Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Unieważnienie postępowania z powodu braku środków zewnętrznych

Data publikacji: 30-03-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie zostały mu przyznane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Wynika to wprost z art. 93 ust. 1a pzp. Ponieważ przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie omawianego przepisu jest przesłanką fakultatywną, dodatkowym warunkiem umożliwiającym skorzystanie z niej jest przewidzenie tego w:

 

  1. ogłoszeniu o zamówieniu – gdy postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo
  2. zaproszeniu do negocjacji – gdy postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo
  3. zaproszeniu do składania ofert – gdy postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.


Cofnięcie przyznanych zamawiającemu środków nie oznacza, że może on powoływać się na rozpatrywaną przesłankę unieważnienia postępowania – byłoby to sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisu i celem jego wprowadzenia przez ustawodawcę. Obrazują to poniższe wyroki KIO:

 

  • Wyrok KIO z 27 października 2015 r. (KIO 2240/15)


„Skoro ustawodawca zezwolił na unieważnienie postępowania z uwagi na okoliczność, w której nie przyznano środków na realizację zamówienia i jednocześnie nakazał przewidzieć w treści ogłoszenia taką ewentualność, oznacza to, zdaniem Izby, że możliwa jest sytuacja, gdy Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, mając jedynie zapowiedź przyznania takich środków. Ww. przesłanka nie obejmuje sytuacji, gdy Zamawiający mając przyznane środki na sfinansowanie zamówienia stwierdzi, że finansowanie to może zostać cofnięte. Ustawodawca takiej przesłanki unieważnienia postępowania w przepisie art. 93 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidział”.

 

  • Wyrok KIO z 8 grudnia 2015 r. (KIO 2610/15)


„Jednakże unieważnienie może mieć miejsce, gdy środki «nie zostały przyznane», co nie może być interpretowane jako brak tych środków z dowolnych przyczyn (np. niewystąpienia o ich przyznanie), lecz wyłącznie wtedy, gdy zamawiający podejmował starania o wsparcie i nie otrzymał go.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne