Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Usprawnienie zamówień w Europie

Data publikacji: 15-01-2018 Autor: Paweł Nowicki

Zadaniem nowej inicjatywy KE jest zwiększenie skuteczności udzielania zamówień publicznych z wykorzystaniem technologii cyfrowych mających na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur przetargowych oraz podkreślenie aspektu zrównoważonych zamówień publicznych.

W dniu 3 października 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła swoją nową inicjatywę, a mianowicie strategię Usprawnienie zamówień publicznych w Europie i dla Europy (ang. Making Public Procurement work in and for Europe)1. Jej celem jest bardziej skuteczne udzielanie zamówień publicznych, z wykorzystaniem technologii cyfrowych mających uprościć i przyspieszyć procedury przetargowe, przy jednoczesnym skupieniu się na aspekcie zrównoważonych zamówień publicznych. Komisja Europejska wskazała, które aspekty rynku zamówień publicznych w UE są obecnie w jej ocenie najbardziej newralgiczne. Mimo przyjęcia w 2014 r. pakietu nowych dyrektyw zamówieniowych, Komisja Europejska nadal zauważa potrzebę pomagania państwom członkowskim oraz poszczególnym zamawiającym w zrozumieniu możliwości, które dają nowe przepisy unijnego prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie osiągania celów społecznych, środowiskowych czy związanych z rozwojem innowacyjności. Komisja widzi, że nowe dyrektywy nie są jeszcze w pełni wykorzystywane, co z kolei może rodzić wątpliwości w zakresie tego, czy pieniądze podatników są w ramach zamówień publicznych wydatkowane w sposób efektywny i wydajny. Należy przy tym podkreślić, że rynek zamówień publicznych Unii Europejskiej stanowi obecnie około 14% unijnego PKB.

Zrównoważony rozwój

Komisja Europejska pokazuje, że wydając dyrektywy z 2014 r., nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa na temat rozwoju zamówień publicznych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja zmierza bowiem ku coraz lepszemu wykorzystaniu zamówień publicznych w tworzeniu unijnego rynku wewnętrznego opartego na zrównoważonym rozwoju. Podstawą dla rozwoju zamówień publicznych ma być podejście partnerskie, działające dwupoziomowo: po pierwsze, polegające na wzmocnieniu partnerstwa między Komisją Europejską i państwami członkowskimi, a po drugie, na większym zaangażowaniu państw, władz regionalnych i lokalnych, zamawiających, organizacji sektora pozarządowego, a także wszystkich zainteresowanych stron, we współpracę w celu osiągania lepszych efektów z wydatkowanych środków (Value for Money) i realizacji zamówień publicznych o lepszej jakości, z korzyścią dla społeczeństwa jako szeroko rozumianego odbiorcy tej realizacji.

Ponieważ określenie priorytetowych obszarów w zamówieniach publicznych wymagających poprawy zostało przedstawione jako jeden z kluczowych elementów omawianej inicjatywy, Komisja Europejska wskazała sześć priorytetów, które mają podnieść jakość i wpływ inwestycji publicznych na rozwój gospodarki. Są nimi:

1) konieczność szerszego stosowania kryteriów ekologicznych, społecznych i dotyczących innowacyjności przy udzielaniu zamówień publicznych;
2) profesjonalizacja zamawiających;
3) poprawa dostępu MŚP do rynków zamówień publicznych w UE oraz dostępu przedsiębiorstw z UE do zamówień publicznych w państwach trzecich;
4) zwiększanie przejrzystości, spójności i jakości danych dotyczących zamówień publicznych;
5) cyfryzacja procedur zamówień publicznych;
6) ściślejsza współpraca zamawiających w całej Unii Europejskiej.

Komisja zachęciła państwa członkowskie do budowania strategicznego podejścia do zamówień publicznych opartego właśnie na powyższych priorytetach.

Ocena

Kolejnym punktem strategii jest proponowana przez Komisję dobrowolna ocena ex ante dużych projektów infrastrukturalnych. Podstawą tego pomysłu były powtarzające się błędy zamawiających polegające na tym, że do skomplikowanych i wielopłaszczyznowych projektów infrastrukturalnych podchodzili oni jak do zamówień o wiele mniejszej skali. Tymczasem Komisja podkreśla, że dużymi projektami infrastrukturalnymi, tzn. projektami o szacowanej wartości ponad 250 mln euro, rządzą o wiele bardziej skomplikowane zasady, inne jest też ryzyko identyfikowalne już na poziomie przygotowawczym. Dlatego też Komisja proponuje utworzenie punktu informacyjnego, który na tym etapie udzielałby wszelkich porad związanych z wątpliwościami czy też problemami instytucji zamawiających, dotyczącymi realizacji dużych projektów infrastrukturalnych. W przypadku zaś projektów o kluczowym znaczeniu dla danego państwa członkowskiego bądź gdy wartość szacunkowa projektu przekracza 500 mln euro, odpowiednie organy będą mogły zwrócić się do Komisji z wnioskiem o sprawdzenie, czy kompletny plan zamówień jest zgodny z unijnymi przepisami w dziedzinie zamówień publicznych.

[...]

Paweł Nowicki
radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego WPiA UMK w Toruniu; ekspert Komisji Europejskiej – w latach 2012–2015 członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne