Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Rekomendacje zmian w systemie zamówień

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Ewa Wiktorowska

Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych rekomenduje:

 

 • jeden kompleksowy akt prawny regulujący system zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego;
 • uproszczenie i odformalizowanie procedur dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
 • przyjazne i przejrzyste przepisy dla rynku MŚP i małych zamawiających;
 • stworzenie elektronicznej Polskiej Publicznej Platformy Przetargowej;
 • obniżenie kosztów udziału w zamówieniach publicznych;
 • szybkie i rzetelne rozstrzyganie sporów;
 • możliwość tworzenia urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub certyfikacji wykonawców przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego;
 • sposoby realizacji celów, które w naszej ocenie powinien spełnić nowy system zamówień publicznych.

CEL 1: RACJONALNE I PRZEJRZYSTE PRZEPISY

1. Stworzenie przyjaznych ram prawnych:

 

 • Przygotowanie kompleksowej regulacji prawnej normującej w jednym akcie całość problematyki zamówień publicznych, w tym koncesję na usługi i roboty budowlane oraz partnerstwo publiczno-prywatne (przedsięwzięcia publiczne), spełniającej kryterium aktu o wysokiej jakości legislacyjnej.
 • Wymaganie poprzedzenia analizą wykonalności z zastosowaniem kryterium oszczędności i celowości wyboru sposobu i modelu realizacji usług publicznych w postępowaniach o dużych wartościach powyżej progów unijnych. W ocen ie OSKZP zaletą aktu prawnego, który aktualnie reguluje udzielanie zamówień publicznych, jest to, że obejmuje on praktycznie wszystkie główne typy zamówień, takie jak zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa czy zamówienia na usługi społeczne i inne. Wadą – to, że nie zawiera on przepisów nakazujących zamawiającemu przeprowadzenie analiz odnośnie do tego, w jaki inny sposób – niż przez udzielenie tradycyjnego zamówienia publicznego – można zaspokoić potrzeby publiczne.
 • Analiza aktualnych przepisów w celu identyfikacji i wyeliminowania z nich tych, które w praktyce okazały się niejasne, nieprecyzyjne i budzące wątpliwości interpretacyjne. Utrzymanie przepisów, które się sprawdziły w praktyce, tam, gdzie to możliwe, bez zmian lub co najmniej bez istotnych zmian.
 • Wyeliminowanie rozbieżności między polskimi przepisami a treścią dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych, ujednolicenie brzmienia przepisów krajowych z tymi przepisami dyrektyw, dla których wydano rozporządzenia wykonawcze, np. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (DzUrz UE L 3 z 6.01.2016 r.) wydane na podstawie określonych w dyrektywach podstaw obligatoryjnych i fakultatywnych wykluczenia wykonawców z postępowania.
 • Zamówienia publiczne od niższego progu bagatelności.
 • Dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego.
 • Dla reżimu do progu unijnego – zapewnienie, aby nowe przepisy uwzględniały obowiązek stosowania przy ich udzielaniu podstawowych zasad traktatowych: zasady równego traktowania i otwarcia na konkurencję. A także zagwarantowanie przy ich udzielaniu uczciwych i bezstronnych procedur przez odpowiednie upublicznienie informacji, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, określanie terminów w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami udzielenia zamówienia i złożenia oferty, a także zapewnienie kontroli bezstronności procedur przetargowych, tj. wskazanie, do kogo można się odwołać w razie zaistnienia takiej konieczności.
 • Implementowanie unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych do progów unijnych tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny. Tam, gdzie to możliwe, pożądane byłoby stosowanie rozwiązań spójnych przede wszystkim z polskim systemem prawnym. Nade wszystko tam, gdzie to tylko możliwe, należy zachować wykształcone w kraju, w 22-letnim już okresie funkcjonowania systemu zamówień publicznych, dobre praktyki.
 • Ujednolicenie terminologii (słownika pojęć), która będzie używana w aktach prawnych regulujących udzielanie zamówień publicznych. Powiązanie terminologii stosowanej w aktach prawnych regulujących udzielanie zamówień publicznych z całością porządku prawa polskiego, z uwzględnieniem jednocześnie znaczenia poszczególnych pojęć stosowanych w prawie UE.


[...]

Ewa Wiktorowska
Przewodnicząca Zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne