Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Realizacja planu postępowań (cz. 1)

Data publikacji: 07-05-2018 Autor: Michał Zastrzeżyński, Jarosław Rokicki

Czym różni się plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych od planu zamówień publicznych? Co zyskuje zamawiający przez ich właściwe przygotowanie?

Proces udzielania zamówień publicznych składa się z kilku zasadniczych etapów, a jego realizacja wykracza dalece poza ramy określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Na proces ten składa się wiele elementów formalnoprawnych, zarządczych, planistycznych i merytorycznych. O ile w drobnych zamówieniach publicznych elementy te nie mają tak dużego znaczenia, to w przypadku skomplikowanych procesów inwestycyjnych skutki błędów popełnionych w jednym ze wskazanych obszarów będą odczuwalne w pozostałych. Szczególne znaczenie dla prawidłowej realizacji procesu udzielania zamówień publicznych ma zatem etap planowania. Niejednokrotnie na łamach miesięcznika „Przetargi Publiczne” analizie poddawany był przepis art. 13a pzp, jego formalne aspekty, a także obowiązki nałożone na zamawiającego. Celem niniejszego artykułu będzie zaś analiza możliwości wykorzystania planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych do efektywnej realizacji procesu udzielania zamówień.

Plan zamówień publicznych

Po nowelizacji pzp z dnia 22 czerwca 2016 r., w kontekście zagadnienia dotyczącego wypełniania obowiązku wynikającego z art. 13a pzp, należy podkreślić, iż plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest dokumentem wtórnym w stosunku do planu zamówień publicznych. Różnica między nimi jest zasadnicza. Pierwszy z nich obejmuje jedynie te zamówienia publiczne, których udzielenie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w ramach jednego z trybów wskazanych w pzp, a w szczególności te, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. Natomiast drugi dotyczy wszystkich zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w danym roku budżetowym, niezależnie od ich wartości czy też trybu, w jakim będą one udzielone. Planem zamówień publicznych objęte są zarówno zamówienia udzielane zgodnie z pzp, jak i te, dla których pzp nie ma zastosowania.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności powstaje plan zamówień publicznych obejmujący wszystkie potrzeby zakupowe zamawiającego na dany rok budżetowy. Następnie realizowana jest szczegółowa analiza przyszłych zamówień – w celu sprawdzenia konieczności ich sumowania – na podstawie trzech kryteriów: tożsamości przedmiotowej (podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia), tożsamości czasowej zamówienia (możliwość przewidzenia przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień w danej perspektywie czasowej) oraz tożsamości podmiotowej (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę), wskutek czego następuje tzw. agregacja zamówień podobnych. W ten sposób na podstawie planu zamówień publicznych powstaje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, który musi co do zasady odpowiadać normie wyrażonej w art. 13a pzp.

Niestety, wielu zamawiających postrzega konieczność tworzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych jedynie w kategoriach obowiązku ustawowego, który trzeba wypełnić. Tymczasem zdaniem autorów plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest znakomitym narzędziem pozwalającym na prawidłowe zarządzanie procesem udzielania zamówień.

Czynnik kontrolno-dyscyplinujący

W tym miejscu warto wspomnieć o możliwości weryfikacji przekroczenia progu bagatelności w trakcie trwania roku budżetowego. Właściwie przygotowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, ale przede wszystkim plan zamówień publicznych, stanowić może znakomity dowód pozwalający na wykazanie, że zamawiający nie podejmował działań mających na celu uniknięcie stosowania przepisów pzp, co w skrajnym przypadku może pomóc uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest bowiem odzwierciedleniem stanu faktycznego, jaki występował na początku roku budżetowego, i pozwala na łatwą weryfikację zamierzeń zamawiającego.

[...]

Michał Zastrzeżyński
naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Jarosław Rokicki
adiunkt na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu; kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne