Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Autor: Archiwum PP

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


KRK dla prokurentów

Czy jeśli wykonawca ma wpisanych w KRS prokurentów, to musi załączyć, startując w przetargu, ich KRK (zakładając, że zamawiający wymaga złożenia zaświadczeń z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 4-9 Pzp)?

 

Przywołane przepisy art. 24 Pzp nie przewidują możliwości wykluczenia z udziału w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, którego prokurenta prawomocnie skazano za jedno z przestępstw wymienionych w tych przepisach. Prokurent, pomimo iż posiada szerokie pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy, nie jest członkiem zarządu wykonawcy ani tym bardziej jego pozycja nie jest zbliżona do pozycji wspólnika spółki osobowej. W związku z powyższym żądanie zamawiającego nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a niezałączenie do oferty zaświadczenia z KRK o niekaralności prokurenta nie może stać się podstawą do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Podobnie uznał zespół arbitrów w wyroku z dnia 18 kwietnia 2006 r. (sygn. akt UZP/ ZO/0–1039/06).


Data publikacji

Co zrobić, jeśli zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pismo z ogłoszeniem wyników, podając datę z dnia poprzedniego niż faktyczne zamieszczenie pisma w internecie? Patrząc obiektywnie, zabiera w ten sposób wykonawcy jeden dzień na ewentualny protest.

 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomić o tym fakcie wykonawców, którzy złożyli oferty, przy czym zawiadomienie to, stosownie do art. 27 ust. 1 Pzp, winno zostać przekazane przez zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Kierując się tą zasadą zespół arbitrów wyraził stanowisko, iż wszelkie skutki prawne wynikające z faktu powzięcia wiadomości o treści decyzji zamawiającego przez wykonawcę mogą być związane z datą otrzymania pisma o tym informującego, a nie datą jego opublikowania na stronie internetowej (wyrok z dnia 20 lipca 2007 r. – sygn. akt UZP/ZO/0–860/07). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne