Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Właściwe rozumienie istotności zmiany

Data publikacji: 05-03-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oznacza, że zamawiający dąży do tego, by zostało ono zwieńczone zawarciem umowy i wykonaniem danego zamówienia.

Wyjątkowo mogą nastąpić nieprzewidziane wcześniej istotne zmiany okoliczności, które sprawią, że prowadzenie tego postępowania albo realizacja danego zamówienia publicznego nie będą leżały w interesie publicznym. Kumulatywne wystąpienie tych trzech przesłanek spowoduje, że zamawiający będzie zobowiązany unieważnić prowadzone postępowanie o zamówienie publiczne. Sytuację taką ustawodawca przewidział w treści art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp.

Należy pamiętać o ścisłym rozumieniu przedmiotowej przesłanki unieważnienia postępowania, jej rozszerzająca interpretacja jest bowiem oceniana przez Krajową Izbę Odwoławczą jako nieprawidłowa, co potwierdza poniższe orzecznictwo.
 

  • Wyrok KIO z 11 kwietnia 2017 r. (KIO 593/17)


„Do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nieodzowne jest stwierdzenie, że zmiana wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia. Przepis ten może dotyczyć sytuacji, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności wykonanie zamówienia będzie niecelowe lub będzie wiązać się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym; zatem dotyczy zdarzeń wyjątkowych i może mieć zastosowanie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Istotna zmiana okoliczności – w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. – powodująca skutek w postaci unieważnienia postępowania, to pewne nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Zmiana okoliczności (…) musi mieć charakter zewnętrzny wobec zamawiającego, w tym znaczeniu, że jej zaistnienie jest niezależne od samego zamawiającego”.
 

  • Wyrok KIO z 25 września 2017 r. (KIO 1928/17)


„W każdym wypadku zamawiający ma obowiązek wskazać, o jaki interes publiczny chodzi, i udowodnić, że jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnienia wykonawców do uzyskania zamówienia. (…) przez interes publiczny należy rozumieć korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących [na] zamawiających, realizowanych w drodze świadczenia usług użyteczności publicznej zaspokajających potrzeby społeczne w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, oświata, kultura, porządek publiczny, transport zbiorowy etc. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że interes publiczny nie może być utożsamiany z indywidualnym interesem danego zamawiającego.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne