Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Istotna zmiana okoliczności

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Dorota Grochalska

Omawiamy przesłankę unieważnienia postępowania wskutek wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, powodującej, że postępowanie lub zamówienie nie leżą w interesie publicznym.

Przesłanki unieważnienia postępowania zostały określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydawać by się mogło, że skoro jest ich aż jedenaście, to z unieważnieniem postępowania – w sytuacji kiedy jest to niezbędne – zamawiający nie powinni mieć żadnego problemu. Tymczasem orzecznictwo pokazuje, że nie jest to jednak takie proste. Zgodnie z zasadą pisemności każda decyzja zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu sporządzonym na piśmie. Uzasadnienia takie często stanowią interesującą lekturę dla niezadowolonych z wyników postępowania wykonawców, stając się podstawą do wniesienia środków ochrony prawnej. Jednym z kontrowersyjnych – w tym sensie – powodów unieważnienia postępowania, na jaki powołują się zamawiający, jest wystąpienie sytuacji opisanej w art. 93 ust. 1 pkt 6. Ta właśnie przesłanka będzie przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.

Kumulatywne wystąpienie okoliczności opisanych w przepisie

Artykuł 93 ust. 1 pkt 6 wskazuje, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Należy podkreślić, że pełne, czytelne i faktyczne uzasadnienie tej decyzji jest obowiązkiem zamawiającego. Dzięki temu decyzja zamawiającego może zostać poddana merytorycznej ocenie.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że aby skorzystać z art. 93 ust. 1 pkt 6 pzp:

a) musi wystąpić zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
b) okoliczność ta musi być istotna;
c) zmiany tej nie można było przewidzieć wcześniej;
d) zamawiający musi wykazać, że interes publiczny wymaga zaniechania prowadzenia postępowania lub wykonania zamówienia.

Wskazane przesłanki powinny zaistnieć kumulatywnie, a brak wystąpienia jednej z nich powoduje, że unieważnienie postępowania jest niedopuszczalne (zob. np. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 lipca 2005 r., V Ca 419/05). W wyroku z 3 czerwca 2014 r. (KIO 991/14) Izba podkreśliła, że oceny zasadności czynności unieważnienia postępowania dokonać należy według stanu prawnego oraz stanu rzeczy istniejących w dacie dokonania tej czynności, z zastrzeżeniem, że przyczyny unieważnienia były niemożliwe do przewidzenia w dacie wszczęcia postępowania (zob. też wyrok KIO z 27 lutego 2009 r., KIO/UZP 176/09).

Problemy interpretacyjne

Największym problemem interpretacyjnym jest pojęcie „interes publiczny”, które nie zostało zdefiniowane w pzp. Ustalając jego znaczenie, można odnieść się do orzecznictwa KIO:
 

  • Wyrok KIO z 11 stycznia 2012 r. (KIO 2777/11)


„Interesem publicznym jest interes określonej grupy (społeczności, wspólnoty) odpowiadający potrzebom odczuwanym przez członków grupy (…). Konkretyzacja tego interesu następuje zatem albo „oddolnie”, albo też jest on kształtowany i wyrażany przez organ państwa, który prowadzi jego politykę w danej dziedzinie (…)”.


Można także odwołać się do definicji podawanych w innych aktach prawnych. I tak np. przez interes publiczny należy rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Interes publiczny stanowi więc pojęcie niedookreślone, a jego treść jest wyznaczana przez obowiązujące prawo, wartości przez nie realizowane, a także wolę polityczną i zespół odniesień pozaprawnych.

Trzeba podkreślić, że naruszeniem interesu publicznego nie będą sytuacje, do których doprowadzi zamawiający w wyniku niedbalstwa czy niedołożenia należytej staranności podczas prowadzenia postępowania. Interes publiczny nie może być również utożsamiany z interesem zamawiającego (zob. np. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 sierpnia 2006 r., IX GA 115/06).

[...]

Dorota Grochalska
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w jst i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego; inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, członek zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne