Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Usługi społeczne – procedury

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Konrad Różowicz

Mimo niewielkiej liczby przepisów zawartych w rozdziale 6 działu III pzp prawidłowe odczytanie z nich norm postępowania dotyczących procedur udzielania zamówienia na usługi społeczne może sprawiać kłopoty.

Wątpliwości dotyczące prawidłowego odczytania i zastosowania przepisów regulujących zamówienia na usługi społeczne ujawniają się przy próbie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne lub inne szczególne usługi (dalej: usługi społeczne) na podstawie tych przepisów. Jako jeden z pierwszych ujawnia się problem związany z tym, jakie tryby (mechanizmy proceduralne) mogą zostać zastosowane w celu przeprowadzenia postępowania na tę kategorię zamówień.

Dwa rodzaje zamówień na usługi społeczne

Jak wskazuje nazwa omawianej kategorii zamówień, ich wyróżnikiem jest przedmiot zamówienia. Zgodnie z art. 138h pzp przedmiotem zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz w załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE, a więc m.in. usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych i festiwali, przyjęć, targów i wystaw czy usługi ochroniarskie. Za pomocą kryterium wartości zamówienia zostały one dodatkowo podzielone na:

1) podprogowe zamówienia na usługi społeczne oraz
2) zamówienia na usługi społeczne niedookreślane w literaturze żadnym wyróżnikiem, choć przez analogię można by je nazwać ponadprogowymi zamówieniami na usługi społeczne.

Systematyka ta bezpośrednio nawiązuje do art. 138g pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień na usługi społeczne regulacje rozdziału 6 działu III ustawy stosuje się, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

1) 750 000 euro (równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej wynosi 3 131 175,00 zł) – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
2) 1 000 000 euro (równowartość w wa­lucie polskiej – 4 174 900,00 zł) – w przypadku zamówień sektorowych.

Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż ww. kwoty, zamówienie ma charakter podprogowy.
 
Stosownie do treści art. 138o ust. 1 pzp zamawiający, który udziela zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi nieprzekraczające wartości wskazanych progów, ma możliwość przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi wskazane w art. 138o ust. 2–4 pzp. Przytoczoną regulację należy postrzegać jako normę ustanawiającą przysługujące zamawiającym uprawnienie. Na jej podstawie zamawiający mają możliwość zastosowania regulacji pzp w zakresie ograniczonym do art. 138o pzp albo w pełnym zakresie dotyczącym zamówień społecznych.

Procedury dla wszystkich zamówień na usługi społeczne

Przyznana zamawiającym swoboda wyboru pozwala na stwierdzenie, że w przypadku zamówień na usługi społeczne, niezależnie od ich wartości, zawsze mogą zostać zastosowane procedury przewidziane w rozdziale 6 działu III pzp.

Mechanizmy proceduralne, jakie mogą posłużyć udzielaniu zamówień na usługi społeczne, ustawodawca opisowo przedstawił w art. 138n pzp, wskazując, że zamawiający może przeprowadzić postępowanie, w którym:

1) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo
2) w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, albo
3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu.

Z przytoczonym przepisem wiążą się wątpliwości dotyczące tego, czy:

1) wymienione są w nim wszystkie modele proceduralne, jakie może zastosować zamawiający (numerus clausus);
2) organizator postępowania jest uprawniony do zastosowania trybów przewidzianych w rozdziale 3 działu II pzp (trybów typowych dla udzielania zamówień publicznych na podstawie pzp), a jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, to czy tryby szczególne może on zastosować wyłącznie w przypadku zaktualizowania się precyzyjnie określonych przesłanek;
3) zamawiający może zmodyfikować wskazane tryby postępowania (np. przez połączenie kilku z nich) lub wykreować własny (np. łącząc niektóre cechy trybów przewidzianych w pzp z określonymi w ramach ustawy Kodeks cywilny).

[...]

Konrad Różowicz
prawnik współpracujący z Kancelarią r.pr. M. Różowicza w Poznaniu

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne