Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Jawność postępowania w praktyce

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Katarzyna Jachowska

Jedną z podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych jest określonaw art. 8 pzp zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która w praktyce gwarantuje uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców.

Zasada jawności oznacza konieczność prowadzenia postępowania według przejrzystych i powszechnie stosowanych reguł przewidzianych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności dotyczy:

1) publikacji ogłoszeń (art. 11);
2) informacji o wykluczeniu (art. 24);
3) otwarcia ofert (art. 86 ust. 4);
4) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców z postępowania (art. 92 ust. 1;
5) unieważnienia postępowania (art. 93 ust. 3);
6) dokumentowania postępowania (art. 96–98);
7) jawności umów (art. 139 ust. 3).

Zasada ta odnosi się też przede wszystkim do protokołu postępowania i jego załączników, które stanowią udokumentowanie postępowania oraz są jawne. Oznacza to, że powinny one być udostępniane każdemu, bez względu na to, czy po stronie wnioskodawcy istnieje, czy nie istnieje interes prawny lub faktyczny.

Jawność a dostęp do informacji publicznej

Na temat charakteru zasady jawności wielokrotnie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA), wyjaśniając jej relację z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: udip):
 

  • Wyrok NSA z 14 grudnia 2012 r. (I OSK 2208/12)


„Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych pozostają w stosunku do siebie w relacji przepisu ogólnego do szczególnego. Wynika z tego, że do spraw wszczętych w trybie dostępu do informacji publicznej, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej stosuje przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej przy uwzględnieniu szczególnych unormowań ustawy Prawo zamówień publicznych”.
 

  •  Wyrok NSA z 9 października 2009 r. (I OSK 322/09)


„Art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wydane na podstawie art. 96 ust. 5 tej ustawy rozporządzenie rzeczywiście stanowią lex specialis w stosunku do ustawy o dostępie [do informacji publicznej]”.

Oznacza to, że jeśli np. wykonawca w ramach postępowania chce pozyskać kopię ofert konkurencji czy kopię dokumentów formalnych składanych przez konkurenta na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 pzp, to w tym przypadku przepisy pzp mają pierwszeństwo, co oznacza, że zamawiający powinien udostępnić te dokumenty niezwłocznie, a nie w terminie 14 dni, który wynika z udip.
 

  • Wyrok KIO z 4 listopada 2013 r. (KIO 2447/13)

 

„Zasady jawności i pisemności wymagają nie tylko dokumentowania przez zamawiającego swoich czynności w postępowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale również przekazywania, stosownie do dopuszczonego przez zamawiającego sposobu porozumiewania się z wykonawcami, dokonanych w toku postępowania ocen i ustaleń niezbędnych dla oceny przez wykonawcę swoich praw w postępowaniu oraz podjęcia niezbędnych działań dla ich ochrony”.

Bardzo ważnym obowiązkiem zamawiającego jest konieczność sporządzania przez niego informacji o dokonanych czynnościach w postępowaniu, ponieważ w odniesieniu do tych czynności wykonawcy mają możliwość wniesienia skutecznego środka ochrony prawnej (zob. wyrok KIO z 6 sierpnia 2013 r., KIO 1789/13).

Ograniczenie dostępu do informacji

Dostęp do informacji związanych z postępowaniem może zostać ograniczony. W myśl art. 8 ust. 3 pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (uzasadnienie, podstawa prawna).

[...]

Katarzyna Jachowska
prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; specjalista ds. zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne