Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zamówienie na Platformę...

07 Maj 2018 
Kluczowe postępowanie o udzielenie zamówienia na budowę Platformy e-Zamówienia zostało...

Planowane zmiany legislacyjne

07 Maj 2018 
Mając na względzie przede wszystkim potrzebę odpowiedniego przygotowania jednostek...

Projekt budowy Miniportalu...

07 Maj 2018 
Przewidując ryzyko, że do dnia 18 października 2018 r. pełne wdrożenie kompleksowego...

Termin wniesienia wadium

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

W postępowaniach o stosunkowo małej wartości, kiedy ustalona przez zamawiającego kwota wadium nie jest wysoka, wykonawcy często wybierają pieniądz jako formę wnoszonego wadium. Zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 45 ust. 3 pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (m.in. najczęściej wybieranych przez wykonawców gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej) dokument potwierdzający wniesienie wadium umieszczony jest w kopercie wraz z ofertą przetargową. Oczywiste jest zatem, że złożenie takiej oferty w wymaganym terminie oznacza jednocześnie terminowe wniesienie wadium (pod warunkiem że z treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie wynika inny termin). Problem z dochowaniem terminu może się pojawić przy przekazywaniu środków na rachunek bankowy zamawiającego, albowiem momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego został uznany wymaganą kwotą. Nie ma znaczenia termin, w którym wykonawca zlecił dokonanie płatności. Terminowość wnoszenia wadium w formie pieniądza bywa przedmiotem odwołań, których przykłady wskazano poniżej:
 

  • Wyrok KIO z 11 czerwca 2014 r. (KIO 1073/14, KIO 1088/14)


„(…) wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin ten powszechnie w doktrynie i orzecznictwie uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i kwota z przelewu znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. (…) wniesienie wadium następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego”.
 

  • Wyrok KIO z 13 lutego 2017 r. (KIO 217/17)


„Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się kwotę wyznaczonego wadium, która w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego”.

Powyższe twierdzenia oznaczają, że wykonawca powinien dokonać przelewu środków pieniężnych ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniając ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych. Bank dokonujący operacji finansowych używa określenia „data księgowania”, wskazując dzień, miesiąc i rok oraz godzinę, minuty i sekundy dokonania czynności. Gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek zamawiającego po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp.

Ciekawy przypadek musiała ocenić KIO, gdy w jednym z postępowań w terminie przewidzianym na złożenie ofert i wniesienie wadium rachunek bankowy zamawiającego, wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz jako właściwy dla wpłat wadium, był zamknięty. Jednocześ­nie zamawiający nie dokonał zmiany siwz i ogłoszenia w trybie art. 38 ust. 4 pzp, polegającej na wskazaniu innego numeru rachunku bankowego:

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2012 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne