Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Prawdomówność wykonawców

Data publikacji: 11-01-2018 Autor: Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Izabella Sobieraj

Jakiekolwiek uchybienia w zakresie przedstawienia nieprawdziwych informacji – czy to z winy umyślnej, czy nieumyślnej – mogą skutkować pozbawieniem wykonawcy szansy na zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do dnia wejścia w życie nowelizacji pzp z 22 czerwca 2016 r. podstawę wykluczenia wykonawcy składającego nieprawdziwe informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowił art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zastosowania tego przepisu, zwłaszcza wobec wypracowanego w orzecznictwie wymogu wykazania winy wykonawcy w złożeniu nieprawdziwych informacji, był wąski. Po nowelizacji kwestia wykluczenia wykonawcy wprowadzającego zamawiającego w błąd nabrała istotnego znaczenia, a nowe podstawy wykluczenia są coraz częściej stosowane. Wykonawcy powinni zatem dołożyć szczególnej staranności w zakresie przygotowania ofert i sprawdzenia, czy informacje przedstawiane zamawiającym są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Dwie podstawy wykluczenia zamiast jednej

Po nowelizacji z 2016 r. podstawa wykluczenia wykonawcy zawarta w art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp rozbita została na dwa przepisy: art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 17 pzp. Ustawodawca zaostrzył wymogi stawiane wykonawcom, a wynikające z implementowanych regulacji dyrektywy 2014/24/UE: dyrektywa wymienia bowiem omawiane podstawy wśród fakultatywnych (art. 57 ust. 4 lit. i oraz h), zgodnie zaś z pzp ziszczenie się przesłanek skutkuje obligatoryjnym wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp następuje wówczas, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa (zamiar wykonawcy – zob. wyrok KIO z 4 lipca 2017 r., KIO 1166/17) wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria (zob. wyrok KIO z 19 czerwca 2017 r., KIO 1058/17), lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Artykuł 24 ust. 1 pkt 17 znajduje zaś zastosowanie, gdy wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 

  • Wyrok KIO z 18 kwietnia 2017 r. (KIO 576/17)


„(…) przez przedstawienie nieprawdziwych informacji (informacji wprowadzających w błąd) należy rozumieć m.in. złożenie przez wykonawcę własnego oświadczenia wiedzy (lub przedstawienie oświadczenia wiedzy podmiotu trzeciego), którego treść pozostaje w sprzeczności z rzeczywistym stanem rzeczy. Po drugie wprowadzenie zamawiającego w błąd winno być wynikiem co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa ze strony wykonawcy. Ich skutkiem zaś winno być pozostawanie podmiot zamawiający w błędnym przekonaniu, co do rzeczywistego stanu rzeczy. Jednocześnie takie błędne przekonanie, choćby potencjalnie, powinno mieć przełożenie na przebieg postępowania (…).

Przesłanka wykluczenia ujęta w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp jest bardziej pojemna i zawiera w sobie przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, które można uznać za kwalifikowane przypadki wprowadzenia w błąd”.

Decyzje zamawiającego podjęte pod wpływem wywołanego przez wykonawcę błędu mogą dotyczyć wszystkich kwestii w trakcie postępowania, nie tylko związanych z etapem kwalifikacji podmiotowej. Różnice dotyczą również przesłanki subiektywnej – zamiaru wykonawcy oraz jego skutków.

Postacie winy wykonawcy

W celu omówienia kwestii związanej z postaciami winy wykonawcy warto przywołać pogląd Izby przedstawiony w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 782/17): „Ponieważ do czynności zamawiającego i wykonawców podjętych w postępowaniu stosuje się z mocy art. 14 pzp przepisy Kodeksu cywilnego, zachowanie wykonawcy polegające na przedstawieniu informacji wprowadzających w błąd zamawiającego i mogących mieć wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego należy oceniać cywilistycznie, czyli pod kątem dochowania przez wykonawcę należytej staranności wymaganej od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia”.

[...]

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Izabella Sobieraj
prawnik w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne