Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Właściwe rozumienie istotności zmiany

Data publikacji: 05-03-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne oznacza, że zamawiający dąży do tego, by zostało ono zwieńczone zawarciem umowy i wykonaniem danego zamówienia.

Wyjątkowo mogą nastąpić nieprzewidziane wcześniej istotne zmiany okoliczności, które sprawią, że prowadzenie tego postępowania albo realizacja danego zamówienia publicznego nie będą leżały w interesie publicznym. Kumulatywne wystąpienie tych trzech przesłanek spowoduje, że zamawiający będzie zobowiązany unieważnić prowadzone postępowanie o zamówienie publiczne. Sytuację taką ustawodawca przewidział w treści art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp.

Należy pamiętać o ścisłym rozumieniu przedmiotowej przesłanki unieważnienia postępowania, jej rozszerzająca interpretacja jest bowiem oceniana przez Krajową Izbę Odwoławczą jako nieprawidłowa, co potwierdza poniższe orzecznictwo.
 

  • Wyrok KIO z 11 kwietnia 2017 r. (KIO 593/17)


„Do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nieodzowne jest stwierdzenie, że zmiana wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia. Przepis ten może dotyczyć sytuacji, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności wykonanie zamówienia będzie niecelowe lub będzie wiązać się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym; zatem dotyczy zdarzeń wyjątkowych i może mieć zastosowanie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Istotna zmiana okoliczności – w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. – powodująca skutek w postaci unieważnienia postępowania, to pewne nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Zmiana okoliczności (…) musi mieć charakter zewnętrzny wobec zamawiającego, w tym znaczeniu, że jej zaistnienie jest niezależne od samego zamawiającego”.
 

  • Wyrok KIO z 25 września 2017 r. (KIO 1928/17)


„W każdym wypadku zamawiający ma obowiązek wskazać, o jaki interes publiczny chodzi, i udowodnić, że jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnienia wykonawców do uzyskania zamówienia. (…) przez interes publiczny należy rozumieć korzyści uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących [na] zamawiających, realizowanych w drodze świadczenia usług użyteczności publicznej zaspokajających potrzeby społeczne w takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, oświata, kultura, porządek publiczny, transport zbiorowy etc. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że interes publiczny nie może być utożsamiany z indywidualnym interesem danego zamawiającego.

 

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne