Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ochrona danych osobowych (cz. 2)

Data publikacji: 02-03-2018 Autor: Ilona Zalewska
Tagi:    kontrola   dane osobowe

Akty prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych nie regulują zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. W tym zakresie należy więc odnieść się do obowiązujących przepisów regulujących tę tematykę.

W części pierwszej niniejszego artykułu, która ukazała się w poprzednim numerze miesięcznika, dokonano szczegółowej analizy zagadnień dotyczących danych osobowych przekazywanych w postępowaniu przetargowym oraz kwestii związanych z udostępnieniem tych danych przez zamawiającego. Rozważania te uwzględniały przede wszystkim punkt widzenia zamawiającego i jego potencjalne problemy z prawidłowym zastosowaniem dyspozycji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: uodo) i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: rodo).

Należy pamiętać, że rodo zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., a jego przepisy stosowane będą wprost (nie wymagają implementacji do prawa krajowego).

Dane osobowe pracowników wykonawcy udostępniane zamawiającemu

Jednym z podstawowych dokumentów funkcjonujących w postępowaniu przetargowym zawierającym dane osobowe jest wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Dane w nim zawarte nie podlegają ochronie, gdyż udostępniane są one na podstawie aktu wykonawczego do pzp, który określa zakres informacji podawanych w tym wykazie. Należy pamiętać również o tym, że istniejący centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz lista członków właściwej izby samorządu zawodowego są jawne, nie można więc zastosować się w tym przypadku do przepisów uodo.

 

  • Wyrok KIO z 12 stycznia 2015 r. (KIO 2784/14)


„(…) to rzeczą wykonawcy, który decyduje się na korzystanie z określonych osób w postępowaniu i uczestniczy w procedurze opartej z założenia o zasadę pełnej transparentności, jaką jest postępowanie o zamówienie publiczne, (…), jest ze swej strony podjąć środki zabezpieczające tę sferę, w szczególności odebrać od osób godzących się na współpracę odpowiednich oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych przez siebie, czy przekazanie ich na zewnątrz, w szczególności w ramach oferty kierowanej w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie i rozpatrywanej w jawnym postępowaniu”.

Kolejne problematyczne zagadnienie związane z ochroną danych osobowych pracowników wykonawcy pojawiło się w 2016 r., kiedy to do ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzono zmiany mające na celu ochronę rynku pracy, tj. art. 29 ust. 3a pzp, zgodnie z którym zamawiający, w określonych okolicznościach, zobowiązany jest wymagać od wykonawcy, aby osoby realizujące zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna określać w tym zakresie uprawnienia kontrolne zamawiającego dotyczące dostępu do danych osobowych pracowników wykonawcy bądź podwykonawcy, a także wskazywać sposób, w jaki wykonawca lub podwykonawca udowodni spełnienie wymogu zatrudnienia na umowie o pracę. Nie można jednak zapominać, że wykonawca (bądź podwykonawca) ma jednocześnie obowiązek chronić dane swoich pracowników i udostępniać je tylko w prawnie uzasadnionych przypadkach.

Obowiązek ochrony danych osobowych pracowników ciążący na wykonawcy nie jest obowiązkiem bezwzględnym. Informacje takie jak imię, nazwisko, nazwa stanowiska, służbowy numer telefonu czy doświadczenie pracownika stanowią dane ściśle związane z życiem zawodowym tego pracownika i jako takie mogą być wykorzystywane przez pracodawcę w dowolnym, związanym z pełnieniem obowiązków służbowych celu. Potwierdza to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
oraz sądy w swoich orzeczeniach.

W odpowiedzi na pismo prezesa UZP (DOLiS-035-2163/16/BG/[2]) GIODO wskazał, że „z regulacji zawartych w art. 29 ust. 3a oraz 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych nie można wywodzić podstawy do przekazywania zamawiającemu przez wykonawcę danych osobowych pracowników, a zarówno dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, jak i kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w tym artykule, może odbywać się w sposób, który nie będzie wiązał się z przetwarzaniem danych indywidualnych osób”.

[...]

Ilona Zalewska
specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst); ukończyła prawnicze studia wyższe, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne