Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zamówienia dodatkowe

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Jarosław Jerzykowski
Autor: Rys. B. Brosz

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. zamówienia dodatkowe nie są już traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, lecz stanowią jedną z okoliczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw udzielanie zamówień dodatkowych następowało przez instrument odrębnego zamówienia, udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp (w brzmieniu obowiązującym do dnia 28 lipca 2016 r.). W następstwie zmian w prawie europejskim wynikających z wejścia w życie dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE zmienił się model prawny udzielania zamówień dodatkowych: już nie są one traktowane jako dodatkowe umowy zawierane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania, lecz jako przesłanka zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (zob. art. 72 ust. 1 lit. b dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 89 ust. 1 lit. b dyrektywy 2014/25/UE). Zmiany w prawie europejskim spowodowały też rozszerzenie katalogu dopuszczalnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego przewidzianych w przepisach prawa polskiego.

Zakres zmian

W obowiązującym stanie prawnym możliwość udzielania zamówień dodatkowych normowana jest treścią art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp. Na podstawie tego przepisu dopuszczalne jest wprowadzenie zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego polegających na rozszerzaniu ich zakresu rzeczowego przez zlecenie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych. Charakterystycznym rysem nowej regulacji jest jej znaczące zliberalizowanie przesłanek zlecania zamówień dodatkowych w stosunku do art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r. Poprzednio obowiązujący przepis pozwalał na udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowej realizacji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześ­niej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego byłoby uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W art. 144 ust. 1 pkt 2 pzp ustawodawca odstąpił więc od dwóch niezwykle ocennych przesłanek udzielenia zamówienia dodatkowego, likwidując zapisy dotyczące:

1) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz
2) wymogu, aby z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagało poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub aby wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W ujęciu przedmiotowym zmiana umowy polegająca na udzieleniu zamówienia dodatkowego dotyczy wszystkich rodzajów zamówień, a zatem może mieć miejsce w przypadku gdy zamówienie podstawowe za swój przedmiot ma zarówno roboty budowlane i usługi, jak i dostawy. Ustawa nie określa również żadnych ograniczeń rodzajowych odnoszących się do przedmiotu samej zmiany (zakresu rzeczowego zamówienia dodatkowego). Może on bowiem dotyczyć jakiegokolwiek świadczenia (robota budowlana, usługa, dostawa) nieobjętego przedmiotem pierwotnie udzielonego zamówienia, o ile stało się ono niezbędne. Należy w szczególności zwrócić uwagę, że udzielane zamówienie dodatkowe nie musi być tego samego rodzaju co dotychczasowe zamówienie podstawowe.


Jedynym kwantyfikatorem zmiany polegającej na udzieleniu zamówienia dodatkowego jest jej niezbędność, przy czym ustawa (ani też prawo europejskie) nie precyzuje, na czym ta niezbędność ma polegać. Jedynie tytułem przykładu motyw 108 preambuły dyrektywy 2014/24/UE oraz motyw 114 dyrektywy 2014/25/UE wskazują, że może ona dotyczyć dostaw mających na celu częściową wymianę albo zwiększenie bieżących usług, dostaw lub rozbudowę istniejących instalacji, jeżeli zmiana dostawcy zobowiązywałaby instytucję zamawiającą do nabywania materiałów, robót budowlanych lub usług o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu.

[...]

Jarosław Jerzykowski
radca prawny, komplementariusz w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp.K. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne