Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Sprawdzanie rzetelności

Data publikacji: 01-07-2008 Autor: mec. Bartosz Frączyk
Tagi:    oświadczenie   siwz   referencje
Autor: fot. Ingram Publishing

Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców załączenia do oferty referencji, potwierdzających należyte wykonanie zamówień. Obowiązujące przepisy nie podają jednak, jakie konkretnie informacje powinny być zawarte w takim dokumencie.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Wymagane od wykonawców dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jak również wymagań określonych przez podmiot zlecający wykonanie dostaw, usług lub robót budowlanych. Doprecyzowanie ich zakresu w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Jak wynika z art. 25 ust. 1 Pzp dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego muszą być niezbędne do przeprowadzenia postępowania przetargowego, dlatego też należy podkreślić, że nie jest uzasadnione żądanie przez zamawiającego dostarczenia przez wykonawców dokumentów potwierdzających informacje, które tak naprawdę nie muszą być potwierdzane, czy też oświadczeń na okoliczności, niemających w istocie znaczenia przy przeprowadzaniu postępowania przetargowego, jak chociażby oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia lub oświadczenie o kompletności oferty. Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacji przekroczenia przez zamawiającego upoważnienia wynikającego ze wspomnianego artykułu wykonawcy mają prawo nie przedkładać tychże dokumentów lub oświadczeń. Jak jednak wskazują przedstawiciele doktryny, prawo musi to „wyegzekwować poprzez wniesienie środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie. W przeciwnym razie wykonawca, który nie przedłoży żądanych dokumentów albo skutecznie nie wniesie środków ochrony prawnej, zostanie (…) wykluczony z postępowania” (J. Pieróg, „Prawo zamówień publicznych – Komentarz”, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 90).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne