Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ponowne wniesienie wadium

Data publikacji: 11-01-2018 Autor: Dorota Grochalska
Tagi:    wadium   zwrot wadium

Jak w praktyce wygląda kwestia związana z koniecznością ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego oferta – w wyniku rozstrzygnięcia odwołania – została wybrana jako najkorzystniejsza?

Podstawowe aspekty dotyczące żądania przez zamawiających wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu zabezpieczenia oferty uregulowano w art. 45 pzp. Obowiązek żądania wadium jest uzależniony od wartości zamówienia i dotyczy zamówień, których wartość jest równa kwotom wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub je przekracza. W postępowaniach o wartości poniżej tych kwot żądanie od wykonawców wnoszenia wadium jest fakultatywne. W przypadku żądania wadium jego wysokość nie może być większa niż 3% wartości zamówienia.

Wiele publikacji zostało poświęconych problemowi terminu wniesienia wadium. Zgodnie z art. 45 ust. 3 pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, niezależnie od tego, w jakiej formie (spośród dopuszczonych w pzp) jest ono wnoszone. Dla przypomnienia warto nadmienić, że wadium w formie oryginału dokumentu złożone w terminie to takie, które znalazło się w miejscu wskazanym przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Natomiast wadium w formie pieniądza złożone w terminie to takie, które zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Czyli – krótko mówiąc – takie, które pozostaje w dyspozycji zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w określonym terminie lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą skutek w postaci odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b.

Definicja i cel wadium

Pojęcie wadium zostało bardzo konkretnie zdefiniowane w jednym z wyroków KIO, gdzie określono ponadto także jego cel:
 

  • Wyrok KIO z 11 czerwca 2013 r. (KIO 1263/13)


„Wadium to depozyt, kaucja – suma pieniędzy składana nie tylko w poczet zabezpieczenia zawarcia przyszłej umowy, ale stanowiąca także gwarancję tego, że wykonawca nie wycofa, nie zmieni złożonej przez siebie oferty w toku postępowania. Wadium jest warunkiem uczestnictwa w przetargu, stwarza barierę finansową zapewniającą uczestnictwo w przetargu wyłącznie podmiotów zdolnych finansowo i faktycznie zainteresowanych zamówieniem. Warunek uczestnictwa, jakim jest wniesienie wadium w określonej wysokości, jest warunkiem, który musi być spełniony przez wykonawcę od chwili otwarcia ofert przez cały okres związania ofertą, aż do zawarcia umowy, z wyjątkiem regulacji przewidzianej w art. 46 ust. 1 i 3 ustawy pzp. Istotą wadium jest to, że winno ono zabezpieczać ofertę przez pełen okres związania ofertą, w tym także w czasie zawieszenia biegu terminu związania ofertą”.


Zatem celem wnoszenia wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed zmianą oferty lub jej wycofaniem przez wykonawcę przed upływem terminu związania ofertą. Czyli zabezpieczenie procesu składania i wyboru oferty najkorzystniejszej przed nieuczciwymi czy nierzetelnymi wykonawcami. Wadium stanowi swoistą barierę finansową w postępowaniu, zwiększając prawdopodobieństwo udziału w nim podmiotów realnie i poważnie zainteresowanych uzyskaniem zamówienia. Jest to pewnego rodzaju „warunek finansowy”. Zwrot wadium następuje po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania wadium zwraca się wszystkim wykonawcom. Natomiast w przypadku wyboru oferty w dyspozycji zamawiającego pozostaje jedynie wadium tego wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (art. 46 ust. 1 pzp).
 

  • Wyrok KIO z 28 września 2015 r. (KIO 2028/15)


„Izba podkreśla, że żaden przepis ustawy Pzp nie nakazuje utrzymywania zabezpieczenia wadialnego w sytuacji, w której oferta danego wykonawcy nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Zabezpieczenie wadialne musi być utrzymywane tylko w przypadku wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej, co jest zgodne z celem wadium, jakim jest zabezpieczenie interesów zamawiającego związanych z zawarciem umowy z wybranym przez niego wykonawcą. Z treści art. 46 ust. 1 ustawy Pzp wynika, że zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ma obowiązek zwrócić wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Kwestię zabezpieczenia wadialnego oferty, która została następnie wybrana w wyniku wniesionego odwołania, reguluje przepis art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu wadium zwrócono, dopiero wówczas, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została uznana za najkorzystniejszą”.

Jak wynika z art. 46 ust. 1a pzp, wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zatem samo wadium stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla zamawiającego w procesie prowadzącym do udzielenia zamówienia, czyli zawarcia umowy.


Wadium a odmowa zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę

W sytuacji gdy wybrany w postępowaniu wykonawca (ten, który złożył najkorzystniejszą ofertę) nie przystąpi do zawarcia umowy, zamawiający, po pierwsze, zatrzymuje jego wadium wraz z odsetkami (zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1 pzp), a po drugie, wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp).

[...]

Dorota Grochalska
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w jst, szkoleniowiec i doradca z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego; inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, członek zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne