Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Klauzule społeczne – korzyści

Data publikacji: 29-01-2018 Autor: Mateusz Saczywko

Czy stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego może być opłacalne nie tylko dla społeczeństwa, ale również dla zamawiających?

W preambule dyrektywy 2014/24/UE wskazano, że w celu osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych należy zmodernizować przepisy dotyczące zamówień publicznych, aby zwiększyć efektywność wydatków publicznych, ułatwiając w szczególności udział w nich małych i średnich przedsiębiorstw. Dyrektywa podkreśla w szczególności, że to zatrudnienie i praca stanowią podstawowe elementy, gwarantujące wszystkim równe szanse, a także przyczyniające się do integracji społeczeństwa. Dotyczy to nie tylko zakładów pracy chronionej, ale również innych form społecznej działalności gospodarczej, które mają na celu wspieranie społecznej i zawodowej integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, jak bezrobotni, członkowie mniejszości lub grup w inny sposób społecznie marginalizowanych. Bez wątpienia możliwość uwzględnienia zapisów społecznych w prowadzonym postępowaniu jest aspektem ważnym. Dla zamawiających niestety nie jest on jednak najważniejszy, a często bywa wręcz przeciwnie – jest on marginalizowany czy traktowany jako przykry obowiązek. Jednak mając na uwadze, że zamówienia publiczne stanowią istotny element gospodarki, warto pamiętać, że powinny one nie tylko zaspokajać potrzeby zamawiających, ale także realizować cele społecznej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność społeczna

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to zamówienia, w ramach których bierze się pod uwagę co najmniej jedną z następujących kwestii społecznych: możliwości zatrudnienia, godną pracę, zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, integrację społeczną (w tym także osób niepełnosprawnych), równość szans, dostępność, projektowanie dla wszystkich, uwzględnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym kwestii etycznego handlu, oraz szerszego dobrowolnego przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ujętych w Traktacie Unii Europejskiej oraz w dyrektywach dotyczących zamówień publicznych1. Konieczność stosowania tego typu zapisów stanowi obowiązek, który został nałożony na zamawiających w treści art. 29 ust. 3a pzp. Przepis ten stanowi bowiem, że zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

W wyroku z 7 lutego 2017 r. (KIO 191/17) Izba wskazała, że ustawodawca, regulując brzmienie art. 29 ust. 3a pzp, miał na celu przede wszystkim zobligowanie zamawiających do weryfikacji, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane wykonanie danych czynności będzie miało cechy stosunku pracy. Jeśli tak, to na zamawiającym spoczywa obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań dotyczących zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

Klauzula zastrzeżona i klauzula zatrudnieniowa

Koszty związane ze stosowaniem klauzul społecznych (zwiększenie wartości kwoty umowy w związku z koniecznością uwzględnienia kosztów zatrudniania na podstawie umów o pracę bądź też w związku z weryfikacją, czy w trakcie wykonywania danej umowy pracownicy powinni być zatrudnieni na umowę o pracę) nie mogą jednak przysłonić korzyści społecznych. Warto bowiem podkreślić, że prócz obowiązku nałożonego na zamawiającego przez art. 29 ust. 3a pzp ustawa przewiduje również możliwość zastosowania przez zamawiającego klauzuli zastrzeżonej (zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych) oraz klauzuli zatrudnieniowej (określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczących zatrudnienia bezrobotnych, młodocianych, osób niepełnosprawnych lub innych osób, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Zastosowanie w postępowaniu tych klauzul nie narusza podstawowych zasad prowadzenia postępowania, tj. zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

[...]

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne