Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Innowacyjność w konkursie

22 Listopad 2018 
Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy...

PPP jako priorytet

22 Listopad 2018 
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, podczas debaty na Kongresie 590...

Cyfrowa gospodarka

22 Listopad 2018 
Już wkrótce w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz...

Wada postępowania

Data publikacji: 02-03-2018 Autor: Anna Wojtczyk
Autor: Rys. B. Brosz

W jakich okolicznościach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp?

Przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp nie można wyrazić zamkniętym katalogiem okoliczności uzasadniających unieważnienie postępowania. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w myśl wskazanego przepisu jest obligatoryjne, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przywołany przepis, odnosząc się do nieusuwalnej wady postępowania, odwołuje się do podstaw unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazuje bowiem, że dane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu, jeżeli – w sytuacji ewentualnego zawarcia umowy w takim postępowaniu – doszłoby do zawarcia umowy, która podlegałaby unieważnieniu (zob. wyrok KIO z 7 lipca 2017 r., KIO 1291/17).

Ścisła wykładnia

Zgodnie z orzecznictwem przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ciężar udowodnienia ich zaistnienia w zakresie okoliczności faktycznych i prawnych spoczywa na zamawiającym. Wykładnia ścisła jest odwrotnością wykładni rozszerzającej i nakazuje rozumieć dany przepis dokładnie w taki sposób, jaki dyktuje wykładnia językowa (zob. wyrok KIO z 27 kwietnia 2017 r., KIO 752/17).

Z treścią omawianego przepisu koresponduje art. 146 ust. 6 pzp, który upoważnia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Wada musi być zatem na tyle istotna, by niemożliwe stało się zawarcie ważnej umowy. Nie może to być jakakolwiek wada, którą obarczone jest postępowanie1.

Związek przyczynowy

Aby móc zastosować art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, między zaistniałą wadą a niemożnością zawarcia umowy musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Argumentacja nie może być lakoniczna: należy dowieść, że dokonanie przez zamawiającego czynności (lub zaniechanie dokonania czynności) z naruszeniem przepisu pzp miało wpływ – realny lub potencjalny – na wynik postępowania (wybór oferty najkorzystniejszej).
 

  • Wyrok KIO z 22 lutego 2017 r. (KIO 262/17)


„Konieczne jest więc wystąpienie związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą wadą a niemożnością zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Podstawa unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp występuje jedynie w sytuacji, gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego jest obiektywnie niemożliwe. Wszelkie zatem wady – jak wskazuje się w doktrynie2 – które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, a nie dadzą się usunąć, będą przesłanką unieważnienia postępowania.

Charakter wady

W ocenie orzecznictwa należy brać pod uwagę zarówno wady postępowania stypizowane w art. 146 ust. 1 pzp, jak i wady postępowania polegające na dokonaniu przez zamawiającego czynności lub zaniechaniu dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, a więc mieszczące się w zakresie art. 146 ust. 6 pzp. Choć przepis ten zawiera klauzulę generalną, nie oznacza to, że zakres jego zastosowania można rozciągać na wszelkie stany faktyczne obejmujące jakiekolwiek błędy zamawiających popełnione w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Skoro literalne brzmienie art. 146 ust. 1 pkt 1–6 pzp, do którego odsyła art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, co do zasady wskazuje wąski i ścisły katalog wad postępowania, które miałyby uprawniać zamawiających do jego unieważnienia, należy zachować daleko idącą ostrożność przy powoływaniu się na zaistnienie wady objętej klauzulą generalną z art. 146 ust. 6 pzp. W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający popełniają błędy, naruszając przy tym przepisy pzp, jednak nie w każdym przypadku powoduje to powstanie wady rzutującej na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym bardziej niedopuszczalna jest wykładnia rozszerzająca tego przepisu, która pozwalałaby zamawiającym na unieważnienie postępowania z powołaniem się na jakiekolwiek wady prowadzonych przez nich postępowań.
 

  • Wyrok KIO z 10 listopada 2015 r. (KIO 2354/15)


„(…) stwierdzona przez zamawiających wada postępowania musi być nie tylko niemożliwa do usunięcia, ale wskazywać na dokonanie czynności lub zaniechanie jej dokonania w tym postępowaniu ze wskazaniem takiego naruszenia konkretnego przepisu lub przepisów ustawy P.z.p., które rzeczywiście, a nie jedynie hipotetycznie, miało lub mogło mieć wpływ na jego wynik”.


Za wadę niemożliwą do usunięcia należy więc uznać tylko taką wadę, której zamawiający nie jest w stanie usunąć z własnej inicjatywy przez dokonanie czynności określonych w ustawie pzp. Musi to być zatem wada powodująca zdarzenie nieodwracalne, którego konsekwencji zamawiający nie jest w stanie naprawić przez własne działania.

[...]

Anna Wojtczyk
doktor nauk prawnych; zastępca kierownika działu zamówień publicznych w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne