Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dokumenty z podpisem elektronicznym

Data publikacji: 30-03-2018 Autor: Mariusz Partyka
Tagi:    oświadczenie

Analizujemy skutki prawne podpisu elektronicznego oraz omawiamy związane z nim wybrane zagadnienia praktyczne w świetle elektronizacji procesu udzielania zamówień publicznych.

Elektronizacja procesu udzielania zamówień publicznych w wymiarze praktycznym wkrótce stanie się faktem. Będzie to efekt kolejnego etapu wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. W trakcie ich implementacji do polskiego porządku prawnego znowelizowano szereg przepisów pzp oraz wydano stosowne akty wykonawcze. Wkrótce elektronizacja zamówień publicznych obejmie składanie jednolitego dokumentu (w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.), a następnie komunikację między zamawiającym a wykonawcami (w postępowaniach wszczętych od dnia 18 października 2018 r.). W szczególności sporządzanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu, będzie się odbywało w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te będą następnie składane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Niefortunne wydaje się użycie przez ustawodawcę sformułowania sugerującego, że złożenie oferty jest elementem komunikacji między stronami, jednak sam zakres zobowiązań, jakie ustawa nakłada na zamawiającego i wykonawców, nie budzi wątpliwości. Konieczność posługiwania się środkami komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od 18 października 2018 r. stawia przed zamawiającymi i wykonawcami nowe obowiązki.

Podpis elektroniczny na dokumencie

Kwestie związane z podpisem elektronicznym uregulowano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (dalej: eIDAS), a w prawie polskim w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (dalej: uzoie), która uchyliła ustawę o podpisie elektronicznym. Jak wskazuje ustawodawca unijny w eIDAS, podpis elektroniczny oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej i które użyte są przez podpisującego jako podpis. Podpisu elektronicznego może używać wyłącznie osoba fizyczna, a w imieniu osoby prawnej podpisy składają osoby fizyczne, które są uprawnione do jej reprezentowania. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest formą podpisu elektronicznego, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie (certyfikat zapewniający odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa technicznego oraz spełniający wymagania określone w przepisach uzoie). Skutki prawne takiego podpisu reguluje ustawa Kodeks cywilny (dalej: kc), stanowiąc w art. 781 § 1, że do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z § 2 tego przepisu oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Stosownie do wyżej cytowanego rozporządzenia eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Oznacza to, że jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty zostaną złożone przez wykonawców z innych państw UE, to będą mogły one zostać podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego wydanego w tych państwach.

Zrównanie skutków prawnych z podpisem własnoręcznym

Podpis elektroniczny będzie jednak równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu tylko wówczas, gdy będzie posiadał określone cechy, będzie bezpieczny i weryfikowalny oraz zostanie złożony w okresie ważności kwalifikowanego certyfikatu. Cechy te szczegółowo określa uzoie (o czym będzie mowa w dalszej części artykułu).

Zrównanie skutków prawnych podpisu własnoręcznego na dokumencie papierowym z kwalifikowanym podpisem elektronicznym znajduje odzwierciedlenie również w regulacji pzp. Konsekwencje tej regulacji oraz wdrożenia posługiwania się postacią elektroniczną dotyczą wszystkich dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: oferty i oświadczeń, w tym jednolitego dokumentu, a także potwierdzania za zgodność. Obowiązujące przepisy w różny sposób regulują omawiane kwestie.

[...]

Mariusz Partyka
prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne