Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Po sąsiedzku

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: Grupa Famur

W ubiegłym roku polscy wykonawcy pozyskali na rynkach unijnych w sumie 54 zamówienia. Najwięcej – 9 zamówień – zdobyli w Czechach. Na Słowacji tylko jedno. Dotyczyły one głównie dostaw różnego rodzaju urządzeń dla przemysłu górniczego.

CZECHY

Od stycznia do końca maja br. czescy zamawiający umieścili w serii S Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich (DzUrz WE, http://www.ted.europa. eu) 2418 ogłoszeń o zamówieniach ponadprogowych, podlegających reżimowi wspólnotowemu. 1161 ogłoszeń dotyczyło zakończonych postępowań (ogłoszenia o udzieleniu zamówienia), zaś pozostałe postępowań wszczynanych (ogłoszenia o zamówieniu) bądź też planowanych (wstępne ogłoszenia informacyjne). Tych ostatnich było zresztą niewiele – tylko 65. Nie wiadomo, dlaczego czescy zamawiający darzą niechęcią wstępne ogłoszenia informacyjne. Niemniej jednak potencjalni wykonawcy powinny się nastawić na to, że interesujące ich zamówienia raczej się tam nie pojawią.

Uregulowania prawne

Obecnie udzielanie zamówień publicznych przez czeskich zamawiających regulują dwa akty prawne o randze ustawy. Pierwszym z nich jest obowiązująca od 1 lipca 2006 roku ustawa o zamówieniach publicznych, zaś drugim – ustawa o koncesjach z tego samego roku (http:// www.compet.cz/en/public-procurement/ legislation/). Należy zaznaczyć, iż ustawa o koncesjach ma znikome znaczenie – w oparciu o jej przepisy przeprowadzono w 2007 r. tylko jedno postępowanie. Ustawy te uzupełniane są przez szereg aktów wykonawczych, jak również opinie i wytyczne dotyczące ich zastosowania. Czeskie akty prawne bazują – podobnie jak ich polskie odpowiedniki – na dyrektywach wspólnotowych, a dokładnie na dyrektywie 2004/17/WE (sektorowej), dyrektywie 2004/18/WE (klasycznej) oraz na dyrektywie 89/665/EWG (odwoławczej). Tak więc należy się spodziewać np. tych samych terminów składania ofert czy też analogicznych przepisów, dotyczących wykluczania z udziału w postępowaniu. Istnieje jednak kilka elementów charakterystycznych, które przedstawię poniżej. Ze względu na wartość zamówienia publiczne dzielone są przez czeski reżim prawny na trzy grupy:

 

  1. Zamówienia o wartościach przekraczających progi zawarte w dyrektywach (patrz tabela z przeliczeniami walut), które udzielane są zgodnie z minimalnymi zasadami w nich zawartymi.
  2. Zamówienia o wartości większej niż 2 mln Kč, a mniejszej niż progi dyrektyw (2 mln Kč = 272,600 zł – przeliczenia pomiędzy Kč a złotówkami dokonane na podstawie średniego kursu rocznego NBP, który w 2007 r. wyniósł 0,1363). W tym wypadku obowiązują nieco uproszczone przepisy zawarte w czeskiej ustawie o zamówieniach publicznych, jednakże podstawowe zasady traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, takie jak zasada niedyskryminacji ze względu na narodowość, muszą być przestrzegane. W wypadku zamówień zaliczających się do tej grupy zamawiający powinien skierować pisemne zaproszenie do udziału w postępowaniu do co najmniej pięciu podmiotów.
  3. Zamówienia o małej wartości (do 2 mln Kč) – zamawiający mają tutaj wolną rękę, gdyż ustawa nie określa konkretnej procedury, z tym jednak, iż muszą być przestrzegane ogólne/podstawowe zasady, takie jak przejrzystość postępowania, równe traktowanie czy też wspomniany już powyżej zakaz dyskryminacji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne