Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Autor: Archiwum PP

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna SPECHT-SCHAMPERA, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.


KRK dla prokurentów

Czy jeśli wykonawca ma wpisanych w KRS prokurentów, to musi załączyć, startując w przetargu, ich KRK (zakładając, że zamawiający wymaga złożenia zaświadczeń z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 4-9 Pzp)?

 

Przywołane przepisy art. 24 Pzp nie przewidują możliwości wykluczenia z udziału w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, którego prokurenta prawomocnie skazano za jedno z przestępstw wymienionych w tych przepisach. Prokurent, pomimo iż posiada szerokie pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy, nie jest członkiem zarządu wykonawcy ani tym bardziej jego pozycja nie jest zbliżona do pozycji wspólnika spółki osobowej. W związku z powyższym żądanie zamawiającego nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa, a niezałączenie do oferty zaświadczenia z KRK o niekaralności prokurenta nie może stać się podstawą do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. Podobnie uznał zespół arbitrów w wyroku z dnia 18 kwietnia 2006 r. (sygn. akt UZP/ ZO/0–1039/06).


Data publikacji

Co zrobić, jeśli zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pismo z ogłoszeniem wyników, podając datę z dnia poprzedniego niż faktyczne zamieszczenie pisma w internecie? Patrząc obiektywnie, zabiera w ten sposób wykonawcy jeden dzień na ewentualny protest.

 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomić o tym fakcie wykonawców, którzy złożyli oferty, przy czym zawiadomienie to, stosownie do art. 27 ust. 1 Pzp, winno zostać przekazane przez zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Kierując się tą zasadą zespół arbitrów wyraził stanowisko, iż wszelkie skutki prawne wynikające z faktu powzięcia wiadomości o treści decyzji zamawiającego przez wykonawcę mogą być związane z datą otrzymania pisma o tym informującego, a nie datą jego opublikowania na stronie internetowej (wyrok z dnia 20 lipca 2007 r. – sygn. akt UZP/ZO/0–860/07). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne