Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Innowacyjność w konkursie

22 Listopad 2018 
Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy...

PPP jako priorytet

22 Listopad 2018 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, podczas debaty na Kongresie 590...

Cyfrowa gospodarka

22 Listopad 2018 
Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Kosztorys ofertowy

Data publikacji: 02-03-2018 Autor: Anna Packo
Tagi:    siwz

Kosztorys ofertowy umożliwia weryfikację założeń, jakie przyjął wykonawca przy opracowywaniu oferty – wskazuje, czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony.

Ryczałtowa forma wynagradzania wykonawców robót budowlanych jest wśród zamawiających bardzo popularna – wynika to niewątpliwie z tej jej zalety, że zamawiający ma większą pewność co do tego, jaka będzie końcowa wartość umowy, co pozwala mu łatwiej zaplanować wydatki i samą inwestycję.

Ryczałt w zamówieniach publicznych

Zgodnie ze słownikową definicją ryczałt jest to kwota o ustalonej z góry wysokości, przeznaczona na jakieś wydatki, wyliczona bez podziału na poszczególne pozycje. Jak wskazuje się za art. 632 § 1 ustawy Kodeks cywilny, istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest to, że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za umówioną cenę i nie przysługuje mu prawo do podwyższenia wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy w chwili zawierania umowy miał możliwość przewidzenia rozmiaru i kosztów prac. Z tego powodu zamawiający uznają często, że składanie wraz z ofertą kosztorysu ofertowego jest zbędne, albo też umniejszają jego znaczenie, co w konsekwencji może się okazać niekorzystne i dla zamawiającego, i dla wykonawców – zarówno na etapie badania ofert, jak i późniejszej realizacji umowy.

Nie bez przyczyny wskazuje się bowiem, że ustalanie wynagrodzenia w sposób ryczałtowy jest adekwatne do prac niezbyt skomplikowanych. Do tego trzeba pamiętać, że niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego co do zasady działa w obie strony – nie powinno się go także obniżać, co z kolei może przeczyć zasadzie racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Nie jest więc zaskakujące, że, niezależnie od zawieranych w projektach umów deklaracji zamawiających dotyczących zastosowania wynagrodzenia ryczałtowego, dalsza analiza postanowień umownych wskazuje na to, że zamawiający nie zastosowali faktycznie wynagrodzenia stricte ryczałtowego, lecz raczej wynagrodzenie o charakterze mieszanym, tj. ryczałt z możliwością jego korekty (najczęściej pomniejszenia wynagrodzenia jako opcji bardziej korzystnej dla finansów publicznych). Co więcej, wprowadzane kolejno regulacje prawne dotyczące zakresu odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom oraz możliwości rozwiązania i zmiany umowy, a także odpowiadające im regulacje projektów umowy wskazują na to, że w celu ochrony interesów stron wynagrodzenie obliczane ogólnie, bez podziału na poszczególne pozycje (choćby w postaci kosztorysu uproszczonego), jest kompletnie niepraktyczne.

Znaczenie kosztorysu

Znaczenie kosztorysu ofertowego w zamówieniach publicznych, nawet przy wynagrodzeniu ryczałtowym, należy rozpatrywać z dwóch perspektyw: etapu złożenia oferty oraz etapu realizacji umowy.

Po pierwsze, zamawiający musi wybrać ofertę poprawną merytorycznie oraz najkorzystniejszą. Żądając zaś przedstawienia kosztorysu ofertowego, zamawiający może zweryfikować, jakie założenia przyjął wykonawca przy opracowywaniu oferty. Niezależnie bowiem od sposobu wypłacania wykonawcy wynagrodzenia – z punktu widzenia zamawiającego oraz wszystkich konkurujących ze sobą wykonawców – istotne jest, czy we wszystkich ofertach (a zwłaszcza w ofercie wybranej) przedmiot zamówienia został zaoferowany w sposób poprawny i kompletny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a także czy został prawidłowo wyceniony. Tylko bowiem takie oferty będą porównywalne i będą mogły być brane pod uwagę przez zamawiającego.
 
Należy tu podkreślić, że pojawiający się niekiedy pogląd, jakoby przy wynagrodzeniu ryczałtowym wycena mogła być jedynie pobieżna, skoro wynagrodzenie będzie niezmienne, nie odpowiada idei uczciwej konkurencji między wykonawcami ani wymogowi zgodności treści oferty z treścią siwz. Przy założeniu niezmienności wysokości wynagrodzenia szczególnie istotne jest również jego jak najdokładniejsze wyliczenie – nie będzie można bowiem oprzeć się na obmiarach, w trakcie których możliwe jest dokonywanie pewnych korekt popełnionych błędów, co najmniej co do ilości prac.

Nie ma też w przepisach przesłanki pozwalającej na pominięcie dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp tylko ze względu na formę wynagrodzenia. Powoływanie się w tym zakresie na zasadę wyrażoną w dawnej regulacji art. 88 ust. 1 pkt 3 lit. a pzp – zgodnie z którą w przypadku oferty z ceną ryczałtową przy poprawianiu omyłek rachunkowych przyjmowało się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia – jest chybione. Nie bez powodu przepisy art. 88 pzp zostały po krótkim czasie obowiązywania uchylone.

Po drugie, opisany w kosztorysie ofertowym sposób i zakres wyceny poszczególnych prac pozwala zamawiającemu wstępnie ocenić ofertę także pod kątem ewentualnego wystąpienia ceny rażąco niskiej, a tym samym zredukować liczbę dokonywanych czynności i czas trwania etapu badania ofert oraz – w przypadku żądania przedstawienia kosztorysu w ramach wyjaśnień z art. 90 pzp – uniknąć stawianych czasem zarzutów żądania dokumentu niewskazanego w siwz.

[...]

Anna Packo
prawnik, członek Krajowej Izby Odwoławczej; od kilkunastu lat zajmuje się zamówieniami publicznymi

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne