Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Skuteczne zamówienia dla Europy

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

W dniu 3 października 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Skuteczne zamówienia publiczne dla Europy”1 (dalej: Komunikat). Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie udzielania zamówień w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

Na inicjatywę tę składają się cztery elementy2:

 

  • określenie priorytetowych obszarów wymagających poprawy;
  • dobrowolna ocena ex ante dużego projektu zamówień3;
  • wytyczne dotyczące profesjonalizacji nabywców publicznych4;
  • konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie pobudzania innowacji przez zamówienia publiczne5.


W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze aspekty tych elementów.

Zakres komunikatu

W Komunikacie przedstawiono strategię zamówień publicznych, wskazując na ogólną politykę ramową oraz wyznaczając priorytetowe działania mające na celu poprawę praktyki zamówień publicznych i wspieranie inwestycji realizowanych w Unii Europejskiej. Priorytety te są następujące:

1) zapewnienie szerszego stosowania strategicznych zamówień publicznych;
2) profesjonalizacja nabywców publicznych;
3) poprawa dostępu do rynków zamówień publicznych;
4) poprawa przejrzystości, spójności i jakości danych;
5) wspomaganie transformacji cyfrowej w dziedzinie zamówień publicznych;
6) współpraca na rzecz wspólnych zamówień.

Przed omówieniem wymienionych powyżej priorytetów warto zastanowić się nad powodem, dla którego inicjatywa ta w ogóle została podjęta.

Źródła inicjatywy

Dlaczego Komisja Europejska przygotowała i opublikowała powyżej wskazane dokumenty? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w punkcie drugim Komunikatu, zatytułowanym Zamówienia publiczne dziś: zmiany następują, wyzwania pozostają. Omówione zostały w nim m.in. następujące kwestie:


1. Nawet jeśli w państwach członkowskich UE zaobserwowano zarówno odgórne (Francja), jak i oddolne (Pakt Amsterdamski) zmiany praktyk lub struktur udzielania zamówień publicznych, to w dalszym ciągu wiele pozostaje do zrobienia. Warto propagować skuteczne rozwiązania i najlepsze praktyki stosowane w innych państwach członkowskich UE.


2. W 55% zamówień publicznych cena jest jedynym kryterium wyboru oferty. Oznacza to, że w dalszym ciągu w ponad połowie przypadków zamówienia publiczne nie są dostosowane do realizacji celów strategicznych, np. ekologicznych.


3. W zamówieniach publicznych brakuje konkurencji albo jest ona słaba. Świadczy o tym fakt, że 5% zamówień opublikowanych w TED6 udzielanych jest z wolnej ręki, jak również to, że w okresie 2006–2016 liczba przetargów, w których wpłynęła tylko jedna oferta, wzrosła z 17% do 30%. W okresie tym średnia liczba ofert składanych w przetargu spadła z pięciu do trzech.


4. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują tylko 4% zamówień o wartości ponadprogowej (czyli powyżej 135 000 euro w przypadku dostaw i usług bądź 5 225 000 euro w przypadku robót budowlanych) oraz 46% ogółu udzielonych zamówień.


5. Proces cyfrowej transformacji zamówień publicznych przebiega bardzo powoli – badanie z 2016 r. wykazało, że tylko cztery państwa członkowskie UE korzystały z technologii cyfrowych na wszystkich najważniejszych etapach procesu udzielania zamówień publicznych. Tak więc w przeważającej większości państw członkowskich UE korzyści płynące z e-zamówień, jak np. zmniejszenie obciążeń administracyjnych (zarówno dla oferentów, jak i dla instytucji zamawiających) wciąż jeszcze się nie zmaterializowały.

[...]

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne