Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane - relacja

Data publikacji: 30-03-2018
Autor: Zdjęcia: Marcin Oliva-Soto

W dniach 19–21 marca w Toruniu odbyło się V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Tematyka tegorocznej edycji Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane w kontekście zbliżającej się elektronizacji zamówień publicznych.

Patronat

 

 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych


Wykłady zostały wygłoszone przez specjalistów zajmujących się zarówno zamówieniami publicznymi dotyczącymi robót budowlanych, jak i samym procesem inwestycyjnym i miały na celu ugruntowanie wiedzy i przedstawienie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości nie tylko zamawiających, ale i wykonawców. Spotkanie to było również okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami konferencji.


DZIEŃ I – 19 marca (poniedziałek)

 

Racjonalna procedura punktacji ofert
dr Janusz Dolecki


Podczas swojego wystąpienia prowadzący przeprowadził symulację polegającą na przypisywaniu różnych wag poszczególnym kryteriom oceny ofert i poddał pod rozwagę sytuacje, w których stosunkowo niewielka różnica w wagach procentowych przypisywanych poszczególnym kryteriom (+/- 5%) powoduje istotne zróżnicowanie w rozstrzygnięciu postępowania. Wspomniał o zjawisku „wagi równowagi”, lecz podkreślił, że dobór takiej wagi byłby możliwy dopiero po zapoznaniu się z cenami oferowanymi przez wykonawców. Wskazał również, że żaden przepis obowiązującego prawa nie określa szczegółowej procedury (algorytmu) przyznawania punktów ofertom, i zachęcił zamawiających do odejścia od standardowo i powszechnie stosowanego wzoru punktacji.

 

Gospodarka zamkniętego obiegu w zamówieniach publicznych
dr Paweł Nowicki


W ramach drugiego z wykładów inaugurujących konferencję prelegent wyjaśnił, na czym polega gospodarka zamkniętego obiegu, i przedstawił uzasadnienie dla jej stosowania, wskazując, że jest to jeden z obszarów, który poprzez zamówienia innowacyjne i zamówienia przyjazne środowisku ma pomóc w rozwiązaniu problemów związanych ze zmianami klimatu i zmniejszaniem się naturalnych zasobów. Podkreślił, że zamówienia publiczne należy postrzegać nie tylko jako procedurę wydatkowania środków, ale także jako element działalności gospodarczej państwa. Wyjaśnił, że gospodarka zamkniętego obiegu ma na celu „zamknięcie” cyklu życia produktów, materiałów i zasobów, dzięki zwiększeniu recyklingu i ponownego ich użycia, a więc utrzymywaniu ich wartości tak długo, jak to jest możliwe, przy jednoczes­nym ograniczeniu wytwarzania odpadów do minimum. Dalsza część wykładu poświęcona była omówieniu zaleceń przedstawionych przez Komisję Europejską w komunikacie wydanym we wskazanym zakresie.

 

Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych
mec. Jarosław Jerzykowski


W swoim wystąpieniu prelegent omówił cel społeczno-gospodarczy kary umownej, jakim jest swoiste umocnienie zobowiązania i wzmocnienie pozycji wierzyciela w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Wykład skupiał się na praktycznych aspektach wskazywania w umowie o udzielenie zamówienia publicznego zapisów dotyczących kar umownych z tytułu:


a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

 

Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji zamówienia
dr Włodzimierz Dzierżanowski


Na wstępie swojego wykładu prowadzący omówił charakter prawny zmian podmiotowych w treści zawartej umowy i zaznaczył, że w obecnym stanie prawnym wątpliwości budzi kwestia, czy norma o zmianach podmiotowych w pzp jest samoistną podstawą prawną do wprowadzania takich zmian, czy też jest to wyłącznie przyzwolenie na stosowanie przepisów kc o przelewie długu i wierzytelności. Przypomniał przy tym, że możliwość wprowadzenia zmian do umowy zamawiający musi przewidzieć w ogłoszeniu lub w siwz (a ponieważ wzór umowy to także siwz, to zmiany mogą zostać przewidziane również w tym wzorze), określając przy tym warunki zmiany, a więc:

 

 • czy nowy wykonawca musi wykazać brak podstaw wykluczenia?
 • czy i jakie warunki udziału w postępowaniu (w jakim stopniu) taki nowy wykonawca musi spełniać?
 • czy zmiana podmiotowa może się wiązać ze zmianą przedmiotową (istotną, nieistotną)?

 

Omówione zostały także rodzaje zmian podmiotowych (związane z podziałem, połączeniem, przekształceniem lub nabyciem podmiotu).

 

DZIEŃ II – 20 marca (wtorek)

 

Procedura self-cleaningu
Dorota Grochalska


Tematem pierwszego wykładu wygłoszonego w drugi dzień Forum była „Procedura samooczyszczenia się wykonawcy a jego wykluczenie z postępowania w związku z poważnym naruszeniem przez niego obowiązków zawodowych w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa”. Prowadząca omówiła fakultatywną przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania, określoną w art. 24 ust. 5 pkt 2 pzp, przedstawiając wydane w tej materii orzecznictwo unijne i krajowe, a także wskazała na przebieg procedury self-cleaningu w zakresie omawianej przesłanki. Zwróciła przy tym uwagę, że instytucja samooczyszczenia nie zakłada kwestionowania podstaw wykluczenia, lecz pozwala wykonawcy na udowodnienie, że mimo ich zaistnienia podjęte przez niego działania świadczą o odzyskaniu jego rzetelności.

Zasada proporcjonalności przy formułowaniu warunków udziału w postępowaniu
Jerzy Wysocki


Tematem kolejnego wykładu była zasada proporcjonalności i jej praktyczne stosowanie. Prowadzący omówił podstawy prawne, analizując m.in. treść art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1a i art. 22d ust. 1 pzp. Przypomniał, że zgodnie z orzecznictwem NSA prawidłowe określenie warunków i wymogów w ogłoszeniu o zamówieniu wymaga zachowania niezbędnej równowagi między interesem zamawiającego, polegającym na gwarancji należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, który wyraża się w ich usprawiedliwionym oczekiwaniu, że wobec nadmiernych wymagań nie zostaną oni wykluczeni z postępowania albo zniechęceni do udziału w nim, a tym samym, że nie zostaną pozbawieni prawa równej szansy na ubieganie się o dostęp do zamówienia finansowanego ze środków publicznych.

Aktualność i ważność dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Piotr Pieprzyca


Na wstępie wykładu prelegent podkreślił różnicę między pojęciami „aktualność” i „ważność”, a także wskazał na doniosłe znaczenie tego rozróżnienia dla prawidłowości dokonywanej przez zamawiającego weryfikacji dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu. W ramach swojego wystąpienia prowadzący przedstawił etapy badania dokumentów podmiotowych i omówił praktyczny ich przebieg:

1. Badanie wstępne (art. 25a pzp).
2. Badanie właściwe (art. 26 ust. 1 i ust. 2 pzp).
3. Badanie dokumentów złożonych na wezwanie (art. 26 ust. 2f pzp).
4. Badanie podmiotowości przez całe postępowanie (art. 24 ust. 12 pzp).
5. Badanie podmiotowości na dzień zawarcia umowy (art. 145a pkt 2 pzp).

Roboty zamienne a roboty konieczne
Ewa Wiktorowska


Problematyka kolejnego wykładu dotyczyła rozróżnienia między robotami zamiennymi w zamówieniach publicznych na roboty budowlane a robotami koniecznymi do wykonania nieobjętymi umową o zamówienie publiczne. Prowadząca zdefiniowała następujące rodzaje robót:

 

 • nieprzewidziane,
 • dodatkowe,
 • zamienne,


omawiając je w kontekście ich kwalifikacji jako zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pzp. W ramach wystąpienia omówione zostało także stosowanie tzw. protokołu konieczności, czyli dokumentu określającego zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzanego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (powinien być dostosowany do okoliczności przewidzianych w pzp, uprawniających do dokonania zmiany umowy).

Jednolity europejski dokument zamówienia jako obowiązkowy dokument elektroniczny
Magdalena Michałowska


Prowadząca kolejny wykład wskazała na konieczność (od dnia 18 kwietnia) przygotowania JEDZ przez zamawiającego w wersji elektronicznej oraz na obowiązek jego składania przez wykonawcę w wersji elektronicznej. Przypomniała o obowiązku stosowania przepisu art. 10a pzp, który nakazuje, by w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności złożenie oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W ramach prelekcji omówione zostało zagadnienie prawidłowego składania jednolitego dokumentu, a także kwestia przygotowania jego elektronicznego wzoru. Przeanalizowane zostały także kolejne etapy wypełniania elektronicznego formularza.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na roboty budowlane
mec. Agnieszka Suchecka


Podczas kolejnego wykładu zaprezentowane zostały kwestie związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy na roboty budowlane, w tym zasady jego rozliczania i zwrotu. Prelegentka podkreśliła, że żądanie zabezpieczenia jest – bez względu na wartość przedmiotu zamówienia – prawem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Omówiła przy tym dwie formy zabezpieczenia: w postaci gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej. Zwróciła uwagę, że swoboda wykonawcy w stosowaniu wybranej (wybranych) formy zabezpieczenia nie oznacza braku uprawnienia po stronie zamawiającego do weryfikacji zabezpieczenia i do zgłoszenia zastrzeżeń. Przeanalizowała ponadto takie aspekty zabezpieczenia, jak: bezwarunkowość, zmiana formy, okres obowiązywania czy zmiana wykonawcy.

Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na roboty budowlane
Krzysztof Puchacz


Prelegent zaprezentował nieprawidłowości najczęściej pojawiające się w warunkach udziału formułowanych przez zamawiającego w postępowaniu na roboty budowlane i omówił je w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE. W ramach wystąpienia przedstawione zostały źródła prawa obowiązującego w ramach tego typu zamówień, a cały wykład poświęcony był analizie występujących w praktyce przykładów nieprawidłowości i przedstawieniu rozwiązań omawianych problemów.

DZIEŃ III – 21 MARCA (środa)

Środki komunikacji elektronicznej przy zawieraniu i stosowaniu umów w zamówieniach publicznych
mec. Andrzej Polaszek


Prowadzący zaprezentował obecnie obowiązujące przepisy w zakresie stosowania środków komunikacji elektronicznej w umowach o zamówienia publiczne z uwzględnieniem wykorzystania multimediów i elektronicznych nośników. Prelegent odniósł się do konieczności zachowania formy pisemnej umów, wskazując przy tym na równoważność oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej, a także omówił poszczególne przepisy kc i kpc oraz rozporządzenia o elektronizacji (rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych), dotyczące stosowania środków elektronicznych, w tym kwalifikowanego podpisu elektronicznego, do umów w zamówieniach publicznych.

Podpis elektroniczny w procesie elektronizacji zamówień publicznych
Iwona Kowalczyk, dr Jakub Rzymowski


Podczas swojego wykładu prowadzący oparli się głównie na przepisach rozporządzenia eIDAS (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym). Podkreślili oni konieczność zadbania o nabycie podpisu elektronicznego z wyprzedzeniem, by zagwarantować sobie czas na jego wdrożenie w jednostce, a także na naukę posługiwania się nim. Wskazali przy tym na funkcjonujące obecnie definicje związane z podpisem elektronicznym, które w ostatnim czasie wielokrotnie się zmieniały.

Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia
Zbigniew Leszczyński


Wykład dotyczył problemu zmiany wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane w kontekście niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego w praktyce – w szczególności gdy w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac oraz gdy okoliczności te dały się przewidzieć, lecz strony ich nie uwzględniły w dostatecznej mierze. Prowadzący wskazał, że mimo generalnej zasady niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego kodeks cywilny przewiduje sytuacje, w których możliwa jest zmiana tego wynagrodzenia. W ramach wykładu omówiono konkretne sytuacje, w których nastąpiła tego typu zmiana, a także wydane w tym zakresie orzecznictwo.

 

Warsztaty tematyczne

Drugiego dnia konferencji odbyły się zajęcia warsztatowe, w trakcie których uczestnicy Forum mieli możliwość w mniejszym gronie przeanalizować następujące zagadnienia:

 

 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na roboty budowlane a ceny jednostkowe w ujęciu praktycznym na podstawie orzecznictwa (prowadzący: Grzegorz Soluch).
 • Zatrudnianie przez wykonawcę i podwykonawcę ubiegającego się o zamówienie publiczne pracowników na umowę o pracę przy realizacji robót budowlanych, wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w tym sposób dokumentowania przez wykonawców takiego zatrudnienia, a także uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli i sankcje (prowadząca: Agnieszka Szulakowska).
 • Oferty równoważne w zamówieniach na roboty budowlane – obowiązki i prawa zamawiającego i wykonawcy (prowadzący: Zbigniew Popek).

 

Wieczorne spotkania

Po wykładach inauguracyjnych i dyskusji pierwszego dnia Forum nasi goście mieli okazję zrelaksować się podczas uroczystej kolacji. O miłą atmosferę zadbał DJ Funktion, a spotkanie było wypełnione przyjaznymi rozmowami i dobrą zabawą.

Na kolejny wieczór (drugiego dnia Forum) zaplanowano natomiast spacer z przewodnikiem po zabytkowych uliczkach toruńskiego Starego Miasta.


 

Celem V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane było usystematyzowanie i ugruntowanie posiadanej wiedzy, a także odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania, zwłaszcza w kontekście zbliżającej się elektronizacji. Dziękując naszym gościom za uczestnictwo w Forum, prowadzący wyrazili nadzieję na ponowne spotkanie w tym gronie podczas kolejnej edycji konferencji.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne