Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Usługi społeczne – procedury

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Konrad Różowicz

Mimo niewielkiej liczby przepisów zawartych w rozdziale 6 działu III pzp prawidłowe odczytanie z nich norm postępowania dotyczących procedur udzielania zamówienia na usługi społeczne może sprawiać kłopoty.

Wątpliwości dotyczące prawidłowego odczytania i zastosowania przepisów regulujących zamówienia na usługi społeczne ujawniają się przy próbie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne lub inne szczególne usługi (dalej: usługi społeczne) na podstawie tych przepisów. Jako jeden z pierwszych ujawnia się problem związany z tym, jakie tryby (mechanizmy proceduralne) mogą zostać zastosowane w celu przeprowadzenia postępowania na tę kategorię zamówień.

Dwa rodzaje zamówień na usługi społeczne

Jak wskazuje nazwa omawianej kategorii zamówień, ich wyróżnikiem jest przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 138h pzp przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, a więc m.in. usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i festiwali, przyjęć, targów i wystaw czy usługi ochroniarskie. Za pomocą kryterium wartości zamówienia zostały one dodatkowo podzielone na:

1) podprogowe zamówienia na usługi społeczne oraz
2) zamówienia na usługi społeczne niedookreślane w literaturze żadnym wyróżnikiem, choć przez analogię można by je nazwać ponadprogowymi zamówieniami na usługi społeczne.

Systematyka ta bezpośrednio nawiązuje do art. 138g pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień na usługi społeczne regulacje rozdziału 6 działu III ustawy stosuje się, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

1) 750 000 euro (równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej wynosi 3 131 175,00 zł) – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
2) 1 000 000 euro (równowartość w wa­lucie polskiej – 4 174 900,00 zł) – w przypadku zamówień sektorowych.

Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż ww. kwoty, zamówienie ma charakter podprogowy.
 
Stosownie do treści art. 138o ust. 1 pzp zamawiający, który udziela zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nieprzekraczające wartości wskazanych progów, ma możliwość przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi wskazane w art. 138o ust. 2–4 pzp. Przytoczoną regulację należy postrzegać jako normę ustanawiającą przysługujące zamawiającym uprawnienie. Na jej podstawie zamawiający mają możliwość zastosowania regulacji pzp w zakresie ograniczonym do art. 138o pzp albo w pełnym zakresie dotyczącym zamówień społecznych.

Procedury dla wszystkich zamówień na usługi społeczne

Przyznana zamawiającym swoboda wyboru pozwala na stwierdzenie, że w przypadku zamówień na usługi społeczne, niezależnie od ich wartości, zawsze mogą zostać zastosowane procedury przewidziane w rozdziale 6 działu III pzp.

Mechanizmy proceduralne, jakie mogą posłużyć udzielaniu zamówień na usługi społeczne, ustawodawca opisowo przedstawił w art. 138n pzp, wskazując, że zamawiający może przeprowadzić postępowanie, w którym:

1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo
2) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo
3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.

Z przytoczonym przepisem wiążą się wątpliwości dotyczące tego, czy:

1) wymienione są w nim wszystkie modele proceduralne, jakie może zastosować zamawiający (numerus clausus);
2) organizator postępowania jest uprawniony do zastosowania trybów przewidzianych w rozdziale 3 działu II pzp (trybów typowych dla udzielania zamówień publicznych na podstawie pzp), a jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, to czy tryby szczególne może on zastosować wyłącznie w przypadku zaktualizowania się precyzyjnie określonych przesłanek;
3) zamawiający może zmodyfikować wskazane tryby postępowania (np. przez połączenie kilku z nich) lub wykreować własny (np. łącząc niektóre cechy trybów przewidzianych w pzp z określonymi w ramach ustawy Kodeks cywilny).

[...]

Konrad Różowicz
prawnik współpracujący z Kancelarią r.pr. M. Różowicza w Poznaniu

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne