Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

ABC WYKONAWCY: Zawarcie umowy w sprawie zamówienia

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego kończy postępowanie o udzielenie zamówienia. Należy mieć na uwadze, że do zawarcia umowy nie wystarczy samo wybranie oferty najkorzystniejszej, lecz konieczne jest dodatkowe oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia umowy.

Termin zawarcia umowy

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego (z zastrzeżeniem sytuacji związanych z wniesieniem odwołania i oczekiwaniem na orzeczenie KIO lub na uchylenie przez Izbę zakazu zawarcia umowy) w terminie wskazanym w art. 94 ust. 1 pzp. Długość tego terminu zależy od wartości zamówienia i od formy przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zob. tabela).

Zamawiający może jednak zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanych w tabeli terminów, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub
2) umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub
3) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

Termin związania ofertą a możliwość zawarcia umowy

W kwestii dotyczącej wpływu terminu związania ofertą na możliwość przeprowadzenia w całości postępowania o udzielenie zamówienia nie ma spójnej linii orzeczniczej. Jednak sama możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, którego okres związania ofertą po wyborze upłynął, nie budzi wątpliwości w orzecznictwie. W tym zakresie Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 24 lutego 2010 r. (SK 22/08) uznał, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wymaga ważności terminu związania ofertą – dopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą.

Czynności poprzedzające zawarcie umowy

Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej (art. 139 ust. 2 pzp). Przed podpisaniem umowy ważne jest przygotowanie ostatecznej jej treści i uzupełnienie brakujących informacji identyfikujących wykonawcę oraz danych z jego oferty, w tym przygotowanie załączników do umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia może żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający ma możliwość żądania od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Stanowi ono rodzaj kaucji przekazywanej przez wykonawcę zamawiającemu w celu ewentualnego zabezpieczenia roszczeń, jakie w trakcie realizacji umowy mogą powstać – służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne