Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zaliczki w zamówieniach publicznych

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    zaliczka   kontrola   siwz

Instytucja zaliczkowania w zamówieniach publicznych jest niedoceniana. Tymczasem warto ją „oswoić” i stosować.

Zgodnie z definicją słownikową zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności1. Co do zasady, przedpłaty i zaliczki ze środków publicznych są wykluczone z uwagi na pierwszeństwo świadczenia niepieniężnego przed pieniężnym. Wyjątkowo wypłacanie zaliczek na realizację zamówień publicznych jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania przepisów wynikających z art. 151a pzp. Takie stanowisko wskazała Najwyższa Izba Kontroli w opracowaniu Kontrola państwowa, sporządzonym w 2010 r.2

Informacja o zaliczce w ogłoszeniu

Przepisy pzp umożliwiające wypłatę zaliczek zostały wprowadzone przede wszystkim w celu ułatwienia, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, wykonywania zamówienia publicznego. Udzielanie zaliczek zwiększa płynność finansową wykonawców i umożliwia bieżące regulowanie płatności wobec podwykonawców. Możliwość finansowania zamówienia zaliczkami ma istotne znaczenie przy określeniu przez wykonawców ceny oferty. Dzięki otrzymywanym zaliczkom wykonawca nie musi angażować własnych środków lub szukać finansowania u podmiotów trzecich, np. w instytucjach finansowych (co niesie ze sobą dodatkowe koszty, wliczane w cenę oferty). Zaliczka wykorzystywana jest najczęściej na zakup niezbędnych materiałów lub realizację części robót.


Decydując się na udzielanie zaliczek w danym zamówieniu publicznym, zamawiający jest zobowiązany zamieścić taką informację już w ogłoszeniu o zamówieniu.


Istotną kwestią jest przygotowanie takich zapisów we wzorze umowy o dane zamówienie publiczne, które by regulowały możliwe kwestie sporne dotyczące zasad wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Wzór umowy stanowi część siwz, wobec czego wykonawcy już na etapie przygotowywania oferty będą wiedzieć, na podstawie jakiego dokumentu, w jakim terminie i w jakiej wysokości zaliczka zostanie wypłacona.

 

Przykład

Przykładowe zapisy umowy

 

1. Zamawiający może udzielić wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy. Zaliczka może zostać udzielona do wysokości 20% wysokości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w § … . Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie otrzymanej poprawnej faktury zaliczkowej w terminie 30 dni po wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę.
2. Jeżeli wykonawcy zostanie udzielona zaliczka na poczet wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenie określone w § … zostanie pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek do wysokości określonej w ust. 1, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.
3. W przypadku odstąpienia zamawiającego od umowy lub niewykonania przez wykonawcę umowy z jakiejkolwiek przyczyny zamawiający może żądać zwrotu zaliczki, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany zwrócić zaliczkę na wezwanie zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu.

Wprowadzenie zaliczek na etapie realizacji zamówienia jako istotna zmiana umowy

W toku realizacji zamówienia publicznego niedozwolona jest zmiana zasad płatności wynagrodzenia wykonawcy. Zawarcie przez zamawiającego umowy przewidującej jednorazową płatność po wykonaniu zamówienia, a następnie aneksowanie jej i wprowadzenie zapisu wprowadzającego płatności w formie zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia, zostało negatywnie ocenione przez Krajową Izbę Odwoławczą:

 

  • Uchwała KIO z 11 października 2016 r. (KIO/KD 61/16)


„Powyższe zmiany umowy, zdaniem Izby, nieprzewidziane w umowie, są niewątpliwie zmianami istotnymi. Zmiana umowy polegająca na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia o 102 dni, jak i wprowadzenie przez zamawiającego zaliczek na poczet realizacji zamówienia, prowadziły do zmiany równowagi ekonomicznej stron umowy na korzyść wykonawcy. Takie zmiany mogłyby wpływać na rozszerzenie kręgu wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia. (…) wprowadzenie zaliczkowych płatności za wykonywane zamówienie umożliwiałoby wzięcie udziału wykonawcom, którzy na jego wykonanie praktycznie nie musieliby angażować własnych środków finansowych, czy też realizować zamówienia w oparciu o zaciągnięty kredyt bankowy.

[...]

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne