Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-08-2008 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy WYSOCKI, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.


Żądanie próbek

Szpital ogłosił przetarg na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego i sprzętu do neurochirurgii. W jednym z pakietów asortymentem były endoprotezy jąder. Do oferty wykonawca musiał złożyć oświadczenie: „Oświadczamy, że posiadamy próbki oraz wszystkie aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego (w postępowaniu przetargowym) sprzętu medycznego do obrotu i stosowania na terytorium RP (np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznaczonych znakiem CE, dla których wystawiono deklarację zgodności). Jednocześnie (na każde wezwanie zamawiającego) zobowiązujemy się do ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie do dwóch dni roboczych pod rygorem odrzucenia oferty”. Złożona przez nas oferta była najkorzystniejsza. Podpisaliśmy umowę, w której nie ma mowy o dostarczaniu jakichkolwiek próbek oraz o powoływaniu się na siwz. Pomimo tego dopiero teraz szpital zadzwonił i powołując się na specyfikację, zażądał dostarczenia próbek w każdym dostępnym rozmiarze. Czy zamawiający ma prawo do takiego zachowania?

 

Zamawiający, tworząc specyfi kację istotnych warunków zamówienia, obok innych obowiązków musi na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp zawrzeć opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a następnie zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (DzU nr 87, poz. 605) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane opisano w § 3, czego może żądać zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Zamawiający może więc na podstawie § 3 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia żądać w szczególności próbek przedmiotu zamówienia. Proszę zauważyć, że jest to cały czas faza przygotowania, a następnie określania warunków, jakie mają spełniać wykonawcy, oraz wybierania oferty najkorzystniejszej.  Wnioskując z pytania, zamawiający określił w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż przyjmie ofertę tylko wtedy, gdy wykonawca złoży oświadczenie, iż „posiada próbki oraz wszystkie aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego (w postępowaniu przetargowym) sprzętu medycznego do obrotu”, a następnie na ewentualne żądanie zamawiającego wykonawca te próbki dostarczy. Sprawą niezwykle istotną jest to, iż ewentualność żądania próbek jest powiązana w tym przykładzie z przyjęciem oferty lub jej ewentualnym odrzuceniem. Tak więc, nie oceniając przyjętych przez zamawiającego zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy podkreślić, iż żądanie próbek jest związane z podejmowaniem decyzji co do przyjęcia oferty. Uważam, że w tak opisanej sytuacji zamawiający wybrał już najkorzystniejszą ofertę i nie może żądać przedstawienia próbek, skoro nie uczynił tego w chwili oceny ofert. Uważam, że po podpisaniu umowy zamawiający nie ma podstaw, aby żądać próbek, a w sumie do ponownej oceny, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający, podpisując umowę, potwierdził, iż dostarczone przez wszystkich wykonawców dokumenty były wystarczające do wyboru oferty najkorzystniejszej. W moim przekonaniu potwierdził także, że do wyboru oferty najkorzystniejszej nie były mu potrzebne próbki, skoro ich wcześniej nie zażądał w równym stopniu od wszystkich wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne