Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Uzupełnianie dokumentów

Data publikacji: 11-01-2018 Autor: Marta Janowska

Wydane w maju 2017 r. wyroki TSUE wpływają na sposób uzupełniania przez wykonawcę dokumentacji w postępowaniu, zwłaszcza w zakresie korzystania z zasobów podmiotów trzecich i wykazywania się doświadczeniem przez wykonawców.

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 r. w maju ubiegłego roku pojawiły się nowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE): wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. (C-387/14) oraz wyrok TSUE z 11 maja 2017 r. (C-131/16). Zmieniają one nieco praktykę związaną z korzystaniem z zasobów podmiotów trzecich, a także z powoływaniem się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum. Wyroki te odnosiły się także do kwestii sumowania doświadczenia wykonawcy z doświadczeniem podmiotu trzeciego, dotknęły również – jakże ważkiej w zamówieniach publicznych – kwestii uzupełnienia dokumentacji przez wykonawcę. Choć orzeczenia te zapadły na gruncie poprzednio obowiązujących dyrektyw, to jednak ponieważ odnoszą się one do zasad ogólnych, w wielu aspektach znajdą zastosowanie także do nowych przepisów. Krajowa Izba Odwoławcza i Urząd Zamówień Publicznych już uwzględniają treść tych wyroków w swoich interpretacjach, choć z pewnymi zastrzeżeniami i wątpliwościami, które będą musiały zostać rozstrzygnięte w przyszłości.

Zasada zdjęcia

Rozstrzygając jedną ze spraw, TSUE odwołał się do zasady zdjęcia, wskazanej w opinii Rzecznika Generalnego, która poprzedzała wydanie wyroku1. Podejście TSUE można dla lepszego zrozumienia ująć w formie pewnej metafory: przedstawione przez oferenta informacje i dokumentacja w chwili upływu terminu składania ofert stanowią zdjęcie. Jedynie informacje i dokumenty już mieszczące się w obrębie obrazu mogą być uwzględniane przez instytucję zamawiającą. Nie uniemożliwia to jednak instytucji zamawiającej zbliżenia dowolnych szczegółów obrazu, które są nieco zamazane, bądź zażądania zwiększenia rozdzielczości obrazu w celu bardziej wyraźnego ujrzenia danego szczegółu. Zarazem podstawowe informacje powinny znaleźć się już w pierwotnej migawce, choćby w mniejszej rozdzielczości. Kierując się powyższą logiką, Rzecznik Generalny zauważył, że co do zasady nie można zezwalać oferentowi na wykazanie, iż spełnia on wymogi techniczne i zawodowe zamówienia, w drodze powołania się na doświadczenie osób trzecich, które nie zostało wskazane przed upływem terminu składania ofert. Informacje te bowiem nie znalazły się w obrębie pierwotnego obrazu:
 

  • Wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. (C-387/14)


„Art. 51 dyrektywy 2004/18 w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia”.

A zatem TSUE uzależnia możliwość uzupełniania dokumentów od tego, czy uzupełnienie określonych dokumentów nie spowoduje niedopuszczalnej, zbyt daleko idącej modyfikacji treści oferty. Za niedopuszczalną zmianę oferty TSUE uznał właśnie sytuację, w której wykonawca dopiero w wyniku uzupełnienia dokumentów powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego. Podobnie ocenił on próbę złożenia przez wykonawcę – w ramach uzupełnienia dokumentów – próbki przedmiotu oferty, stanowiącej podstawę oceny oferty (tj. oceny materiałów, z których próbka została wykonana). Omawiany wyrok jednak nie określa jednoznacznie, co może zostać zmienione i uzupełnione w ofercie, a co nie. TSUE zdaje się kreować jedynie zasadę ogólną. Tylko przykładowo wskazuje, że uzupełnieniu nie podlegają dokumenty takie jak „umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia”. Zatem katalog tych dokumentów czy informacji, które nie mogą być uzupełniane po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu, zdaje się być otwarty.

Gdzie zatem leży granica między dopuszczalną a niedopuszczalną zmianą treści oferty? Odpowiedź na to pytanie jest złożona – także w odniesieniu do nowych przepisów dotyczących tej kwestii. Bo choć zmiany, jakie nastąpiły w tym zakresie, są nieznaczne, to jednak mogą one mieć wpływ na interpretację obecnie obowiązujących zasad uzupełniania dokumentów.

[...]

Marta Janowska
Senior Associate w kancelarii K&L Gates w dziale korporacyjnym; praktyk w zakresie prawa gospodarczego i prawa zamówień publicznych; doradca i szkoleniowiec; reprezentuje wykonawców w postępowaniach przed KIO i SO

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne