Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wadium w postępowaniu

Data publikacji: 15-01-2018 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    wadium   siwz   gwarancja

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Czy brak uznania wadium na rachunku zamawiającego może być podstawą do odrzucenia oferty?

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się kwotę wyznaczonego wadium, która w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. W przypadku pieniężnej formy wadium podstawowe znaczenie należy przypisać uznaniu rachunku bankowego wierzyciela należną kwotą wadium, co jest jednoznaczne z wywiązaniem się w ustalonym terminie z wniesienia wadium. Jak podkreśla Sąd Najwyższy: „Spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony postanowiły inaczej” (uchwała SN z 4 stycznia 1995 r., III CZP 164/94). Podobnie wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza: „Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się kwotę wyznaczonego wadium, która w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego” (wyrok KIO z 13 lutego 2017 r., KIO 217/17).


Jak powinien postąpić zamawiający w sytuacji, gdy wadium zostało wpłacone przez wykonawcę w gotówce w banku na rachunek wskazany przez zamawiającego?
 

Określenia „wpłaca się przelewem” nie można zawężać jedynie do polecenia przelewu, gdyż jest to tylko jeden ze sposobów płatności realizowanych przez banki, a wymienionych w art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie zaś z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji – bez względu na liczbę płatności – przekracza wartość 15 000 zł. Taka sytuacja faktyczna była przedmiotem rozważania KIO, która stanęła na stanowisku, że „oferta odwołującego pozostawała zabezpieczona wadium, które jednocześnie gwarantowało w sposób właściwy interesy zamawiającego. Sposób wniesienia tego wadium nie naruszał żadnego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu obrotu pieniężnego” (wyrok KIO z 13 lutego 2017 r., KIO 217/17; zob. też wyrok KIO z 10 maja 2017 r., KIO 743/17).


Czy wykonawca może złożyć kopię gwarancji wadialnej?


Wadium wnoszone w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pełni kilka funkcji. Najważniejszą z nich jest zabezpieczenie złożonej oferty przez cały okres terminu związania ofertą. Wśród dopuszczalnych form składania wadium wymienia się także gwarancję ubezpieczeniową (art. 45 ust. 6 pkt 4 pzp), która może być dołączona do oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Co do zasady złożenie oryginału lub kopii gwarancji ubezpieczeniowej nie wywiera wpływu na skuteczność zabezpieczenia oferty wadium. Wyjątkiem w tym zakresie są jednak sytuacje, gdy wymóg złożenia oryginału gwarancji wynika wprost z postanowień siwz bądź gdy konieczność dołączenia oryginału gwarancji wadialnej do oferty wynika pośrednio z treści samej gwarancji. W jednym ze swoich orzeczeń KIO uznała, że „złożenie przez Odwołującego w terminie składania ofert kopii dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej nie może być uważane za skuteczne wniesienie wadium. Wynika to z jednoznacznej treści dokumentu gwarancji, który jako przesłankę wygaśnięcia gwarancji określa zwrot oryginału gwarancji gwarantowi. Uwzględniając treść tej przesłanki wygaśnięcia gwarancji, stwierdzić należy, że Zamawiający nie miał pewności co do tego, czy dokument gwarancji w dacie otwarcia ofert lub w dacie późniejszej nie został zwrócony gwarantowi, a w konsekwencji, czy złożona oferta pozostawała zabezpieczona wadium. (...) jeżeli Zamawiający nie dysponuje oryginałem gwarancji, nie ma pewności, czy gwarancja nie wygasła w wyniku jej zwrotu” (wyrok KIO z 21 stycznia 2016 r., KIO 2873/15).

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne