Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Data publikacji: 01-12-2017 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Stanowi o tym wprost rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli zamawiający nada próbce taki charakter, będzie ona stanowiła dokument, który zgodnie z art. 26 pzp będzie podlegał uzupełnieniu.


Próbka może jednak stanowić również część oferty. Będzie tak, jeżeli zamawiający zażąda jej złożenia w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert (np. w ramach kryterium jakości). Jak wskazała Izba w wyroku z 16 lutego 2017 r. (KIO 198/17), jeżeli zamawiający oczekuje przedłożenia próbek proponowanego przez wykonawców asortymentu w celu ich oceny w ramach kryterium oceny ofert, to próbki te należy traktować jako treść oferty. W takiej sytuacji nie mogą one podlegać ani modyfikacjom w trakcie oceny ofert, ani uzupełnieniu, jeżeli pierwotnie nie zostały załączone do oferty, gdyż takie działanie skutkowałoby naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (ponieważ może się zdarzyć sytuacja, w której wykonawca – po zapoznaniu się z treścią innych złożonych ofert – dokonałby modyfikacji treści swojej oferty).

Należy jednak podkreślić, że ocena dotycząca tego, czy żądaną w danym postępowaniu próbkę należy traktować jako treść oferty, czy jako dokument, którego celem jest wykazanie potwierdzenia spełnienia warunków przez oferowany przedmiot, zależy od charakteru nadanego jej w siwz przez zamawiającego.


Mateusz Saczywko
prawnik, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne