Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Konsekwencje zajęcia majątku wykonawcy

Data publikacji: 29-01-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Zapisy umów o zamówienie publiczne zazwyczaj wskazują sytuacje, których wystąpienie umożliwi zamawiającemu odstąpienie od realizowanej umowy.

Często pojawiającym się zapisem jest możliwość odstąpienia od umowy, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy. Wykonawcy, którzy już na etapie ogłoszenia o przetargu wnikliwie analizują zapisy projektu umowy, postulują o wykreślenie takiego zapisu. Argumentem za oceną powyższej przesłanki odstąpienia od umowy jako nieracjonalnej, mogącej nawet prowadzić do nadużyć, jest stwierdzenie, że w toku prowadzonej przez wykonawcę działalności gospodarczej jest rzeczą naturalną, iż mogą wystąpić spory z innymi podmiotami, w wyniku których może dojść do zajęcia majątku wykonawcy. Zajęcie takie może nastąpić w wyniku niezamierzonego działania wykonawcy, a nawet przy zaniechaniu danego działania. Sam fakt zajęcia majątku wykonawcy nie powinien jednoznacznie przesądzać o odstąpieniu od realizowanej umowy o zamówienie publiczne. Istotne jest tu bowiem, na ile to zajęcie ma wpływ na realizowaną umowę lub na potencjał finansowy wykonawcy, albo jak bardzo zagraża interesom zamawiającego. Samo wydanie nakazu zajęcia majątku nie oznacza przeszkody w realizacji danego zamówienia publicznego, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 18 listopada 2014 r.:

 

  • Wyrok KIO z 18 listopada 2014 r. (KIO 2304/14)

 

„(…) wykonawca, wobec którego wszczęto postępowanie likwidacyjne lub wydano nakaz zajęcia majątku wykonawcy, nadal może realizować zamówienie”.

Zatem sankcją w postaci odstąpienia od umowy przez zamawiającego powinno być obarczone jedynie rzeczywiste zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym całego majątku wykonawcy lub jego istotnej części, uniemożliwiające realizację umowy o dane zamówienie, a nie samo wydanie nakazu zajęcia majątku. Analogiczne stwierdzenie odnajdziemy w wyroku Izby wydanym 1 marca 2011 r. (KIO 298/11).
Także odstąpienie od umowy w sytuacji, gdy złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości wykonawcy, o czym wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku lub powzięciu wiadomości o takim wniosku, jest zbyt dotkliwą sankcją dla wykonawcy. Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie przesądza o tym, że zostanie ona ogłoszona.

 

Zdarzają się postępowania, w których to sam zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy, np. przez wykreślenie kwestionowanej przesłanki odstąpienia od tej umowy albo wprowadzenie nowej treści, z której wynika możliwość odstąpienia od umowy w przypadku wydania nakazu zajęcia całego majątku wykonawcy lub istotnej części tego majątku, mającej wpływ na realizowaną umowę. Opisana zmiana siwz, której częścią jest wzór umowy, może być dokonana przez zamawiającego m.in. w wyniku uznania wniesionego przez wykonawcę odwołania na konkretny zapis siwz.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne