Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Po zawarciu umowy

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Anna Dunajewska-Bańka
Autor: Bartłomiej Brosz

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku udzielenia zamówienia poza ustawą oraz w niewłaściwym trybie przy wykorzystaniu orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej.

W myślart. 138 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych1, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w kontekście prawa zamówień publicznych było popełnienie czynu polegającego na naruszeniu zasady, (formy) lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego2. Odpowiedzialność regulowana tym przepisem związana była jedynie z faktem udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Osoba podpisująca umowę odpowiadała więc za nieprawidłowości, które mogły wystąpić w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem że dotyczyły one naruszenia wspomnianych już zasad, (form) lub trybu (zob. orzeczenie GKO z 4 października 2001 r., DF/GKO/Odw.-124/175/RN-42/2001, LEX nr 51794). Zatem przepis ten nie obejmował swoim zakresem wszystkich istotnych nieprawidłowości związanych z prowadzeniem samego postępowania lub też czynności dokonanych w trakcie realizacji umowy3.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Obecnie szczegółowy katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście prawa zamówień publicznych określony został w art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uodfp).  Analizując przedmiotowy zakres naruszeń związanych z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), można dojść do wniosku, że niektóre z nich mogą być popełnione: 1. przez osobę, która udzieliła zamówienia, tzn. zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 17 ust. 1 i 2 uodfp), 2. przez osobę, która naruszyła przepisy Pzp jeszcze w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 17 ust. 3, 4 i 5 uodfp), 3. przez osobę, która zawarła aneks zmieniający umowę o zamówienie publiczne (art. 17 ust. 6 uodfp). Z kolei z art. 17 ust. 7 uodfp wynika, iż niezależnie od tego, kto faktycznie dokonał naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5 uodfp, odpowiedzialny będzie zawsze kierownik jednostki sektora finansów publicznych, ponieważ dopuścił do popełnienia wspomnianych czynów wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w kwestii kontroli finansowej. W zakresie dyscypliny finansów publicznych w ujęciu Pzp nastąpiło więc skonkretyzowanie odpowiedzialności aż do wyraźnego wyszczególnienia w art. 17 uodfp czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne