Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Umowy ramowe w zamówieniach centralnych

Data publikacji: 02-03-2018 Autor: Anna Tyniec, Izabela Wyżgowska

W przypadku udzielania zamówień centralnych warto wziąć pod uwagę możliwość zawierania umów ramowych, które stanowią elastyczne narzędzie wydatkowania środków publicznych.

Umowy ramowe funkcjonują w przepisach pzp od kilkunastu lat. Mimo to są instrumentem rzadko wykorzystywanym przez zamawiających. Tymczasem mogą one być bardzo użyteczne dla tych jednostek, które mają trudności z precyzyjnym określeniem swoich potrzeb i możliwości finansowych w dłuższej perspektywie czasowej. Umowa ramowa stanowi bowiem elastyczne narzędzie w postaci umowy długoterminowej, z której jednostka zamawiająca korzysta w zależności od posiadanych środków, a która – w odróżnieniu od umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie ma charakteru zobowiązującego.

Celem niniejszej publikacji jest nie tylko wskazanie formalnoprawnych uwarunkowań zawierania umów ramowych przez zamawiających, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na aspekty praktyczne oraz korzyści płynące ze stosowania umów ramowych, w tym w zakresie funkcjonowania takich umów w działalności centralnego zamawiającego1.

Definicja

Legalna definicja umowy ramowej zawarta została w treści art. 2 pkt 9a pzp. Zgodnie z tą definicją przez umowę ramową należy rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a wykonawcą (lub większą ich liczbą), której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przewidywanych ilości. Z definicji umowy ramowej wynika zatem, że procedura zawarcia umowy ramowej ma na celu ustalenie między stronami warunków dotyczących późniejszych zamówień wykonawczych, a tym samym nie stanowi ona udzielenia zamówienia publicznego ani nie ma charakteru zobowiązującego. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Zamawiający udziela zamówień, których przedmiot objęty jest umową ramową, wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową na warunkach określonych w umowie ramowej, albo wykonawcom, z którymi zawarł umowę ramową:

a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się do wykonawców o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw oraz warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy;
b) zwracając się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej. W takim przypadku zamawiający wprost ponownie stosuje procedurę konkurencyjną w celu wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa wykonawcza;
c) w odniesieniu do niektórych zamówień – zgodnie z lit. a, natomiast w odniesieniu do innych – zgodnie z lit. b, o ile taka możliwość została przez zamawiającego przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy umowa ramowa określa wszystkie warunki regulujące realizację robót budowlanych, usług lub dostaw.

Zamawiający, dokonując zatem wyboru określonej – spośród wyżej wskazanych – procedury zawierania umowy wykonawczej, powinien mieć na względzie wszystkie okoliczności mające wpływ na zawieranie przedmiotowej umowy, a także sposób organizacji pracy w jednostce. Tylko bowiem właściwy dobór procedury zawierania umów wykonawczych gwarantuje użyteczność umów ramowych. Niewłaściwe określenie procedury wyłaniania wykonawców (wykonawcy) realizujących umowy wykonawcze na etapie prowadzenia postępowań o zawarcie umów ramowych może skutkować późniejszymi nieprawidłowościami czy też prowadzić do opóźnień w realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Jak stosować przepisy dotyczące umów ramowych?

W przypadku zamówień centralnych jednostki administracji państwowej udzielają zamówień wykonawczych do zawartych przez centralnego zamawiającego umów ramowych na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. a pzp. Wskazać należy na dwie możliwości zastosowania przedmiotowej regulacji, która z uwagi na art. 26 ust. 1 oraz art. 94 ust. 2 pkt 2 pzp stanowi optymalną podstawę do realizacji zamówień w jednostkach. Pierwszy powszechnie znany sposób korzystania z powyżej wskazanej regulacji sprowadza się do udzielenia zamówienia wykonawcom, z którymi została zawarta umowa ramowa bez ponownego zwracania się do nich o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki dotyczące realizacji zamówień oraz warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej. W takiej sytuacji wyłonienie wykonawcy odbywa się już de facto na etapie umowy ramowej, bo w zasadzie zawsze ten sam wykonawca będzie wyłoniony do realizacji określonego typu zamówienia, a tylko jeśli zrezygnuje lub zaistnieją inne okoliczności, zamawiający będzie uprawniony do wyboru kolejnego z listy wykonawców. Na uwagę zasługuje fakt, że omawiane rozwiązanie powoduje, iż raz ułożony w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej ranking wykonawców w okresie trwania umowy nie ulega zmianie. Oznacza to, że zamawiający po przeprowadzeniu postępowania ma w zasadzie do dyspozycji jednego wykonawcę i jest z nim związany w okresie trwania umowy ramowej.

[...]

Anna Tyniec
dyrektor Centrum Obsługi Administracji Rządowej


Izabela Wyżgowska
naczelnik wydziału zamówień publicznych w Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne