Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)

Data publikacji: 30-03-2018 Autor: Magdalena Michałowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   siwz

Rzecz o elektronizacji

Magdalena Michałowska
e-Zamawiający


W celu przygotowania elektronicznego oświadczenia JEDZ w jednym z formatów wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności – czyli w załączniku 2 do rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (przykładowo: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt czy .xml) – zamawiający mogą wykorzystać narzędzie ESPD (dostępne na stronie tinyurl.com/ya26574l), które umożliwia przygotowanie nowego wzoru JEDZ lub ponowne wykorzystanie wcześniej utworzonego ESPD oraz przejrzenie ESPD otrzymanego od wykonawcy. W pierwszej kolejności logujemy się jako instytucja zamawiająca lub jako podmiot zamawiający (zgodnie z instrukcją pozycja ta odnosi się do zamawiającego sektorowego).

Zamawiający może skorzystać z dostępnej funkcjonalności serwisu i po podaniu numeru identyfikacyjnego ogłoszenia (otrzymujemy go w treści maila z potwierdzeniem przesłania ogłoszenia o zamówieniu do DUUE) automatycznie zostaną wypełnione informacje dotyczące postępowania i instytucji (Część I). Możemy również pominąć tę funkcjonalność i przejść do części pt. „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”. Pozwala ona na spersonalizowanie JEDZ dla danego postępowania. Warto zwrócić uwagę, że wyboru trybu dokonujemy w nomenklaturze unijnej.

Kolejna część ESPD pozwala zamawiającemu na wskazanie podstaw wykluczenia, które będą miały zastosowanie w przedmiotowym postępowaniu. Ponieważ wzór JEDZ został oparty na przepisach dyrektyw, to odwołują się one kolejno do podstaw związanych z: wyrokami skazującymi za przestępstwo (sekcja A), płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne (sekcja B), niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi (sekcja C) oraz do podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym (sekcja D). Warto zauważyć, że serwis nie pozwoli nam zrezygnować z tych przesłanek, które na gruncie dyrektyw mają charakter obligatoryjny (sekcja A i B). Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie w każdej z przesłanek możliwości zaciągnięcia informacji dotyczącej Polski, zawartych w systemie e-Certis. Jednak jeśli na pierwszej stronie nie wskażemy, gdzie znajduje się siedziba naszej instytucji, system nie zaciągnie informacji dotyczących Polski.

Czwarta część pozwala na określenie kryteriów kwalifikacji, czyli warunków udziału. Można skorzystać z sekcji α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, albo określić precyzyjnie (zaznaczając odpowiednie pozycje), jakie zasoby wykonawca ma szczegółowo opisać w JEDZ, zgodnie ze wskazanymi w siwz warunkami udziału.

Ostatnim krokiem będzie wygenerowanie wzoru JEDZ w postaci elektronicznej: po kliknięciu ikony „Przegląd” system utworzy plik, który można pobrać w formacie .pdf (nieedytowalny dla wykonawcy) albo .xml (pozwala wykonawcy w serwisie ESPD na utworzenie odpowiedzi). Pobrane oświadczenie udostępniamy wykonawcom razem z pozostałymi dokumentami w postępowaniu.

Ważne
Serwis ESPD nie przechowuje plików – zawsze muszą zostać pobrane na własny komputer. W każdym czasie po jego zaimportowaniu zamawiający może wrócić do jego edycji i ukończenia wzoru JEDZ.


Iwona Ziarniak
e-Wykonawca


Na stronie Komisji Europejskiej w serwisie umożliwiającym wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD (tinyurl.com/yddso4en)
wykonawca ma bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej darmowego elektronicznego narzędzia umożliwiającego utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).

Po uruchomieniu wskazanej strony internetowej i wybraniu z listy „język polski” wykonawca zostanie przeniesiony na stronę powitalną serwisu. Tutaj po udzieleniu odpowiedzi na pytanie Kim jesteś? i zaznaczeniu opcji Jestem wykonawcą pojawia się kolejne pytanie: Co chcesz zrobić?, na które wykonawca z listy jednokrotnego wyboru wybiera: Zaimportować ESPD, Połącz dwa ESPD albo Stworzyć odpowiedź.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne