Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Jaka jest rola próbki w procesie oceny ofert?

Data publikacji: 01-12-2017 Autor: Mateusz Saczywko
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Wpisując w siwz wymóg złożenia próbki, zamawiający musi sprecyzować, jaki jest cel tego żądania. Próbka może być bowiem składana w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Stanowi o tym wprost rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli zamawiający nada próbce taki charakter, będzie ona stanowiła dokument, który zgodnie z art. 26 pzp będzie podlegał uzupełnieniu.


Próbka może jednak stanowić również część oferty. Będzie tak, jeżeli zamawiający zażąda jej złożenia w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert (np. w ramach kryterium jakości). Jak wskazała Izba w wyroku z 16 lutego 2017 r. (KIO 198/17), jeżeli zamawiający oczekuje przedłożenia próbek proponowanego przez wykonawców asortymentu w celu ich oceny w ramach kryterium oceny ofert, to próbki te należy traktować jako treść oferty. W takiej sytuacji nie mogą one podlegać ani modyfikacjom w trakcie oceny ofert, ani uzupełnieniu, jeżeli pierwotnie nie zostały załączone do oferty, gdyż takie działanie skutkowałoby naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (ponieważ może się zdarzyć sytuacja, w której wykonawca – po zapoznaniu się z treścią innych złożonych ofert – dokonałby modyfikacji treści swojej oferty).

Należy jednak podkreślić, że ocena dotycząca tego, czy żądaną w danym postępowaniu próbkę należy traktować jako treść oferty, czy jako dokument, którego celem jest wykazanie potwierdzenia spełnienia warunków przez oferowany przedmiot, zależy od charakteru nadanego jej w siwz przez zamawiającego.


Mateusz Saczywko
prawnik, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne