Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Poufność informacji

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Mariusz Partyka
Tagi:    ochrona informacji   siwz

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. niewątpliwie spełniła oczekiwania części zamawiających, dotyczące możliwości zastrzeżenia poufności informacji przekazywanych wykonawcom.

Stosownie do wprowadzonej ponad rok temu normy art. 8 ust. 2a pzp zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania.

Analogiczny zapis funkcjonował już od jakiegoś czasu w odniesieniu do zamówień sektorowych (art. 138c ust. 1 pkt 1 pzp). Na jego podstawie zamawiający mógł zobowiązać wykonawców do zachowania poufnego charakteru przekazywanych im informacji. Po jego wejściu w życie część autorów sugerowała, że w przypadku przetargu nieograniczonego przepis ten jest iluzoryczny: co bowiem przyjdzie z zastrzeżenia poufności, jeśli siwz oraz wyjaśnienia do niej publikuje się na stronie internetowej1?

Regulacja określona w art. 8 ust. 2a pzp brzmi bardziej ogólnie (a ponadto została ona uzupełniona o inne jeszcze przepisy). Ustawodawca wskazuje w niej, że zamawiający ma możliwość określenia wymogów dotyczących zachowania poufności – wymogi te można określić w szczególności przez zobowiązanie wykonawców do złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności, ale nie tylko. Ustanowienie szerszego – niż dotychczas w przypadku zamówień sektorowych – uprawnienia zamawiającego należy ocenić pozytywnie, ponieważ wymagania dotyczące poufnego charakteru informacji obejmą z pewnością stosowne zobowiązanie wykonawcy, ale mogą zawierać również szereg innych kwestii.

Konkretyzacja

Należy zauważyć, że omawiany przepis daje zamawiającym określone uprawnienie, sam jednak nie powoduje jeszcze powstania zobowiązania po stronie wykonawcy. Nie powstanie ono, dopóki wykonawca nie złoży stosownego oświadczenia woli. Zamawiający powinien o tym pamiętać i – choć ustawa nie mówi o tym wprost – żądać od wykonawcy złożenia takiego oświadczenia.

Norma art. 8 ust. 2a pzp znajduje konkretyzację w kolejnym nowym przepisie – art. 37 ust. 6 pzp. Radzi on sobie z problemami, o których była mowa wcześniej: zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zamawiający określa w siwz środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji oraz wskazuje sposób uzyskania tych informacji.

Przepis nakazuje zamawiającemu, który chce skorzystać z możliwości zastrzeżenia informacji, aby:
 
1) nałożył na wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia (normy art. 8 ust. 2a oraz art. 37 ust. 6 zd. pierwsze pzp),
2) określił w siwz środki mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji (norma art. 37 ust. 6 zd. drugie pzp) oraz
3) wskazał sposób uzyskania tych informacji (jw.).

Wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji

Norma art. 37 ust. 6 zd. pierwsze pzp stanowi powtórzenie przepisu art. 8 ust. 2a pzp i wskazuje, że przede wszystkim zamawiający powinien określić, że wymaga od wykonawców ochrony pewnych informacji udostępnianych w toku postępowania. Ochrona wiąże się z poufnym charakterem tych informacji. Stąd zakres informacji objętych ochroną nie może być określany dowolnie.

 

Określenie w siwz środków mających na celu ochronę poufnego charakteru informacji

 

Wymóg ten stanowi konkretyzację normy określonej w pkt 1 powyżej. Nakłada na zamawiającego obowiązek wskazania, za pomocą jakich środków realizowana będzie ochrona informacji poufnych.

Jak zauważono wyżej, sama norma nie powoduje powstania po stronie wykonawców zobowiązania do zachowania poufności – zamawiający powinien wymagać złożenia przez nich stosownych oświadczeń. Oświadczenia takie należałoby rozpatrywać w kontekście dwustronnej umowy cywilnoprawnej. Umowa taka byłaby zawierana między zamawiającym a każdym z wykonawców, przez złożenie przez nich stosownych oświadczeń. Oświadczenia powinny zawierać zobowiązanie do zachowania poufności w ściśle opisanym w siwz zakresie.

[...]

Mariusz Partyka
prawnik, specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych; jest autorem serwisu internetowego poświęconego zamówieniom publicznym

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne