Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Elektronizacja – wyzwania

Data publikacji: 05-03-2018 Autor: Anna Serpina-Forkasiewicz

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów o elektronizacji zamówień przed uczestnikami rynku zamówień publicznych stoją duże wyzwania natury organizacyjnej i technicznej.

Elektronizacja zamówień publicznych zbliża się wielkimi krokami, a – jak powszechnie wiadomo – zostanie ona przeprowadzona w dwóch etapach. W postępowaniach wszczętych:

 

  • od 18 kwietnia – konieczne będzie przesyłanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej co najmniej oświadczenia złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), a zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej wymóg ten dotyczy również oświadczeń, o których mowa w art. 25a pzp;
  • od 18 października – konieczna będzie pełna elektroniczna komunikacja.

 

Wyzwania dla wykonawców

Podstawową kwestią z punktu widzenia wykonawców będzie konieczność zaopatrzenia się w podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem. Zgodnie z art. 10a ust. 5 pzp pod rygorem nieważności wymagane jest, aby oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządzano w postaci elektronicznej i opatrywano kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zatem dla tych dokumentów wymagana jest forma elektroniczna w rozumieniu art. 781 ust. 1 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc).

Podpis elektroniczny (cyfrowy) to odpowiednik podpisu odręcznego zawierający jego wszystkie najistotniejsze cechy:

 

  • potwierdza jednoznacznie tożsamość osoby podpisującej;
  • uniemożliwia zaprzeczenie faktu podpisania;
  • jest powiązany z treścią, która została podpisana;
  • uniemożliwia wprowadzenie niezauważalnych zmian w podpisanej treści.


Jednak dla zachowania formy elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli podpis bezpieczny, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby go składającej i który jest przez tę osobę sporządzany za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń i danych, służących do składania podpisu, oraz jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna. W myśl przepisów ustawy o usługach zaufania oraz rozporządzenia 910/2014 (eIDAS) kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Gdzie kupić i za ile?

Kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany jest na rok lub maksymalnie na dwa lata i można go nabyć u tzw. Zaufanej Trzeciej Strony (ang. Trusted Third Party – TTP) – jest to niezależna instytucja, która gwarantuje przynależność kluczy do konkretnych podmiotów (osób, organizacji, komputerów, urządzeń sieciowych itd.). Zaufana Trzecia Strona, która wydaje certyfikaty i dba o weryfikację tożsamości podmiotów, jest nazywana urzędem certyfikacji lub centrum certyfikacji. W Polsce kwalifikowane urzędy certyfikacji są wpisane przez Ministra Cyfryzacji do „Rejestru dostawców usług zaufania” prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Koszt takiego podpisu waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a procedura jego pozyskania wymaga osobistej obecności w delegaturze centrum certyfikacji i wylegitymowania się dwoma aktualnymi dokumentami tożsamości ze zdjęciem.

Kto musi mieć taki podpis?

Z pewnością podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem muszą mieć osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku gdy reprezentacja podmiotu jest wieloosobowa, musi go mieć każda z tych osób (np. dwóch członków zarządu). Co więcej, w przypadku gdy ofertę, wniosek lub oświadczenie (w tym JEDZ) podpisuje osoba, która została wyznaczona do realizacji tych zadań w organizacji, ona także musi posiadać podpis kwalifikowany. Oczywiście taka osoba wykonująca czynności w imieniu wykonawcy, jeżeli jej umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, będzie działała na podstawie pełnomocnictwa, ale należy pamiętać, że zgodnie z art. 99 § 1 kc, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Oznacza to, że skoro JEDZ musi być podpisany podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem, to i pełnomocnictwo do podpisania JEDZ musi być podpisane w tej samej formie i pod sankcją nieważności tego umocowania nie będzie honorowane pełnomocnictwo w formie pisemnej.

Oczywiście, jeżeli ofertę lub wniosek składają wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), to w podpisy muszą się wyposażyć osoby reprezentujące każdego z członków tego konsorcjum, ponieważ będą one zobligowane do podpisania w tej formie pełnomocnictwa konsorcjalnego, a także swoich oświadczeń, w tym JEDZ. Przez analogię wymóg ten dotyczy również podmiotów trzecich, które udostępniają swoje zasoby, lub nawet podwykonawców, o ile zamawiający w postępowaniu wymaga, aby podmioty te składały oświadczenia lub potwierdzały za zgodność referencje.

[...]

Anna Serpina-Forkasiewicz
prawnik, od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej i prawie nowych technologii; reprezentuje klientów w sprawach przed KIO, doradza w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, jest współautorem Platformy e-Usług SmartPZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne