Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Po zawarciu umowy

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Anna Dunajewska-Bańka
Autor: Bartłomiej Brosz

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia poza ustawą oraz w niewłaściwym trybie przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej.

W myślart. 138 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych1, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w kontekście prawa zamówień publicznych było popełnienie czynu polegającego na naruszeniu zasady, (formy) lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego2. Odpowiedzialność regulowana tym przepisem związana była jedynie z faktem udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Osoba podpisująca umowę odpowiadała więc za nieprawidłowości, które mogły wystąpić w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem że dotyczyły one naruszenia wspomnianych już zasad, (form) lub trybu (zob. orzeczenie GKO z 4 października 2001 r., DF/GKO/Odw.-124/175/RN-42/2001, LEX nr 51794). Zatem przepis ten nie obejmował swoim zakresem wszystkich istotnych nieprawidłowości związanych z prowadzeniem samego postępowania lub też czynności dokonanych w trakcie realizacji umowy3.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Obecnie szczegółowy katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście prawa zamówień publicznych określony został w art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uodfp).  Analizując przedmiotowy zakres naruszeń związanych z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), można dojść do wniosku, że niektóre z nich mogą być popełnione: 1. przez osobę, która udzieliła zamówienia, tzn. zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 17 ust. 1 i 2 uodfp), 2. przez osobę, która naruszyła przepisy Pzp jeszcze w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 17 ust. 3, 4 i 5 uodfp), 3. przez osobę, która zawarła aneks zmieniający umowę o zamówienie publiczne (art. 17 ust. 6 uodfp). Z kolei z art. 17 ust. 7 uodfp wynika, iż niezależnie od tego, kto faktycznie dokonał naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5 uodfp, odpowiedzialny będzie zawsze kierownik jednostki sektora finansów publicznych, ponieważ dopuścił do popełnienia wspomnianych czynów wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w kwestii kontroli finansowej. W zakresie dyscypliny finansów publicznych w ujęciu Pzp nastąpiło więc skonkretyzowanie odpowiedzialności aż do wyraźnego wyszczególnienia w art. 17 uodfp czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne