Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

III Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Data publikacji: 11-01-2018
Autor: Fot. W. Dobrut

W dniach 11–13 grudnia 2017 r. we Wrocławiu odbyło się III FORUM ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Forum to ogólnopolska konferencja, podczas której w kompleksowy sposób omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiedzialności kierowników jednostek sektora finansów publicznych z zakresu zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli finansowej. Tematem przewodnim ubiegłorocznej edycji były najczęstsze błędy i uchybienia popełniane na stanowiskach kierowniczych, skuteczne delegowanie uprawnień, indywidualizacja odpowiedzialności, minimalizowanie ryzyka nadużyć i wykroczeń.

Wygłoszone podczas spotkania wykłady zostały przygotowane i poprowadzone przez specjalistów z zakresu finansów, prawa zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego.


Wykładowcy

Marek Choczaj – doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym zagadnień kontaktów z partnerami społecznymi. Uznany szkoleniowiec i trener wielu firm szkoleniowych.


Agnieszka Dembowska-Klimek – audytor wewnętrzny, pracownik administracji publicznej, szkoleniowiec z zakresu finansów publicznych, audytu i kontroli.


Marcin Furmański – trener z zakresu sprzedaży i obsługi klienta, negocjacji handlowych oraz wystąpień publicznych dla administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Posiada rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Dorota Grochalska – praktyk i szkoleniowiec, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego. Inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP. Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.


Marta Hołyńska – była funkcjonariuszka Policji, służb specjalnych i CBA z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Zajmowała się prowadzeniem postępowań w sprawach dotyczących korupcji, weryfikacji składanych oświadczeń majątkowych oraz kontroli decyzji gospodarczych w zakresie zamówień publicznych, gospodarowania środkami publicznymi i rozporządzania mieniem państwowym.


prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – radca prawny, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i szeroko rozumianej ochrony tajemnic.


Jacek Jerka – prawnik, były rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, praktyk; doradca, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.


Magdalena Michałowska – specjalista w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE, praktyk; doradca, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych.


Łukasz Paroń – ekspert prawa pracy, wieloletni pracownik działu kadr, wykładowca i szkoleniowiec. Magister prawa i administracji oraz doświadczony praktyk w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących prawa pracy. Redaktor naczelny magazynu „Kadry i Płace w Administracji”.


Krzysztof Puchacz – prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ©KFE. Ceniony trener i wykładowca z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz zamówień publicznych. Autor wielu publikacji książkowych.


dr Marlena Sakowska-Baryła – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, radca prawny w urzędzie miasta, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i prawie samorządowym. Wykładowca i autorka publikacji. Redaktor naczelna miesięcznika „ABI Expert”.


Elżbieta Sobczuk – redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”; zajmuje się zamówieniami publicznymi od 1996 roku. Wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.


Krzysztof Sprutta – radca prawny w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Autor publikacji książkowych, doświadczony praktyk z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Jerzy Wysocki – doświadczony praktyk – zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r. Członek zarządu OSKZP, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego. Szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, autor wielu publikacji dotyczących prawa zamówień publicznych.


Ewa Żak – doświadczony praktyk, konsultant, szkoleniowiec, wykładowca i doradca ds. zamówień publicznych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie uzyskała dzięki pracy zawodowej w jednostkach sektora publicznego. Wykonawca wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, przeprowadzania przetargów o udzielenie zamówienia publicznego. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej.

 

Tematyka wybranych wystąpień

 

Łączenie lub dzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania pzp
Jerzy Wysocki


Tematem wystąpienia była odpowiedzialność z tytułu naruszenia dfp za łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w kontekście planowania postępowań. Prelegent przedstawił wybrane przepisy pzp, zwłaszcza art. 18 i art. 15 ust. 2–4 pzp, mówiące o odpowiedzialności kierownika zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia oraz o możliwości powierzenia poszczególnych zadań i czynności w postępowaniu, zestawiając je z regulacjami odnoszącymi się do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1–2 i 5b uondfp. Omówił też pojawiające się w praktyce wątpliwości, m.in. dotyczące tego, kto odpowiada za opis przedmiotu zamówienia i za oszacowanie wartości zamówienia. Zaprezentował także aktualne orzecznictwo w tym zakresie.


Nieproporcjonalne warunki udziału i środki dowodowe
Magdalena Michałowska


Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dfp za określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy – to obszerne zagadnienie stanowiło temat kolejnego wystąpienia. Prowadząca podkreśliła m.in. konieczność zachowania podstawowych zasad prowadzenia postępowań i omówiła wydane w tym zakresie wyroki TSUE i TK (w tym wyrok C-414/97, w którym mowa o tzw. teście proporcjonalności). Wspomniała też o tym, że rozstrzygając o wadze odpowiedzialności zamawiającego w kontekście uchybienia przepisom uondfp, komisje orzekające oceniają stopień szkodliwości czynu dla finansów publicznych.


Utrudniający uczciwą konkurencję opis przedmiotu zamówienia
Ewa Żak


W ramach wykładu dotyczącego odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, prelegentka przedstawiła obszerne orzecznictwo w tym zakresie, a także prezentowane w doktrynie poglądy odnośnie do prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia. Zwróciła uwagę na zasady opisywania przedmiotu zamówienia wskazane w art. 29 pzp oraz omówiła występujące w praktyce wady opisu przedmiotu zamówienia wraz z orzecznictwem w tym zakresie.


Niezasadne unieważnienie postępowania
Jacek Jerka


Następny wykład dotyczył naruszenia dfp polegającego na unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów określających ustawowe przesłanki, w szczególności na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp (unieważnienie postępowania z winy zamawiającego). Prelegent, opierając się na dorobku orzeczniczym sądów i komisji orzekających, dokonał przeglądu najczęściej pojawiających się w praktyce sytuacji skutkujących tego typu naruszeniem. Podkreślił przy tym konieczność ścisłej interpretacji art. 93 ust. 1 pzp, określającego przesłanki unieważnienia postępowania.


Niezgodne z pzp kryteria oceny ofert
Dorota Grochalska


Kolejne wystąpienie poświęcone zostało naruszeniom dyscypliny fp wynikającym z niezgodnego z przepisami o zamówieniach publicznych określenia kryteriów oceny ofert w zakresie: aspektów społecznych, organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej i warunków dostawy. Prelegentka przypomniała, że określenie kryteriów oceny ofert, w rozumieniu art. 91 ust. 1 pzp, to nie tylko opis kryteriów, ale również ich znaczenie i sposób oceny ofert. Omówiła przy tym katalog kryteriów, jakie może określić zamawiający w myśl art. 91 ust. 2 pzp.


Patronaty

 

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
  • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne