Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Praktyczne wykorzystanie próbki

Data publikacji: 30-11-2017 Autor: Jarosław Jerzykowski
Tagi:    siwz   roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów próbka jest traktowana jak dokument przedmiotowy. Zgodnie zaś z orzecznictwem KIO próbka może stanowić także treść oferty lub służyć ocenie w kryteriach oceny ofert.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) regulują próbkę w niezwykle ograniczonym zakresie. Do próbki odnoszą się jedynie przepisy dotyczące jej zwrotu (art. 97 ust. 2 pzp) oraz pozwalające na odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (art. 10c ust. 1 pkt 4 pzp). Sama ustawa nie przesądza jednak charakteru prawnego próbki ani związanych z tym skutków prawnych.

Więcej uwagi poświęcono próbce w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DzU z 2016 r., poz. 1126; dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów). Wprawdzie do próbki odnosi się tylko jeden przepis tego rozporządzenia (§ 13 ust. 1 pkt 1), jednak wymieniając próbkę obok dokumentów przedmiotowych, determinuje on jednoznacznie jej charakter prawny i przesądza tym samym o większości skutków prawnych z nią związanych.

Próbka jako dokument przedmiotowy

Stosownie do postanowień § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. W sensie formalnoprawnym próbka, na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów, jest zatem traktowana na równi z dokumentami przedmiotowymi – jako jeden z ich rodzajów. Na marginesie zauważyć należy, że poprzednio obowiązujące rozporządzenia w sprawie dokumentów również traktowały próbkę jako jeden z dokumentów przedmiotowych. Zakwalifikowanie próbki, na gruncie przepisów wykonawczych do pzp, do katalogu dokumentów przedmiotowych powoduje, że w świetle orzecznictwa KIO próbka co do zasady jest traktowana jako rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (zob. art. 25 ust. 1 pkt 2 pzp).

 

  • Wyrok KIO z 29 maja 2014 r. (KIO 979/14)


„Próbka jest jednym z dokumentów, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 pkt 2 p.z.p. którego uszczegółowienie – poprzez wskazanie otwartego katalogu dokumentów przedmiotowych – zawarte jest w treści § 6 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2013 r., poz. 231)”.
O kwalifikacji próbki jako dokumentu przedmiotowego KIO wypowiadała się również w wielu innych orzeczeniach (zob. np. wyrok KIO z 17 grudnia 2012 r., KIO 2685/12; wyrok KIO z 11 lutego 2014 r., KIO 141/14). Mimo że w postanowieniach rozporządzenia w sprawie dokumentów zakwalifikowano próbkę jako „dokument” żądany w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, to w orzecznictwie KIO dostrzeżono dwie odrębne role, jakie może spełniać próbka, niewymienione w rozporządzeniu w sprawie dokumentów. Pierwsza z nich to rola treści oferty.

Próbka jako treść oferty

Jak zauważyła KIO w wyroku z 9 lipca 2013 r. (KIO 1496/13), próbka może być kwalifikowana albo jako dokument potwierdzający spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań zamawiającego (dokument przedmiotowy), albo jako treść oferty. Istotę takiego sposobu postrzegania próbki doskonale wyjaśniła KIO w jednym z późniejszych wyroków:

 

  • Wyrok KIO z 25 marca 2015 r. (KIO 506/15)


„Należy przyjąć, że próbka stanowi pewną materializację przedmiotu oferty, która ma służyć namacalnemu, empirycznemu zbadaniu cech i właściwości przedmiotu oferty lub nawet jego działania w formule opisanego w SIWZ eksperymentu  (jako tzw. prezentacja próbki, demonstracja jej działania, testowanie czy nawet zbadanie umiejętności osób). (…) Tego rodzaju próbka będzie więc miała charakter oferty, czy to wprost, czy też jako tzw. dokument mający potwierdzać spełnienie przez oferowany przedmiot wymagań postawionych przez zamawiającego, finalnie rozpatrywany przecież przez pryzmat spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia”.

[...]

Jarosław Jerzykowski
radca prawny, komplementariusz w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp. K.
 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne