Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Żądanie próbek

Szpital ogłosił przetarg na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego i sprzętu do neurochirurgii. W jednym z pakietów asortymentem były endoprotezy jąder. Do oferty wykonawca musiał złożyć oświadczenie: „Oświadczamy, że posiadamy próbki oraz wszystkie aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego (w postępowaniu przetargowym) sprzętu medycznego do obrotu i stosowania na terytorium RP (np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznaczonych znakiem CE, dla których wystawiono deklarację zgodności). Jednocześnie (na każde wezwanie zamawiającego) zobowiązujemy się do ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni roboczych pod rygorem odrzucenia oferty”. Złożona przez nas oferta była najkorzystniejsza. Podpisaliśmy umowę, w której nie ma mowy o dostarczaniu jakichkolwiek próbek oraz o powoływaniu się na siwz. Pomimo tego dopiero teraz szpital zadzwonił i powołując się na specyfikację, zażądał dostarczenia próbek w każdym dostępnym rozmiarze. Czy zamawiający ma prawo do takiego zachowania?

 

Zamawiający, tworząc specyfi kację istotnych warunków zamówienia, obok innych obowiązków musi na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp zawrzeć opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a następnie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (DzU nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane opisano w § 3, czego może żądać zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Zamawiający może więc na podstawie § 3 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia żądać w szczególności próbek przedmiotu zamówienia. Proszę zauważyć, że jest to cały czas faza przygotowania, a następnie określania warunków, jakie mają spełniać wykonawcy, oraz wybierania oferty najkorzystniejszej.  Wnioskując z pytania, zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż przyjmie ofertę tylko wtedy, gdy wykonawca złoży oświadczenie, iż „posiada próbki oraz wszystkie aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego (w postępowaniu przetargowym) sprzętu medycznego do obrotu”, a następnie na ewentualne żądanie zamawiającego wykonawca te próbki dostarczy. Sprawą niezwykle istotną jest to, iż ewentualność żądania próbek jest powiązana w tym przykładzie z przyjęciem oferty lub jej ewentualnym odrzuceniem. Tak więc, nie oceniając przyjętych przez zamawiającego zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy podkreślić, iż żądanie próbek jest związane z podejmowaniem decyzji co do przyjęcia oferty. Uważam, że w tak opisanej sytuacji zamawiający wybrał już najkorzystniejszą ofertę i nie może żądać przedstawienia próbek, skoro nie uczynił tego w chwili oceny ofert. Uważam, że po podpisaniu umowy zamawiający nie ma podstaw, aby żądać próbek, a w sumie do ponownej oceny, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, podpisując umowę, potwierdził, iż dostarczone przez wszystkich wykonawców dokumenty były wystarczające do wyboru oferty najkorzystniejszej. W moim przekonaniu potwierdził także, że do wyboru oferty najkorzystniejszej nie były mu potrzebne próbki, skoro ich wcześniej nie zażądał w równym stopniu od wszystkich wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne