Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo ETS

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Tagi:    kontrola   konsorcjum

W ciągu ostatniego roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 7 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

Utworzony w 1952 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) czuwa nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu traktatów. Do jego zadań należy:

 

  1. kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej,
  2. czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów
  3. wykładnia prawa Unii Europejskiej na wniosek sądów krajowych.

 

W obszarze zamówień publicznych orzecznictwo Trybunału związane jest głównie z drugim oraz trzecim z zarysowanych powyżej zadań. Trybunał rozpatruje skargi o stwierdzenie uchybienia, natomiast wykładnia prawa Unii dokonywana jest na bazie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

 

Skarga o stwierdzenie uchybienia bazuje – jak sama nazwa wskazuje – na skardze przeciwko państwu członkowskiemu złożonej do Trybunału przez Komisję Europejską (dalej: Komisja). W praktyce dotyczy ona najczęściej nieimplementowania prawa unijnego (dyrektywy) do krajowego porządku prawnego bądź też implementacji niepełnej czy też niezgodnej z duchem dyrektywy.

 

Procedura prejudycjalna, zwana również zapytaniem prejudycjalnym lub wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, polega na interpretacji prawa unijnego zarówno pierwotnego (traktaty), jak i wtórnego (np. dyrektywy). Rolą Trybunału „nie jest stosowanie tego prawa do stanu faktycznego leżącego u podstaw postępowania przed sądem krajowym, gdyż to zadanie należy do właściwości sądu krajowego. Do Trybunału nie należy orzekanie ani w przedmiocie kwestii faktycznych podniesionych w ramach sporu przed sądem krajowym, ani w przedmiocie różnic w opiniach na temat wykładni lub stosowania przepisów prawa krajowego”1, tylko interpretacja prawa unijnego.

 

Wyczerpujące informacje dotyczące kompetencji Trybunału, jak również szczegóły dotyczące zarysowanych powyżej procedur znajdują się na jego stronie internetowej http://www.curia.europa.eu, natomiast pełna treść orzeczeń omawianych w dalszej części niniejszego artykułu znajduje się w bazie danych prawa unijnego EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu). Dalej omówione zostaną wybrane wyroki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne