Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Elektronizacja – wyzwania

Data publikacji: 05-03-2018 Autor: Anna Serpina-Forkasiewicz

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej.

Elektronizacja zamówień publicznych zbliża się wielkimi krokami, a – jak powszechnie wiadomo – zostanie ona przeprowadzona w dwóch etapach. W postępowaniach wszczętych:

 

  • od 18 kwietnia – konieczne będzie przesyłanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej co najmniej oświadczenia złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), a zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej wymóg ten dotyczy również oświadczeń, o których mowa w art. 25a pzp;
  • od 18 października – konieczna będzie pełna elektroniczna komunikacja.

 

Wyzwania dla wykonawców

Podstawową kwestią z punktu widzenia wykonawców będzie konieczność zaopatrzenia się w podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. Zgodnie z art. 10a ust. 5 pzp pod rygorem nieważności wymagane jest, aby oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządzano w postaci elektronicznej i opatrywano kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zatem dla tych dokumentów wymagana jest forma elektroniczna w rozumieniu art. 781 ust. 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

Podpis elektroniczny (cyfrowy) to odpowiednik podpisu odręcznego zawierający jego wszystkie najistotniejsze cechy:

 

  • potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisującej;
  • uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania;
  • jest powiązany z treścią, która została podpisana;
  • uniemożliwia wprowadzenie niezauważalnych zmian w podpisanej treści.


Jednak dla zachowania formy elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis bezpieczny, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby go składającej i który jest przez tę osobę sporządzany za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń i danych, służących do składania podpisu, oraz jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna. W myśl przepisów ustawy o usługach zaufania oraz rozporządzenia 910/2014 (eIDAS) kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Gdzie kupić i za ile?

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany jest na rok lub maksymalnie na dwa lata i można go nabyć u tzw. Zaufanej Trzeciej Strony (ang. Trusted Third Party – TTP) – jest to niezależna instytucja, która gwarantuje przynależność kluczy do konkretnych podmiotów (osób, organizacji, komputerów, urządzeń sieciowych itd.). Zaufana Trzecia Strona, która wydaje certyfikaty i dba o weryfikację tożsamości podmiotów, jest nazywana urzędem certyfikacji lub centrum certyfikacji. W Polsce kwalifikowane urzędy certyfikacji są wpisane przez Ministra Cyfryzacji do „Rejestru dostawców usług zaufania” prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Koszt takiego podpisu waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a procedura jego pozyskania wymaga osobistej obecności w delegaturze centrum certyfikacji i wylegitymowania się dwoma aktualnymi dokumentami tożsamości ze zdjęciem.

Kto musi mieć taki podpis?

Z pewnością podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem muszą mieć osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku gdy reprezentacja podmiotu jest wieloosobowa, musi go mieć każda z tych osób (np. dwóch członków zarządu). Co więcej, w przypadku gdy ofertę, wniosek lub oświadczenie (w tym JEDZ) podpisuje osoba, która została wyznaczona do realizacji tych zadań w organizacji, ona także musi posiadać podpis kwalifikowany. Oczywiście taka osoba wykonująca czynności w imieniu wykonawcy, jeżeli jej umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, będzie działała na podstawie pełnomocnictwa, ale należy pamiętać, że zgodnie z art. 99 § 1 kc, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Oznacza to, że skoro JEDZ musi być podpisany podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, to i pełnomocnictwo do podpisania JEDZ musi być podpisane w tej samej formie i pod sankcją nieważności tego umocowania nie będzie honorowane pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Oczywiście, jeżeli ofertę lub wniosek składają wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), to w podpisy muszą się wyposażyć osoby reprezentujące każdego z członków tego konsorcjum, ponieważ będą one zobligowane do podpisania w tej formie pełnomocnictwa konsorcjalnego, a także swoich oświadczeń, w tym JEDZ. Przez analogię wymóg ten dotyczy również podmiotów trzecich, które udostępniają swoje zasoby, lub nawet podwykonawców, o ile zamawiający w postępowaniu wymaga, aby podmioty te składały oświadczenia lub potwierdzały za zgodność referencje.

[...]

Anna Serpina-Forkasiewicz
prawnik, od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej i prawie nowych technologii; reprezentuje klientów w sprawach przed KIO, doradza w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, jest współautorem Platformy e-Usług SmartPZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne