Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Termin wniesienia wadium

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    wadium   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

W postępowaniach o stosunkowo małej wartości, kiedy ustalona przez zamawiającego kwota wadium nie jest wysoka, wykonawcy często wybierają pieniądz jako formę wnoszonego wadium. Zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 45 ust. 3 pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (m.in. najczęściej wybieranych przez wykonawców gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej) dokument potwierdzający wniesienie wadium umieszczony jest w kopercie wraz z ofertą przetargową. Oczywiste jest zatem, że złożenie takiej oferty w wymaganym terminie oznacza jednocześnie terminowe wniesienie wadium (pod warunkiem że z treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie wynika inny termin). Problem z dochowaniem terminu może się pojawić przy przekazywaniu środków na rachunek bankowy zamawiającego, albowiem momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego został uznany wymaganą kwotą. Nie ma znaczenia termin, w którym wykonawca zlecił dokonanie płatności. Terminowość wnoszenia wadium w formie pieniądza bywa przedmiotem odwołań, których przykłady wskazano poniżej:
 

  • Wyrok KIO z 11 czerwca 2014 r. (KIO 1073/14, KIO 1088/14)


„(…) wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin ten powszechnie w doktrynie i orzecznictwie uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i kwota z przelewu znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert. (…) wniesienie wadium następuje w chwili uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego”.
 

  • Wyrok KIO z 13 lutego 2017 r. (KIO 217/17)


„Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się kwotę wyznaczonego wadium, która w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego”.

Powyższe twierdzenia oznaczają, że wykonawca powinien dokonać przelewu środków pieniężnych ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniając ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych. Bank dokonujący operacji finansowych używa określenia „data księgowania”, wskazując dzień, miesiąc i rok oraz godzinę, minuty i sekundy dokonania czynności. Gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek zamawiającego po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp.

Ciekawy przypadek musiała ocenić KIO, gdy w jednym z postępowań w terminie przewidzianym na złożenie ofert i wniesienie wadium rachunek bankowy zamawiającego, wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz jako właściwy dla wpłat wadium, był zamknięty. Jednocześ­nie zamawiający nie dokonał zmiany siwz i ogłoszenia w trybie art. 38 ust. 4 pzp, polegającej na wskazaniu innego numeru rachunku bankowego:

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne