Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi, 16–18 kwietnia 2018 r., Hotel Grand Nosalowy Dwór, Zakopane - relacja

Data publikacji: 07-05-2018
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto

W celu wsparcia podmiotów prowadzących postępowania o udzielenie zamówień na dostawy i usługi oraz wykonawców, którzy startują w tego typu postępowaniach, miesięcznik „Przetargi Publiczne” zorganizował w tym roku po raz pierwszy konferencję adresowaną szczególnie do tej grupy podmiotów, skupiającą się na problematycznych zagadnieniach związanych z zamówieniami na dostawy i usługi.

Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za realizację najczęściej przeprowadzanych postępowań w Polsce, czyli zamówień na wykonanie określonej usługi lub dostawy w celu zapewnienia bieżącej działalności jednostki albo realizacji zleconych jej zadań.

Tematykę konferencji (z uwagi na czas, w jakim się ona odbywała) zdominowały zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych. W szczególności mieliśmy możliwość omówienia uregulowań dotyczących podpisu elektronicznego w zamówieniach. Przepisy te nakazują, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym JEDZ, odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 10a ust. 1 pzp), a także by oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządzane były – pod rygorem nieważności – w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podczas naszego spotkania zostały omówione także zagadnienia związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej przy zawieraniu i stosowaniu umów w zamówieniach publicznych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz po nowelizacji kc i kpc, z uwzględnieniem wykorzystania multimediów i elektronicznych nośników. Przybliżono przy tym kwestię korzystania z tych środków podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również udostępniania oraz przechowywania dokumentów elektronicznych.

Podczas prelekcji przeanalizowany został też proces składania dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej. Zwrócono jednocześnie uwagę na zastosowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) i regionalnej platformy elektronicznych usług publicznych, poczty elektronicznej i innych narzędzi, a także na konieczność przestrzegania przepisów ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dotyczących kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podkreślono, że złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie stanowi jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podobnie doręczenie pisma za pośrednictwem faksu nie jest doręczeniem za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Tematykę elektronizacji w zamówieniach zamknął wykład dotyczący aukcji elektronicznej. Zwrócono uwagę, że przeprowadzenie aukcji elektronicznej możliwe jest jedynie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w art. 91a ust. 1 pzp, i wskazano, że przepisy dotyczące aukcji elektronicznej mają charakter ogólny, a określenie szczegółowych jej zasad leży w kompetencjach zamawiającego. Podkreślono także, iż w myśl art. 91a ust. 3 pzp kryteriami oceny ofert w toku aukcji elektronicznej są wyłącznie kryteria: określone w siwz i zaproszeniu do aukcji elektronicznej; umożliwiające automatyczną ocenę oferty bez ingerencji zamawiającego; wskazane spośród kryteriów, na podstawie których dokonano oceny ofert przed otwarciem aukcji elektronicznej.

Zakończenie

Zmiany, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone w regulacjach prawnych dotyczących zamówień publicznych, istotnie wpłynęły na zamawiających i wykonawców, w szczególności realizujących zamówienia publiczne na dostawy i usługi. Nasze Forum miało na celu ugruntowanie wiedzy oraz omówienie konkretnych istotnych zagadnień z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych w tych specyficznych zamówieniach. Podczas spotkania poruszyliśmy kwestie, które przysparzają najwięcej problemów i budzą największe wątpliwości interpretacyjne w codziennej pracy osób zaangażowanych w organizację takich przetargów, a także przedstawicieli wykonawców tego typu zamówień.PATRONAT

Urząd Zamówień Publicznych
www.uzp.gov.pl

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
www.przedsiebiorcy.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
www.oskzp.pl

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
www.zgwrp.pl


 

PRELEGENCI
 

mec. Marzena Jaworska
Renegocjacja umów o zamówienie na dostawy i usługi

Jacek Jerka
Rażąco niska cena w zp na usługi i dostawy a ceny jednostkowe w ujęciu praktycznym na podstawie orzecznictwa

mec. Grzegorz Mazurek
Zasady udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progów unijnych w praktyce

Magdalena Michałowska
Podpis elektroniczny w procesie elektronizacji zamówień publicznych

Jednolity europejski dokument zamówienia jako obowiązkowy dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przygotowanie przez zamawiającego i składanie przez wykonawcę w wersji elektronicznej

Piotr Pieprzyca
Nabywanie dostaw i usług, których wielkości i zakresu nie można z góry określić, z uwzględnieniem prawa opcji

mec. Andrzej Polaszek
Środki komunikacji elektronicznej przy zawieraniu i stosowaniu umów w zamówieniach publicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej i po nowelizacji kc i kpc, z uwzględnieniem wykorzystania multimediów i elektronicznych nośników

Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych w świetle rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej

Anna Packo
Pozacenowe kryteria oceny ofert w zp na dostawy i usługi w praktyce i orzecznictwie

mec. Anna Specht-Schampera
Dostawy i usługi powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w praktyce i orzecznictwie na przykładzie usług odbioru i zagospodarowania odpadów

Agnieszka Szulakowska
Ustalenie wartości zamówienia na dostawy i usługi a łączenie i dzielenie zamówień

mec. Piotr Trębicki
Zasada proporcjonalności w zamówieniach publicznych

Paweł Trojan
Próbka w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Iwona Ziarniak
Zastosowanie aukcji elektronicznej w zp na dostawy i usługi i jej wpływ na obniżenie cen oferowanych przez wykonawców dostaw i usług. Zasady i etapy jej prowadzenia


 

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne