Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Próbka w zamówieniach

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

Co należy rozumieć przez pojęcie „badanie próbki”?

Zamawiający w siwz powinien szczegółowo opisać sposób badania składanej próbki. Badanie nie polega jedynie na oględzinach próbki, ale oznacza sprawdzenie jej działania, funkcjonalności i wytrzymałości, a także demonstrację systemu czy przetestowanie parametrów. Jak wskazała KIO wyroku z 29 lutego 2016 r. (KIO 190/16): „Każde badanie, które ma za przedmiot pewien proces, jakąś aktywność, a nie jedynie namacalnie dające się poznać cechy i właściwości fizyczne przedmiotu, będzie aktem niepowtarzalnym. Badanie próbki polegające na jej uruchomieniu, sprawdzeniu jej działania i zbadanie funkcjonalności i realizacji określonych procesów będzie miało postać już nie oględzin statycznego przedmiotu próbki, ale swego rodzaju eksperymentu, zwyczajowo określanego prezentacją lub demonstracją systemu. W takim wypadku czynność badania ma charakter niepowtarzalny i niedający się powtórzyć dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w trakcie jego dokonywania przez zamawiającego. Każda próba zrekonstruowania przebiegu poddawanego ocenie procesu będzie miała charakter pośredni i odtwórczy w stosunku do tego, co stanowiło podstawę określonych wniosków osób dokonujących oceny” (zob. też wyrok KIO z 17 grudnia 2015 r., KIO 2578/15, KIO 2580/15, KIO 2585/15).


Czemu służy próbka składana w ofercie?

W doktrynie podkreśla się, że w odniesieniu do przewidzianej dla próbki roli w postępowaniu należy każdorazowo ustalić, jakimi intencjami kierował się zamawiający, wprowadzając wymóg załączenia jej do oferty. Próbka może służyć potwierdzeniu, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego – możliwość zażądania próbki w tym celu została literalnie wskazana w § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Próbka może również stanowić treść oferty, jako swoista materializacja przedmiotu oferty, służąc namacalnemu, empirycznemu zbadaniu cech i właściwości przedmiotu oferty lub nawet jego działania w formule opisanego w siwz eksperymentu (jako tzw. prezentacja próbki, demonstracja jej działania, testowanie czy nawet zbadanie umiejętności osób). Prezentacja próbki może więc przybrać postać oględzin oferowanego przedmiotu, zbadania jego właściwości, sprawdzenia walorów użytkowych, działania mechanizmów, testowania sprzętu komputerowego, zbadania działania systemu informatycznego oraz przewidzianych w jego ramach wymaganych lub deklarowanych przez wykonawcę funkcjonalności czy nawet zbadania umiejętności osób, które mają osobiście świadczyć usługę stanowiącą przedmiot zamówienia. Tego rodzaju próbka będzie więc miała charakter oferty – czy to wprost, czy też jako tzw. dokument mający potwierdzać spełnienie przez oferowany przedmiot wymagań postawionych przez zamawiającego, finalnie rozpatrywany przecież przez pryzmat spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (zob. wyrok KIO z 25 marca 2015 r., KIO 506/15).


Czy możliwe jest uzupełnienie próbki albo wyjaśnienie jej treści?

Decyzja o uzupełnieniu próbki zależna będzie od celu, jakiemu miała ona służyć. Jeśli bowiem zamawiający na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp zażądał prezentacji, demonstracji próbki – wówczas będzie ona podlegać uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 pzp (zob. np. wyrok KIO z 16 października 2014 r., KIO 2034/14). W takiej sytuacji jej rolą jest umożliwienie zamawiającemu skonfrontowania postawionych przedmiotowi zamówienia wymagań z opisanymi w siwz właściwościami. Jednak jeśli próbka stanowi treść oferty (np. w sytuacji, w której ocena próbki bezpośrednio przekłada się na ocenę oferty w ramach innych niż cena kryteriów oceny ofert, gdyż na podstawie praktycznej weryfikacji próbki przydzielana jest konkretna ocena punktowa, która rzutuje na pozycję oferty w rankingu ofert), to nie znajdzie wówczas zastosowania art. 26 ust. 3 pzp – jej uzupełnienie stanowiłoby niedozwoloną modyfikację treści oferty.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne