Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Istotna zmiana okoliczności

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Dorota Grochalska

Omawiamy przesłankę unieważnienia postępowania wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że postępowanie lub zamówienie nie leżą w interesie publicznym.

Przesłanki unieważnienia postępowania zostały określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydawać by się mogło, że skoro jest ich aż jedenaście, to z unieważnieniem postępowania – w sytuacji kiedy jest to niezbędne – zamawiający nie powinni mieć żadnego problemu. Tymczasem orzecznictwo pokazuje, że nie jest to jednak takie proste. Zgodnie z zasadą pisemności każda decyzja zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu sporządzonym na piśmie. Uzasadnienia takie często stanowią interesującą lekturę dla niezadowolonych z wyników postępowania wykonawców, stając się podstawą do wniesienia środków ochrony prawnej. Jednym z kontrowersyjnych – w tym sensie – powodów unieważnienia postępowania, na jaki powołują się zamawiający, jest wystąpienie sytuacji opisanej w art. 93 ust. 1 pkt 6. Ta właśnie przesłanka będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

Kumulatywne wystąpienie okoliczności opisanych w przepisie

Artykuł 93 ust. 1 pkt 6 wskazuje, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Należy podkreślić, że pełne, czytelne i faktyczne uzasadnienie tej decyzji jest obowiązkiem zamawiającego. Dzięki temu decyzja zamawiającego może zostać poddana merytorycznej ocenie.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że aby skorzystać z art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp:

a) musi wystąpić zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
b) okoliczność ta musi być istotna;
c) zmiany tej nie można było przewidzieć wcześniej;
d) zamawiający musi wykazać, że interes publiczny wymaga zaniechania prowadzenia postępowania lub wykonania zamówienia.

Wskazane przesłanki powinny zaistnieć kumulatywnie, a brak wystąpienia jednej z nich powoduje, że unieważnienie postępowania jest niedopuszczalne (zob. np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 lipca 2005 r., V Ca 419/05). W wyroku z 3 czerwca 2014 r. (KIO 991/14) Izba podkreśliła, że oceny zasadności czynności unieważnienia postępowania dokonać należy według stanu prawnego oraz stanu rzeczy istniejących w dacie dokonania tej czynności, z zastrzeżeniem, że przyczyny unieważnienia były niemożliwe do przewidzenia w dacie wszczęcia postępowania (zob. też wyrok KIO z 27 lutego 2009 r., KIO/UZP 176/09).

Problemy interpretacyjne

Największym problemem interpretacyjnym jest pojęcie „interes publiczny”, które nie zostało zdefiniowane w pzp. Ustalając jego znaczenie, można odnieść się do orzecznictwa KIO:
 

  • Wyrok KIO z 11 stycznia 2012 r. (KIO 2777/11)


„Interesem publicznym jest interes określonej grupy (społeczności, wspólnoty) odpowiadający potrzebom odczuwanym przez członków grupy (…). Konkretyzacja tego interesu następuje zatem albo „oddolnie”, albo też jest on kształtowany i wyrażany przez organ państwa, który prowadzi jego politykę w danej dziedzinie (…)”.


Można także odwołać się do definicji podawanych w innych aktach prawnych. I tak np. przez interes publiczny należy rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Interes publiczny stanowi więc pojęcie niedookreślone, a jego treść jest wyznaczana przez obowiązujące prawo, wartości przez nie realizowane, a także wolę polityczną i zespół odniesień pozaprawnych.

Trzeba podkreślić, że naruszeniem interesu publicznego nie będą sytuacje, do których doprowadzi zamawiający w wyniku niedbalstwa czy niedołożenia należytej staranności podczas prowadzenia postępowania. Interes publiczny nie może być również utożsamiany z interesem zamawiającego (zob. np. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 sierpnia 2006 r., IX GA 115/06).

[...]

Dorota Grochalska
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w jst i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego; inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, członek zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne