Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wadialna gwarancja ubezpieczeniowa

Data publikacji: 11-01-2018 Autor: Grzegorz Mazurek

W praktyce zamówień publicznych występuje wiele sytuacji spornych, w wyniku których dochodzi nawet do wykluczenia wykonawców z powodu nieprawidłowości w składanych przez nich gwarancjach ubezpieczeniowych.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z najczęściej stosowanych form wnoszenia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Sama gwarancja w materialnej formie jest dokumentem sformalizowanym, w którym określone są szczegółowo prawa i obowiązki wszystkich stron stosunku prawnego, jaki zawiązuje się w wyniku udzielenia gwarancji przez instytucję ubezpieczeniową. W wyniku udzielenia gwarancji musi dojść do jednoznacznego potwierdzenia obowiązków gwaranta na rzecz beneficjenta, którym jest zamawiający.

Forma gwarancji

Pierwszą kwestią, jaka wymaga omówienia, jest to, w jakiej formie gwarancja powinna być składana. Często powstaje bowiem wątpliwość, czy można posługiwać się kserokopią gwarancji. W tym zakresie należy wskazać na najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej:
 

  • Wyrok KIO z 24 sierpnia 2017 r. (KIO 1634/17)


„W odniesieniu do gwarancji wadialnej (…) wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu oryginału takiej gwarancji przed upływem terminu składania ofert. (…) Oczywiste jest, że także w przypadku przedłużenia ważności wadium przedłużenie to powinno nastąpić w takiej formie, w jakiej gwarancja została wniesiona. Do złożenia dokumentu przedłużającego ważność gwarancji wadialnej mają zastosowanie te same reguły, które obowiązują wykonawcę w przypadku wnoszenia wadium przed terminem składania ofert. Z tego wynika, że wykonawca powinien przekazać dokument przedłużający ważność gwarancji przed upływem jej ważności i dokument ten powinien być wniesiony w oryginale. (…) Izba nie podziela stanowiska odwołującego, że dokument w postaci skanu bądź kserokopii oznacza skuteczne wniesienie (przedłużenie) wadium. (…) Należy zauważyć, iż zgodnie z nazwą dokumentu, zamawiający musi dysponować gwarancją, że otrzymana gwarancja potwierdzona dokumentem nie wygasła. Takiej pewności (gwarancji) jednak nie mógł mieć. (…) jedną z przesłanek wygaśnięcia gwarancji (…) jest przypadek zwrotu gwarantowi oryginału dokumentu gwarancji przed upływem terminu obowiązywania gwarancji. W postanowieniu jest wprawdzie mowa o zwrocie dokonanym przez beneficjenta, jest jednak oczywiste, że niezależnie od nadawcy zwrot gwarantowi oryginału skutkowałby wygaśnięciem gwarancji. (…) Istota oceny i rozstrzygnięcia oparta jest na uznaniu, że zarówno wadium składane wraz z ofertą, jak i każde kolejne wadium, lub jego przedłużenie wymagają takiej samej formy, zarówno gdy dotyczy to wniesienia w pieniądzu, jak i innych przewidzianych ustawą”.

Z powyższego orzeczenia wynika więc, że przedłużenie gwarancji wadialnej powinno odbyć się w takiej samej formie, w jakiej nastąpiło jej wniesienie, czyli w oryginale.

Termin gwarancji

Kolejnym zagadnieniem, które warto przeanalizować, jest powiązanie terminu gwarancji z terminem związania ofertą, jak również niedopuszczalność uzupełnienia gwarancji w przypadku braku objęcia ważnością gwarancji pełnego terminu związania ofertą.

 

  • Wyrok KIO z 6 czerwca 2017 r. (KIO 1046/17)


„(…) pojęcie «na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy» powinno być rozumiane w ten sposób, że okres ten nie może być krótszy niż termin związania ofertą, ale może być od niego dłuższy. W ocenie Izby, żaden z powołanych wyżej przepisów nie wyłącza treści art. 85 ust. 4 ustawy, który to przepis stanowi o wzajemnym powiązaniu wadium i terminu związania ofertą. Nie może być zatem w ocenie Izby tak, że oferta wykonawcy wybranego nie ma zabezpieczonego wadium na cały okres związania ofertą. Takie zabezpieczenie bowiem ma prowadzić do zawarcia umowy. Gdyby wykonawca nie miał wadium, to zamawiający nie dysponowałby sankcją za uchylanie się od zawarcia umowy. W terminie zakreślonym przez zamawiającego gwarancja wadialna złożona przez odwołującego (…) w oryginale, była dokumentem nieprawidłowym, gdyż zawierała zbyt krótki termin ważności – to jest termin nie obejmujący całego przedłużonego okresu związania ofertą. (…) Zamawiający postawił wymóg oryginału dla dokumentu gwarancji wadialnej, a zatem taki wymóg obowiązywał także do aneksów tego dokumentu, a bezsporne jest, że na dzień 28 kwietnia 2017 r. takim oryginałem zamawiający nie dysponował. (…) Art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy nie pozwala na konwalidowanie wniesionego dokumentu gwarancji wadialnej. Gdyby miał tu zastosowanie art. 26 ust. 3 ustawy, to wówczas analogicznie jak w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustawodawca powinien był zawrzeć sformułowanie «z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy», czego nie uczynił. Zakładając zatem racjonalność ustawodawcy, Izba stanęła na stanowisku, że nawet w zmienionej rzeczywistości prawnej, dokument wadium nie podlega uzupełnieniu”.

Po pierwsze zatem, zabezpieczenie gwarancją ma obejmować pełny termin związania ofertą, a po drugie, gwarancji nie można uzupełniać. Taki brak skutkuje odrzuceniem oferty.

[...]

Grzegorz Mazurek
adwokat, prowadzi własną kancelarię prawną; były wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej i arbiter

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne