Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Czy zmiany w zakresie przesłanek zatrzymania wadium są korzystne dla uczestników systemu zamówień publicznych?

Data publikacji: 11-01-2018 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    wadium

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a pzp wymaga ścisłej interpretacji oraz oceny zaistnienia przesłanek ustawowych przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danej sprawy. We wcześniej obowiązującej linii orzeczniczej zwracano uwagę na „zasadę winy wykonawcy”, zgodnie z którą obowiązek zatrzymania wadium powstaje tylko w przypadku zawinionego działania.

Sąd Najwyższy zwracał uwagę, że w każdym wypadku badaniu muszą podlegać przyczyny niewykonania wezwania, gdyż obowiązek zatrzymania wadium przez zamawiającego nie zachodzi, gdy niewykonanie wezwania było następstwem okoliczności, na które wykonawca nie miał i nie mógł mieć wpływu. Do przyjęcia zawinienia wykonawcy konieczna jest jego całkowita bierność, umyślność i celowość oraz nasilenie złej woli w niepodporządkowaniu się wezwaniu zamawiającego (zob. wyroki SN: z 7 lipca 2011 r., II CSK 675/10; z 22 listopada 2012 r., II CSK 448/12). Jednak w najnowszej uchwale Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. (III CZP 27/17) czytamy, że wadium podlega zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a pzp „także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy”. Dalej Sąd zauważa: „Większość zagrożeń związanych ze stosowaniem art. 46 ust. 4a p.z.p. można wyeliminować, nie przez wąskie rozumienie wymienionej w nim przesłanki braku złożenia oświadczeń i dokumentów, lecz staranną i szczegółową ocenę, czy wadliwa odpowiedź nastąpiła z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”.

Zmiana dokonana w ramach omawianego przepisu z pewnością nie będzie korzystna dla wykonawców, gdyż uznanie przez zamawiającego uzupełnianych dokumentów za niepotwierdzające okoliczności wskazanych w art. 25 ust. 1 może mieć charakter subiektywny, czego konsekwencją będzie jednostronna decyzja zamawiającego o zatrzymaniu wadium, następczo weryfikowana w trakcie postępowania sądowego.


Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne