Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

ABC WYKONAWCY: Korzystanie ze środków ochrony prawnej

Data publikacji: 07-11-2017 Autor: Iwona Ziarniak

Uczestnikom i potencjalnym uczestnikom procedury wyboru kontrahenta przysługują środki ochrony prawnej, dzięki którym jest możliwa weryfikacja poczynań zamawiającego.

Legitymacja do korzystania ze środków ochrony prawnej

W aktualnym stanie prawnym istnieją dwa środki ochrony prawnej: odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Środki te zostały określone w dziale VI pzp (od art. 179 do art. 198g) i przysługują one:

 

  • wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy;
  • organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie KIO mają również zamawiający oraz Prezes UZP.

W świetle art. 180 ust. 1 pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub od zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Opisane w art. 179 ust. 1 pzp przesłanki materialnoprawne należy bezpośrednio wiązać z sytuacją wykonawcy składającego środek ochrony prawnej i elementarną możliwością uzyskania przez niego danego zamówienia oraz z poniesieniem lub możliwością poniesienia przez niego szkody w wyniku zarzucanych naruszeń prawa. Interes nie jest rozumiany jako dążenie do uzyskania stanu ogólnej zgodności z prawem, ale jako interes konkretnego wykonawcy, w konkretnym postępowaniu, polegający na uzyskaniu stanu, w którym dany wykonawca będzie mógł uzyskać dane zamówienie. Kwestię posiadania przez wykonawcę interesu we wniesieniu odwołania należy oceniać zawsze na moment jego wniesienia i nie może to być interes hipotetyczny.

Co się zaś tyczy wykazywanej przez odwołującego szkody, to musi ona pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym z naruszeniem przez zamawiającego przepisów pzp.

Skuteczne wniesienie odwołania

Aby skutecznie wnieść odwołanie i dochodzić swoich racji przed Izbą, odwołujący musi wykazać, że ma legitymację do wniesienia odwołania, wymaganą zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp, a jego odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, a także zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, z określeniem żądań oraz wskazaniem okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.


Odwołujący musi również spełnić kilka wymagań, tak aby odwołanie nie podlegało odrzuceniu bez merytorycznego rozpatrywania przez KIO. Jednym z nich jest dochowanie terminu wniesienia odwołania. Ustawodawca w art. 182 pzp określił maksymalne terminy, w których to – w zależności od wartości zamówienia, czynności zamawiającego i formy informowania o nich – należy wnieść odwołanie. Niewniesienie odwołania w terminie określonym w pzp powoduje definitywne wygaśnięcie przysługującego podmiotowi prawa do tej czynności, czyli utratę możliwości skorzystania ze środka ochrony prawnej. Należy pamiętać, że jeśli koniec terminu na wniesienie odwołania przypada na sobotę, to termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk, szkoleniowiec, doradca i wykładowca z zakresu zamówień publicznych; autorka Przewodnika po zamówieiach publicznych dla wykonawców

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne