Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Skuteczne zamówienia dla Europy

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Omawiamy inicjatywę Komisji Europejskiej, mającą na celu ułatwienie udzielania zamówień publicznych w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

W dniu 3 października 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Skuteczne zamówienia publiczne dla Europy”1 (dalej: Komunikat). Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie udzielania zamówień w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych dla uproszczenia i przyspieszenia procedur.

Na inicjatywę tę składają się cztery elementy2:

 

  • określenie priorytetowych obszarów wymagających poprawy;
  • dobrowolna ocena ex ante dużego projektu zamówień3;
  • wytyczne dotyczące profesjonalizacji nabywców publicznych4;
  • konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie pobudzania innowacji przez zamówienia publiczne5.


W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze aspekty tych elementów.

Zakres komunikatu

W Komunikacie przedstawiono strategię zamówień publicznych, wskazując na ogólną politykę ramową oraz wyznaczając priorytetowe działania mające na celu poprawę praktyki zamówień publicznych i wspieranie inwestycji realizowanych w Unii Europejskiej. Priorytety te są następujące:

1) zapewnienie szerszego stosowania strategicznych zamówień publicznych;
2) profesjonalizacja nabywców publicznych;
3) poprawa dostępu do rynków zamówień publicznych;
4) poprawa przejrzystości, spójności i jakości danych;
5) wspomaganie transformacji cyfrowej w dziedzinie zamówień publicznych;
6) współpraca na rzecz wspólnych zamówień.

Przed omówieniem wymienionych powyżej priorytetów warto zastanowić się nad powodem, dla którego inicjatywa ta w ogóle została podjęta.

Źródła inicjatywy

Dlaczego Komisja Europejska przygotowała i opublikowała powyżej wskazane dokumenty? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w punkcie drugim Komunikatu, zatytułowanym Zamówienia publiczne dziś: zmiany następują, wyzwania pozostają. Omówione zostały w nim m.in. następujące kwestie:


1. Nawet jeśli w państwach członkowskich UE zaobserwowano zarówno odgórne (Francja), jak i oddolne (Pakt Amsterdamski) zmiany praktyk lub struktur udzielania zamówień publicznych, to w dalszym ciągu wiele pozostaje do zrobienia. Warto propagować skuteczne rozwiązania i najlepsze praktyki stosowane w innych państwach członkowskich UE.


2. W 55% zamówień publicznych cena jest jedynym kryterium wyboru oferty. Oznacza to, że w dalszym ciągu w ponad połowie przypadków zamówienia publiczne nie są dostosowane do realizacji celów strategicznych, np. ekologicznych.


3. W zamówieniach publicznych brakuje konkurencji albo jest ona słaba. Świadczy o tym fakt, że 5% zamówień opublikowanych w TED6 udzielanych jest z wolnej ręki, jak również to, że w okresie 2006–2016 liczba przetargów, w których wpłynęła tylko jedna oferta, wzrosła z 17% do 30%. W okresie tym średnia liczba ofert składanych w przetargu spadła z pięciu do trzech.


4. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują tylko 4% zamówień o wartości ponadprogowej (czyli powyżej 135 000 euro w przypadku dostaw i usług bądź 5 225 000 euro w przypadku robót budowlanych) oraz 46% ogółu udzielonych zamówień.


5. Proces cyfrowej transformacji zamówień publicznych przebiega bardzo powoli – badanie z 2016 r. wykazało, że tylko cztery państwa członkowskie UE korzystały z technologii cyfrowych na wszystkich najważniejszych etapach procesu udzielania zamówień publicznych. Tak więc w przeważającej większości państw członkowskich UE korzyści płynące z e-zamówień, jak np. zmniejszenie obciążeń administracyjnych (zarówno dla oferentów, jak i dla instytucji zamawiających) wciąż jeszcze się nie zmaterializowały.

[...]

Zbigniew Raczkiewicz
kierownik sektora przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne