumenty uzupełniane, wynikać może jedynie, że skoro pierwotne dokumenty miały być aktualne na dzień ich złożenia, to w ten sam sposób należy potraktować kwestię aktualności uzupełnianych dokumentów i przyjmować, że także one mają być aktualne na dzień ich złożenia”.

 

W badanej przez KIO sprawie zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 pzp, wezwał wykonawcę pismem z 16 marca 2017 r. do uzupełnienia dokumentów przez złożenie zaświadczeń o niekaralności członków rady nadzorczej. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył zamawiającemu wymagane zaświadczenia, które posiadały informację „nie figuruje” oraz datę 16 marca 2017 r. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp z uwagi na fakt, że nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, gdyż nie złożył zaświadczeń o niekaralności dla członków rady nadzorczej aktualnych na dzień składania ofert (w tamtej sprawie był to dzień 21 lutego 2017 r.).  

[...]

Marta Lipińska
aplikant radcowski w Kancelarii GWW Grynhoff i Partnerzy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne