Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Zmiany podmiotowe (cz. 1)

Data publikacji: 15-01-2018 Autor: Jarosław Jerzykowski

Omawiamy możliwość dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne związanej ze zmianami strukturalnymi występującymi po stronie wykonawcy, polegającymi na połączeniu, podziale bądź przekształceniu.

Dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE po raz pierwszy w dziejach prawa wspólnotowego wprowadziły regulacje w zakresie zmian umów w sprawach zamówień publicznych, w tym także zmian podmiotowych. Do systemu prawa polskiego zostały one implementowane przez art. 144 ust. 1 pkt 4 pzp. Do tej pory ustawa Prawo zamówień publicznych nie regulowała zmian podmiotowych, a art. 144 ust. 1 pzp (w brzmieniu obowiązującym do czasu wejścia w życie nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.) normował wyłącznie zmiany dotyczące przedmiotu świadczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Regulacja zaczerpnięta z dyrektyw UE z 2014 r. stanowi niewątpliwy postęp w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, wychodząc naprzeciwko potrzebom uczestników systemu zamówień publicznych.


Najważniejsza z sytuacji dopuszczających podmiotową zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b pzp) obejmuje przypadki zmiany wynikającej z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa. W ujęciu generalnym przepis dotyczy zmian strukturalnych następujących po stronie wykonawcy. Niestety, treść omawianej regulacji została przeniesiona z art. 72 ust. 1 lit. d pkt ii dyrektywy 2014/24/UE i art. 89 ust. 1 lit. d pkt ii dyrektywy 2014/25/UE na grunt prawa polskiego w swoim literalnym brzmieniu wynikającym z dyrektyw, w kształcie nieuwzględniającym specyfiki przepisów regulujących ustrój osób prawnych oraz rozporządzanie przedsiębiorstwem (w znaczeniu przedmiotowym). Jego prawidłowe zastosowanie wymaga daleko idących zabiegów interpretacyjnych pozwalających na odniesienie zarówno do poszczególnych ustaw regulujących ustrój danej kategorii osób prawnych, jak i do przepisów ustawy Kodeks cywilny o przeniesieniu przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, a także przepisów o upadłości oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Sukcesja generalna

Postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b pzp, niezależnie od sporych trudności interpretacyjnych związanych z bezpośrednim ich zastosowaniem, są zarazem przyczynkiem do bardziej generalnej refleksji. Znajdujące się w tej regulacji odwołanie do przypadków sukcesji generalnej rodzi pytanie o celowość regulowania na potrzeby przepisów o zamówieniach publicznych skutków prawnych tej instytucji dla umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszak sukcesja generalna, jako przejście ogółu praw i obowiązków na mocy jednego zdarzenia prawnego, nie jest zmianą stosunku prawnego jako takiego, a interes wierzyciela (w tym wypadku zamawiającego) jest w każdym przypadku takiej sukcesji chroniony. Analizując jednak art. 72 ust. 1 lit. d pkt ii dyrektywy 2014/24/UE i art. 89 ust. 1 lit. d pkt ii dyrektywy 2014/25/UE, można dojść do wniosku, że prawodawca wspólnotowy dostrzega w tak dokonywanych zmianach podmiotowych umów w sprawach zamówień publicznych aspekt szerszy niż tylko ochrona interesów wierzycielskich zamawiającego. Jako przedmiot ochrony na pierwszy plan wysuwa się zagwarantowanie uczciwej konkurencji i równości w traktowaniu wykonawców. Dyrektywy bowiem, a w ślad za nimi także i polska ustawa, warunkują każdą zmianę podmiotową, nawet mającą źródło w sukcesji generalnej, spełnieniem dodatkowego wymogu, aby nowy wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu i by nie zachodziły wobec niego podstawy wykluczenia. Wobec takiej treści omawianego przepisu uzasadniony wydaje się pogląd, że art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b pzp należy traktować zawsze jako przepis szczególny wobec któregokolwiek z przepisów prawa regulujących sukcesję uniwersalną. Dopiero dopełnienie wymagań opisanych w tym przepisie umożliwia następcy prawnemu wykonawcy na wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zmiany formy organizacyjno-prawnej wykonawcy

Z punktu widzenia omawianego przepisu w pełni dopuszczalne będą zmiany formy organizacyjno-prawnej wykonawcy. Przedmiotem artykułu 144 ust. 1 pkt 4 lit. b jest bowiem wyłącznie taka sytuacja, w której w wyniku przekształceń własnościowych lub organizacyjno-prawnych zamówienie przypadłoby podmiotowi nieuczestniczącemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym niepoddawanemu weryfikacji z punktu widzenia przesłanek wykluczenia z postępowania oraz warunków udziału w postępowaniu.

[...]

Jarosław Jerzykowski
radca prawny, komplementariusz w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp.K. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne