Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Ewa Wiktorowska

Czy – w kontekście wydanych przez TSUE wyroków z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) i z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt) – artykuł 22a ust. 6 pzp jest zgodny z prawem europejskim?

W okresie implementacji nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych w piśmiennictwie cytowano opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE, Trybunał) Niila Jaaskinena z 8 września 2015 r., w której wskazał on, że „już dzisiaj jest możliwe interpretowanie obowiązujących w prawie krajowym przepisów w świetle norm nowych dyrektyw, jeśli nie wprowadzają one regulacji sprzecznych z dotychczasowymi, lecz jedynie kodyfikują orzecznictwo”.

W tym kontekście warto a contrario zastanowić się, czy nowe przepisy, do których odniosła się KIO w pytaniach prejudycjalnych (które były podstawą wydania przez Trybunał wyroków C-387/14 i C-131/16), są sprzeczne z dotychczasowymi przepisami dyrektyw, czy jedynie kodyfikują orzecznictwo – a więc nie stanowią zmiany przepisu unijnego, lecz jedynie jego wyjaśnienie. To w istocie pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie o to, jaki wpływ na aktualną praktykę udzielania zamówień publicznych mają wyroki TSUE z maja 2017 r. i postanowienie Trybunału z lipca 2017 r.

Zagadnienie uzupełniania oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji i braku podstaw wykluczenia

W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, w którym KIO odwołała się do orzeczenia z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova), Trybunał wypowiedział się w sprawie przekazywania dokumentów po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu:
 

  • Wyrok TSUE z 4 maja 2017 r. (C-387/14, Esaprojekt)


„Artykuł 51 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w związku z art. 2 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca przekazał instytucji zamawiającej, w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, których nie zawierała jego pierwotna oferta, takie jak umowa zamówienia zrealizowanego przez podmiot trzeci oraz jego zobowiązanie do oddania do dyspozycji tego wykonawcy zdolności i środków niezbędnych do realizacji rozpatrywanego zamówienia”.

Warto dodać, że przywołana w orzeczeniu treść art. 51 dyrektywy 2004/18/WE, zatytułowanego „Dokumenty i informacje dodatkowe”, brzmiała następująco: „Instytucje zamawiające mogą wezwać wykonawców do uzupełnienia zaświadczeń i dokumentów przedłożonych na podstawie art. 45–50 lub o ich wyjaśnienie”. Natomiast we wspomnianym przez KIO wyroku z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova) w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne o treści: „Czy chroniona w prawie Unii Europejskiej zasada równego traktowania oznacza, że po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego instytucja zamawiająca nie może wezwać do przedstawienia wymaganego w ogłoszeniu o zamówieniu ostatniego sprawozdania finansowego, w sytuacji gdy kandydat nie załączył takiego dokumentu do swojego zgłoszenia?”, Trybunał orzekł następująco:
 

  • Wyrok TSUE z 10 października 2013 r. (C-336/12, Manova)


„Zasadę równego traktowania należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie wezwaniu kandydata przez instytucję zamawiającą, po upływie terminu zgłoszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do przedstawienia dokumentów opisujących sytuację kandydata, na przykład sprawozdań finansowych, co do których można w sposób obiektywny ustalić, iż istniały przed upływem terminu zgłoszeń, o ile w materiałach dotyczących zamówienia nie zawarto wyraźnie wymogu przedstawienia takich dokumentów pod rygorem wykluczenia kandydata. Żądanie takie nie może powodować nieuzasadnionego bardziej lub mniej korzystnego traktowania kandydata lub kandydatów, do których zostało skierowane”.

Odpowiedź ta jest zgodnie odczytywana w piśmiennictwie jako uprawnienie dla zamawiającego do zażądania poprawienia lub uzupełnienia w szczegółach informacji przedstawionych w zgłoszeniu, pod warunkiem że dotyczy to informacji lub danych, co do których można obiektywnie ustalić, że pochodzą sprzed daty upływu terminu zgłoszeń.

[...]

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne