Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rekomendacje zmian w systemie zamówień

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Ewa Wiktorowska

Prezentujemy założenia do systemu zamówień publicznych w Polsce – kierunki zmian rekomendowane przez OSKZP.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych rekomenduje:

 

 • jeden kompleksowy akt prawny regulujący system zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego;
 • uproszczenie i odformalizowanie procedur dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
 • przyjazne i przejrzyste przepisy dla rynku MŚP i małych zamawiających;
 • stworzenie elektronicznej Polskiej Publicznej Platformy Przetargowej;
 • obniżenie kosztów udziału w zamówieniach publicznych;
 • szybkie i rzetelne rozstrzyganie sporów;
 • możliwość tworzenia urzędowych wykazów zatwierdzonych wykonawców lub certyfikacji wykonawców przez jednostki prawa publicznego lub prywatnego;
 • sposoby realizacji celów, które w naszej ocenie powinien spełnić nowy system zamówień publicznych.

CEL 1: RACJONALNE I PRZEJRZYSTE PRZEPISY

1. Stworzenie przyjaznych ram prawnych:

 

 • Przygotowanie kompleksowej regulacji prawnej normującej w jednym akcie całość problematyki zamówień publicznych, w tym koncesję na usługi i roboty budowlane oraz partnerstwo publiczno-prywatne (przedsięwzięcia publiczne), spełniającej kryterium aktu o wysokiej jakości legislacyjnej.
 • Wymaganie poprzedzenia analizą wykonalności z zastosowaniem kryterium oszczędności i celowości wyboru sposobu i modelu realizacji usług publicznych w postępowaniach o dużych wartościach powyżej progów unijnych. W ocen ie OSKZP zaletą aktu prawnego, który aktualnie reguluje udzielanie zamówień publicznych, jest to, że obejmuje on praktycznie wszystkie główne typy zamówień, takie jak zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa czy zamówienia na usługi społeczne i inne. Wadą – to, że nie zawiera on przepisów nakazujących zamawiającemu przeprowadzenie analiz odnośnie do tego, w jaki inny sposób – niż przez udzielenie tradycyjnego zamówienia publicznego – można zaspokoić potrzeby publiczne.
 • Analiza aktualnych przepisów w celu identyfikacji i wyeliminowania z nich tych, które w praktyce okazały się niejasne, nieprecyzyjne i budzące wątpliwości interpretacyjne. Utrzymanie przepisów, które się sprawdziły w praktyce, tam, gdzie to możliwe, bez zmian lub co najmniej bez istotnych zmian.
 • Wyeliminowanie rozbieżności między polskimi przepisami a treścią dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych, ujednolicenie brzmienia przepisów krajowych z tymi przepisami dyrektyw, dla których wydano rozporządzenia wykonawcze, np. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (DzUrz UE L 3 z 6.01.2016 r.) wydane na podstawie określonych w dyrektywach podstaw obligatoryjnych i fakultatywnych wykluczenia wykonawców z postępowania.
 • Zamówienia publiczne od niższego progu bagatelności.
 • Dwa reżimy zamówień publicznych: pierwszy – do progu unijnego oraz drugi – powyżej progu unijnego.
 • Dla reżimu do progu unijnego – zapewnienie, aby nowe przepisy uwzględniały obowiązek stosowania przy ich udzielaniu podstawowych zasad traktatowych: zasady równego traktowania i otwarcia na konkurencję. A także zagwarantowanie przy ich udzielaniu uczciwych i bezstronnych procedur przez odpowiednie upublicznienie informacji, niedyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia, określanie terminów w sposób umożliwiający zapoznanie się z warunkami udzielenia zamówienia i złożenia oferty, a także zapewnienie kontroli bezstronności procedur przetargowych, tj. wskazanie, do kogo można się odwołać w razie zaistnienia takiej konieczności.
 • Implementowanie unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych do progów unijnych tylko w takim zakresie, jaki jest konieczny. Tam, gdzie to możliwe, pożądane byłoby stosowanie rozwiązań spójnych przede wszystkim z polskim systemem prawnym. Nade wszystko tam, gdzie to tylko możliwe, należy zachować wykształcone w kraju, w 22-letnim już okresie funkcjonowania systemu zamówień publicznych, dobre praktyki.
 • Ujednolicenie terminologii (słownika pojęć), która będzie używana w aktach prawnych regulujących udzielanie zamówień publicznych. Powiązanie terminologii stosowanej w aktach prawnych regulujących udzielanie zamówień publicznych z całością porządku prawa polskiego, z uwzględnieniem jednocześnie znaczenia poszczególnych pojęć stosowanych w prawie UE.


[...]

Ewa Wiktorowska
Przewodnicząca Zarządu OSKZP

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne